MVO informovali komisárku Danutu Hübner o netrasparentnosti v eurofondoch

Spoločná tlačová správa
Aliancie Fair-play, občianskeho združenia Eurea, Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, občianskeho združenia Priatelia Zeme-CEPA a nadácie Socia

Zástupcovia mimovládnych organizácií sa stretli včera večer v Trenčíne s členkou Európskej komisie pre regionálnu politiku Danutou Hübner. Počas hodinu a pol trvajúcej diskusie ju upozornili na závažné problémy pri čerpaní, transparentnosti a monitoringu eurofondov na Slovensku.

Zuzana Wienk z AFP a Ivan Kuhn z KI sa sústredili najmä na dôležité súvislosti takzvaného nástenkového tendra na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Zuzana Wienk komisárke odovzdala výsledky monitoringu nástenkového tendra a víťaznej zmluvy, ktoré poukazujú najmä na porušenie zákona a princípov verejného obstarávania, nevýhodnosť zmluvy pre daňových poplatníkov, vážne predraženie predmetu dodávok a riziko zlyhania kontrolných orgánov na Slovensku. „V tomto prípade hrozí veľké riziko zlyhania príslušných kontrolných orgánov i orgánov činných v trestnom konaní, preto sme považovali za potrebné požiadať Európsku úniu o využitie vlastných nástrojov pre dosiahnutie nápravy.“

Ivan Kuhn komisárke odovzdal porovnávaciu analýzu cien lôg objednaných pre jednotlivé operačné programy EÚ (viac o analýze nájdete tu) ako príklad nehospodárneho využitia európskych fondov na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR a upozornil na vážne zlyhanie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Technická pomoc pri kontrole spomínaného tendra. „Ako člen výboru som žiadal podklady k tomuto tendru už v prvej polovici roka 2008, žiaľ predsedajúci výboru moju žiadosť zamietol. Bez potrebných dokumentov však výbor nemôže plniť svoju kontrolnú funkciu.“

Roman Havlíček z o. z. Priatelia Zeme-CEPA dodal, že: „tento prípad je iba modelovým príkladom systémového problému netransparentnosti a neexistencie verejnej kontroly čerpania európskej pomoci na Slovensku.“ Pravidlá na ochranu pred netransparentnosťou a konfliktom záujmov prijaté predchádzajúcou vládou sa z väčšej časti nedodržiavajú. Ani monitorovacie výbory neplnia úlohu dohľadu nad čerpaním, pretože väčšina ich členov pochádza priamo z ministerstiev a štátnej správy. Ako povedal, princíp skutočného partnerstva medzi jednotlivými spoločenskými skupinami pri monitoringu fondov EÚ sa u nás neuplatňuje.

Na ďalšie príklady systémového zlyhania poukázali Martin Plesch z o. z. Eurea a Helena Woleková z nezávislej plaformy Sociofórum. Martin Plesch sa zameral na problém meškania platieb pre mimovládne organizácie, ktoré pôsobia na organizácie likvidačne. V prípadoch, keď sa organizácie kvôli meškajúcim platbám obrátili na súd, boli vystavené šikanovaniu zo štátnych orgánov formou vykonávania rôznych kontrol. Upozornil aj na zlyhávanie orgánov činných v trestnom konaní pri vyšetrovaní možných podvodov, či vážnych porušení zákona. „V mnohých prípadoch pozorujeme pokusy pracovníkov štátnej správy o zakrývanie takejto činnosti, ktoré podľa nás znemožňujú zodpovedne preveriť prípady na trestno-právnej úrovni,“ povedal Martin Plesch.

Helena Woleková poukázala ako zástupkyňa mimovládnych organizácií poskytujúcich sociálne služby (Sociofórum) na rozpor Regionálneho operačného programu (ROP) so zákonom o sociálnych službách. ROP podľa nej diskriminuje poskytovateľov starostlivosti v menších zariadeniach a neumožňuje im uchádzať sa o európsku pomoc. Okrem rozporu so zákonom je aj v rozpore s modernými trendmi, ktoré uprednostňujú menšie zariadenia sociálnej starostlivosti pred väčšími. „Požiadala som Európsku komisii o monitoring tohto problému a pomoc pri zrovnoprávnení žiadateľov o európsku pomoc,“ uzavrela Helena Woleková.

V Bratislave dňa 13. marca 2009.

Roman Havlíček, Priatelia Zeme-CEPA
Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Martin Plesch, občianske združenie Eurea
Zuzana Wienk, Aliancia Fair-play
Helena Woleková, nadácia Socia

Navigácia