Národná rada tají náklady na cesty poslancov

Kancelária Národnej rady SR (NR SR) odmietla Konzervatívnemu inštitútu M. R. Štefánika (KI) poskytnúť informácie o nákladoch na jednotlivé zahraničné pracovné cesty, ktoré poslanci parlamentu uskutočnili počas IV. volebného obdobia v rokoch 2006-2010. KI žiadal predmetné informácie zverejniť na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Kancelária NR SR odmietla požadované informácie zverejniť s odôvodnením, že nedisponuje informáciou v požadovanej štruktúre. KI požadoval, aby boli sprístupnené informácie „o všetkých náhradách poskytnutých v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, kde by boli zahrnuté cestovné výdavky, stravné, vreckové, výdavky na ubytovanie, výdavky na poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí, a to jednotlivo osobitne za každú zahraničnú pracovnú cestu za každého poslanca osobitne a menovite“.

Kancelária NR SR nám namiesto požadovanej informácie sprístupnila len strohú informáciu o sumárnych cestovných náhradách na zahraničné pracovné cesty poslancov NR SR, z ktorých vyplýva, že vo volebnom období v rokoch 2006-2010 im boli do konca apríla 2010 vyplatené náhrady v celkovej sume 784 412 eur. Ak má NR SR k dispozícii súhrnnú informáciu, a tvrdí, že nedisponuje informáciou o náhradách za jednotlivé zahraničné pracovné cesty jednotlivých poslancov, ako teda vznikla súhrnná informácia o celkových náhradách?

Napriek nevôli NR SR zverejniť požadované informácie analytik KI Dušan Sloboda na základe strohých informácií o zahraničných pracovných cestách poslancov, ktoré sú zverejnené na webstránke NR SR, vykonal analýzu, z ktorej vyplýva kam, na ako dlho a za akým účelom cestovali poslanci NR SR. Z analýzy KI vyplýva, že poslanci NR SR strávili na zahraničných pracovných cestách spolu 2893 dní. Viaceré cesty absolvovali skupiny poslancov spoločne za totožným účelom – celkovo tak uskutočnili za volebné obdobie 370 zahraničných pracovných ciest. Koaliční poslanci strávili na cestách priemerne 20 dní a opoziční 15 dní.

Najaktívnejšími cestovateľmi v prepočte na mandát boli poslanci klubu SNS (v priemere vyše 25 dní) nasledovaní poslancami za SMK – MKP. Najčastejšie vycestovaným poslancom za SMER – SD bol Boris Zala (124 dní, 37 ciest), za SNS Rudolf Pučík (118 dní, 30 ciest), za ĽS – HZDS Ján Kovarčík (92 dní, 23 ciest), za SMK – MKP József Berényi (104 dní, 29 ciest), za SDKÚ – DS Eduard Kukan (79 dní, 21 ciest) a za KDH Július Brocka (58 dní, 10 ciest). Z vedenia NR SR najčastejšie cestoval predseda NR SR Pavol Paška (86 dní, 35 ciest).

Na druhej strane, podľa informácií zverejnených na webstránke NR SR, 29 poslancov neabsolvovalo počas volebného obdobia žiadnu pracovnú cestu hradenú NR SR, medzi nimi napríklad Mikuláš Dzurinda, Ivan Mikloš či Iveta Radičová (SDKÚ – DS) a tiež Ján Slota (SNS). Poslanci najčastejšie cestovali do Francúzska (56 ciest, najmä Štrasburg a Paríž) a Belgicka (34 ciest, Brusel), čo je pochopiteľné, keďže v týchto krajinách sídlia inštitúcie EÚ, NATO, OECD, OBSE a Rady Európy. Častou destináciou boli i susedné krajiny, najmä krajiny V4 (Česko – 36 ciest, Maďarsko – 22 ciest, Poľsko – 16 ciest).

Celkovo spomedzi 54 navštívených krajín prevažovali krajiny Európy a zvlášť krajiny EÚ, našli sa však i exotické destinácie (Južná Afrika, Etiópia) a tiež krajiny s nedemokratickými totalitnými a autoritárskymi režimami (Čína, Vietnam, Kazachstan, Sýria a Líbya). Deklarovaný účel pracovných ciest najčastejšie súvisel s členstvom Slovenska v EÚ (63 ciest), účasťou na konferenciách (56 ciest), členstvom v Rade Európy (40 ciest) či NATO (20 ciest). Až 42 ciest bolo deklarovaných ako pracovné návštevy a 39 ciest ako partnerských a recipročných bilaterálnych návštev jednotlivých výborov parlamentov, pričom bližšie informácie o dôvodoch a výsledkoch ciest nie sú zverejňované.

Počas končiaceho volebného obdobia poslanci uskutočnili 18 ciest, ktorých dĺžka bola 7 a viac dní. Najdlhšou bola 10-dňová pracovná cesta Maroša Kondróta (SMER – SD) do Soulu a 9-dňová cesta podpredsedov NR SR Miroslava Číža (SMER – SD), Milana Horta (SDKÚ – DS), Anny Belousovovej (SNS) a poslancov NR SR Tibora Cabaja (ĽS – HZDS) a Gyulu Bárdosa (SMK – MKP) do Kapského Mesta. Aspoň týždeň trvali i ďalšie cesty poslancov do Číny, Vietnamu či Etiópie. Cestovné náhrady predstavujú v priemere necelých 5 230 eur na jedného poslanca NR SR. Jeden deň poslanca na zahraničnej pracovnej ceste stál daňovníkov v priemere takmer 300 eur. Keďže kancelária NR SR odmietla zverejniť požadované informácie, nie je možné spresniť, ktorá z pracovných ciest ktorého poslanca bola najnákladnejšia a nie je možné overiť, či výdavky na zahraničné pracovné cesty na ubytovanie a letenky boli vynaložené efektívne a za obvyklé trhové ceny. KI podá voči rozhodnutiu kancelárie NR SR o odmietnutí sprístupnenia informácie rozklad.

Podrobné informácie o cestách jednotlivých poslancov sú zverejnené na webstránke KI vo forme tabuliek spracovaných analytikom KI Dušanom Slobodom na základe zdrojových údajov z webstránky NR SR a nájdete ich tu.

Dušan Sloboda

analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 10. júna 2010

Súvisiace informácie:

Doplnená žiadosť KI o informácie od Kancelárie NR SR ohľadom zahraničných pracovných ciest poslancov (formát PDF)

Odpoveď Kancelárie NR SR so súhrnnou informáciou o celkových náhradách poslancov (formát PDF)

Rozhodnutie Kancelárie NR SR nesprístupniť informácie požadované KI (formát PDF)

Dušan Sloboda: Zahraničné pracovné cesty poslancov (IV. volebné obdobie 2006-2010) /analýza – tabuľky/

Mediálne výstupy:

10. jún 2010

SME.sk/SITA: Poslanci minuli na zahraničné cesty 800 000 eur aktuálne.sk: Poslanci si dopriali za štátne peniažky aj kus exotiky tvnoviny.sk/TASR: Poslanci za štyri roky precestovali 784 412 eur

Analýza zahraničných pracovných ciest poslancov NR SR v IV. volebnom období v rokoch 2006-2010 bola zrealizovaná v rámci projektu Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti.

Navigácia