Podpora demokracie a slobôd v zahraničí – aká je mienka občanov?

Ivan Kuhn

Agentúra FOCUS uskutočnila pre KI na prelome októbra a novembra 2007 prieskum verejnej mienky zameraný na zisťovanie názorov slovenskej verejnosti na špecifickú oblasť zahraničnej politiky. Zaujímali nás postoje občanov SR voči nedemokratickým krajinám porušujúcim ľudské práva, občianske slobody a zásady právneho štátu a názory občanov na podporu demokratických síl v týchto krajinách. Pozrime sa na postoje voličov jednotlivých parlamentných politických strán.

Prvá otázka v prieskume bola zameraná na to, či by každá slovenská vláda mala uprednostňovať podporu demokratických síl a dodržiavanie občianskych práv a slobôd v iných krajinách pred ekonomickými záujmami SR alebo naopak, prípadne či by sa mala snažiť o vyvážený prístup.

Za uprednostňovanie podpory demokracie a dodržiavanie občianskych práv a slobôd v iných krajinách pred ekonomickými záujmami SR sa vyjadrilo iba 5% respondentov. Nadpriemerne sa za uprednostňovanie podpory demokratických síl vyjadrili voliči SDKÚ-DS (13%), SMK (11%), podpriemerne voliči KDH (5%), SMER-SD (4%), ĽS-HZDS (4%) a SNS (2%).

Za uprednostňovanie ekonomických záujmov SR pred podporou demokracie sa v celoslovenskom priemere vyjadrilo 21% respondentov. Túto alternatívu uprednostňovali viac voliči SNS (27%) a SMER-SD (24%), menej sa k nej prikláňali voliči ĽS-HZDS (19%), SMK (16%), KDH (13%) a SDKÚ-DS (11%). Väčšina respondentov (56%) si myslí, že každá slovenská vláda by sa mala snažiť o vyvážený prístup.

Druhá otázka bola smerovaná na zistenie názoru respondentov, ako v danej oblasti podľa nich postupuje súčasná vláda. Celkovo 24% respondentov si myslí, že táto vláda uprednostňuje ekonomické záujmy SR pred podporou demokracie a dodržiavaním občianskych práv a slobôd v iných krajinách. K tomuto názoru sa prikláňali najmä voliči SMK (43%) a SDKÚ-DS (36%), menej tento názor zdieľali voliči KDH (21%), SNS (30%), ĽS-HZDS (18%) a SMER-SD (18%). Prekvapujúco, až 12% respondentov sa vyjadrilo, že súčasná slovenská vláda uprednostňuje podporu demokracie pred ekonomickými záujmami SR. Najviac sa k tomuto názoru prikláňali voliči ĽS-HZDS (20%), KDH (16%) a SMK (14%), menej voliči SMER-SD (11%), SDKÚ-DS (10%) a SNS (10%).

Podľa prieskumu sa najviac respondentov (37%) prikláňa k názoru, že súčasná vláda sa snaží o vyvážený prístup. Čo je paradoxné, vezmúc do úvahy návštevy premiéra Roberta Fica v Líbyi a v Číne či účasť na slávnostnej recepcii organizovanej kubánskym veľvyslanectvom pri príležitosti výročia revolúcie, ktorá nastolila diktátorský režim Fidela Castra, ako aj skutočnosť, že premiér sa ani pri jednej zo spomínaných príležitostí verejne nevyjadril o porušovaní občianskych slobôd v týchto krajinách. Svedčí to i o naivnom názore časti slovenskej verejnosti, ktorý je možno spôsobený aj nízkym záujmom občanov o slovenskú zahraničnú politiku, ktorú podľa prieskumu vôbec nesleduje až 36% respondentov.

V prieskume sme tiež zisťovali, aké sú názory slovenskej verejnosti na rôzne formy podpory demokratických síl v nedemokratických krajinách – či už ide o politické, finančné a materiálne, ekonomické alebo vojenské.

Najviac opýtaných súhlasí s tým, že každá slovenská vláda by mala podporovať demokratické sily v nedemokratických krajinách politickými prostriedkami (napr. hlasovaním v orgánoch OSN a EU, prijímaním predstaviteľov demokratickej opozície z nedemokratických krajín na najvyššej úrovni, a pod.). S takouto formou podpory súhlasilo 70% respondentov. Najviac s takouto formu podpory súhlasili voliči SDKÚ-DS (87%), SMK a SNS (80%) a tiež SMER-SD (72%), menšiu podporu má táto forma medzi voličmi ĽS-HZDS (69%) a možno trochu prekvapujúco aj medzi voličmi KDH (64%).

Ďalšie formy podpory demokratických síl v nedemokratických krajinách si už nezískali nadpolovičnú podporu slovenskej verejnosti. S tým, že každá slovenská vláda by mala podporovať demokratické sily v nedemokratických krajinách finančnými a materiálnymi prostriedkami (napr. poskytovaním finančnej podpory slovenským MVO, ktoré sa venujú posilňovaniu demokratických hnutí a občianskej spoločnosti v nedemokratických a transformujúcich sa krajinách), súhlasilo iba 44% respondentov. Nadpolovičnú podporu si takáto forma pomoci získala iba u voličov SMK (59%) a SDKÚ-DS (57%), na hranici sa ocitli voliči SNS (50%) a KDH (49%) a nízku podporu má táto forma u voličov ĽS-HZDS (40%) a SMER-SD (38%).

S tým, že každá slovenská vláda by mala podporovať demokratické sily v nedemokratických krajinách ekonomickými prostriedkami (napr. sankciami, obchodným embargom a pod.), súhlasilo 42% respondentov. Nadpolovičnú podporu si takáto forma pomoci získala iba u voličov SDKÚ-DS (64%). S touto formu podpory súhlasí aj takmer polovica (49%) voličov SNS. Výrazne nižšiu podporu takejto forme vyjadrili voliči SMK (44%), KDH (42%), SMER-SD (40%) a ĽS-HZDS (35%).

Podľa očakávaní, použitie vojenských prostriedkov nemá výraznú podporu slovenských občanov. Iba 27% respondentov súhlasilo s názorom, že každá slovenská vláda by mala podporovať demokratické sily v nedemokratických krajinách vojenskými prostriedkami (napr. v prípade potreby vyslať svoje vojenské jednotky ako súčasť kontingentu OSN, EU alebo NATO na ochranu demokracie, občianskych slobôd a ľudských práv v nedemokratických krajinách). Viac priaznivcov takejto formy podpory demokratických síl je v radoch voličov SMK (35%), SNS a SDKÚ-DS (33%), menej priaznivcov sa našlo v radoch voličov SMER-SD (28%), KDH (27%) a ĽS-HZDS (25%).

Respondenti dostali v ďalšej otázke na výber medzi dvomi možnosťami, aké postoje by sme mali mať k nedemokratickým krajinám, s ktorými udržiavame štandardné diplomatické styky. 40% respondentov sa priklonilo k tomu, že by slovenskí predstavitelia nemali zasahovať do vnútorných záležitostí danej krajiny. K tejto alternatíve sa prikláňajú najmä voliči ĽS-HZDS (51%), SNS (49%) a SMER-SD (44%). 45% respondentov si naopak myslí, že slovenská vláda by popri udržiavaní diplomatických stykov s takýmito krajinami mala súčasne podporovať demokratizáciu a dodržiavanie občianskych práv a slobôd v týchto krajinách. Túto alternatívu preferujú najmä voliči SDKÚ-DS a SMK (67%) a tiež KDH (53%).

Posledná otázka sa týkala uskutočňovania vzájomných návštev politických predstaviteľov na najvyššej úrovni. 41% respondentov si myslí, že každá slovenská vláda by mala s nedemokratickými krajinami, ktorých vlády porušujú základné občianske práva a slobody, uskutočňovať vzájomné návštevy politických predstaviteľov na najvyššej úrovni tak, ako s hociktorou demokratickou krajinou a nezasahovať do vnútorných záležitostí danej krajiny. Takýto postoj preferujú najmä voliči ĽS-HZDS (50%), SNS (46%) a SMER-SD (44%). 44% respondentov očakáva, že pri každej takejto návšteve by naši najvyšší predstavitelia mali upozorňovať druhú stranu na porušovanie občianskych práv a nutnosť demokratizácie danej krajiny. K tejto alternatíve sa priklonili najmä voliči SMK (65%), SDKÚ-DS (58%) a KDH (47%).

Na základe prieskumu môžeme konštatovať, že spomedzi parlamentných strán očakávajú aktívnejšiu a zásadovejšiu politiku voči nedemokratickým režimom najmä voliči SMK a SDKÚ-DS, naopak, najchladnejší sú v tomto smere voliči SMER-SD a ĽS-HZDS. Určitým prekvapením sú názory voličov SNS (v pozitívnom zmysle) a KDH (v negatívnom zmysle). A to najmä v prípade KDH, ktorého predstavitelia sa aktívne zapájajú do podpory disidentov a politických väzňov na Kube i v iných krajinách.

Autor je analytik KI a koordinátor projektu Podpora pre hodnotovo orientovanú slovenskú zahraničnú politiku. Základné výsledky prieskumu agentúry FOCUS zahŕňajúce celú vzorku respondentov nájdete na webstránke KI tu.

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 12/2007.

Navigácia