Študentská esej 2010

 

vyhlasuje piaty ročník súťaže

na tému

Čo očakávam od slovenskej vlády?

Posunie nová vláda Slovensko k slobodnej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu? 
Potrebuje Slovensko ďalšie reformy v ekonomike, sociálnej sfére, vzdelávaní, justícii, verejnej správe a ďalších oblastiach alebo postačia len jemné korekcie v minulosti uskutočnených zmien? 
Čo by mala a čo by nemala robiť akákoľvek slovenská vláda? 
Je rozsah kompetencií vlády malý, dostatočný alebo príliš rozsiahly a zasahujúci do života ľudí i vo sférach, kde zásahy vlády nemajú čo hľadať?

Podmienky súťaže

1. Súťaže „Študentská esej 2010“ sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý bude mať 31. decembra 2010 menej ako 30 rokov (t. j. narodený po 31. decembri 1980).


2. Uchádzač doručí nepodpísanú esej e-mailom (ako dokument formátu .doc alebo .rtf alebo .pdf) na adresu esej@institute.sknajneskôr 15. novembra 2010 (vrátane). Uchádzač zároveň doručí základné údaje o sebe (meno a priezvisko, názov školy, ktorú navštevuje, adresu bydliska, e-mail a telefonický kontakt). Základné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente (formát .doc alebo .rtf alebo .pdf). Eseje doručené inou ako elektronickou formou (poštou, faxom) nebudú akceptované.


3. Esej musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a jej rozsah nesmie presiahnuť 1 800 slov.


4. Uchádzači, ktorí odošlú prácu na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia stanovený rozsah eseje, odošlú nekompletné údaje alebo doručia esej tak, že porota ju nebude mať k dispozícii v stanovenom termíne v elektronickej podobe, nebudú zaradení do hodnotenia.


5. Eseje bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora. Zástupca Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý nie je členom poroty, bude prijímať e-mailom eseje a následne každej eseji priradí identifikačné číslo.


6. Zloženie poroty, ktorá bude hodnotiť eseje, je nasledovné:

  • Peter GONDA, predseda poroty, ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a koordinátor projektu Programové vyhlásenie reformnej vlády; 
  • Zuzana ZIMENOVÁ, analytička Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a spoluautorka projektu Programové vyhlásenie reformnej vlády; 
  • Lukáš KRIVOŠÍK, týždenník .týždeň, zástupca mediálneho partnera súťaže, víťaz 1. ročníka súťaže Študentská esej a spoluautor projektu Programové vyhlásenie reformnej vlády; 
  • Martin MLÝNEK, spoluautor projektu Programové vyhlásenie reformnej vlády 
  • Tibor TAKÁČ, zástupca donorov súťaže, konateľ firmy GEOPLÁN-Rožňava, s. r. o.;


7. Porota bude hodnotiť obsahovú úroveň eseje vo vzťahu k vyhlásenej téme. Porota bude zohľadňovať aj zrozumiteľnosť textu a štylistickú stránku eseje. V prípade, že autor eseje pri jej písaní čerpal či citoval v eseji akékoľvek externé zdroje, je povinný ich v práci korektne uviesť. Porota môže vyradiť z hodnotenia prácu, ktorá bude obsahovať prvky plagiátorstva.


8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesta v prípade, že prihlásené práce nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota.


9. Autori esejí, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, budú požiadaní, aby predložili porote doklad o štúdiu. Všetci uchádzači zaslaním esejí do súťaže zároveň vyslovujú súhlas s ich publikovaním a uvedením ich mien ako autorov esejí. Na webstránke KI budú zverejnené eseje, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach a v prípade rozhodnutia poroty aj ďalšie vybrané eseje. Víťazná esej bude uverejnená v Konzervatívnych listoch /mesačník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika/.

Ceny pre súťažiacich

1. miesto: notebook, ročné predplatné týždenníka .týždeň

2. miesto: iPod

3. miesto: externý pevný disk

Uvedené vecné ceny poskytuje spoločnosť Gratex International, a. s. a internetový obchod Realshop.

Hlavný partner:

Hlavným partnerom a sponzorom súťaže „Študentská esej 2010“ je spoločnosť Gratex International, a. s. a internetový obchod Realshop.

Gratex International
Realshop.sk

Partner:

Ďalším partnerom a sponzorom súťaže „Študentská esej 2010“ je Ing. Tibor TAKÁČ a spoločnosť GEOPLÁN–Rožňava, s. r. o.

Mediálni partneri:

.týždeň
Zones.sk

Slávnostné vyhodnotenie a medializácia

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v rámci niektorého z podujatí Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (bude upresnené).

Navigácia