Úloha vlády. Desať bodov na ceste k ekonomickému rastu a slobode.

Za posledných 60 rokov sa vyskúšala každá forma politického a/alebo ekonomického systému, ktorú si človek vedel predstaviť.  Teraz je tu dôkaz – demokratický kapitalizmus so slobodným trhom funguje ďaleko lepšie ako akýkoľvek iný systém, ktorý bol vytvorený.  <strong>1. Nastoľte vládu zákona</strong>  Bez vlády zákona sú ekonomická sloboda, osobná sloboda a občianska spoločnosť obmedzované, čo zvyšuje ekonomické riziká, a tým sa znižuje potenciál ekonomického rastu.   <strong>2. Chráňte súkromný majetok</strong>  Súkromný majetok je základom bohatstva. Ak nie je dobre chránený, tak motivácia pracovať, sporiť a investovať sa výrazne znižuje. Historicky sa potvrdzuje, že ľudia nadobúdali majetok buď kupovaním alebo zhodnocovaním pozemkov, budov, stavieb, či iných objektov, ktoré prinášajú pridanú hodnotu. V súčasnom svete je vlastníctvo často nehmotné, vyplývajúce z takých statkov ako je moderné umenie, hudba, literatúra, počítačový softvér, nové farmaceutické produkty a iné technológie. Tí, ktorí vytvárajú nehmotný majetok, majú rovnaké právo na úplnú ochranu ako farmári a vlastníci nehnuteľností na ochranu svojho hmotného majetku.   <strong>3. Odstráňte všetky cenové regulácie </strong>  Cena je informácia. Alokuje vzácne zdroje a motivuje k ich budúcej tvorbe. Cenové regulácie eliminujú informácie, ktoré sú potrebné pre racionálne ekonomické rozhodnutia. Slobodný trh, kde sú ceny určované ponukou a dopytom s minimálnym počtom obmedzení na nákup a predaj tovarov a služieb je takmer vo všetkých prípadoch lepší - z hľadiska hospodárnosti, rozdeľovania zdrojov a slobody - ako akékoľvek formy „riadeného“ trhu.   <strong>4. Nastoľte slobodný obchod </strong>  Slobodný obchod medzi národmi zvyšuje úroveň ekonomickej prosperity vo všetkých na ňom participujúcich krajinách tým, že sa zlepšuje alokácia zdrojov (komparatívna výhoda) a zväčšuje trh, čím sa znižujú náklady.  V krajinách s malými obchodnými bariérami je obvykle dosahovaný vyšší ekonomický rast a ich občanom rastú rýchlejšie príjmy ako v krajinách, ktoré majú viac obmedzení obchodu a vyššie clá.  <strong>5. Zredukujte verejné výdavky </strong>  <a href=

Za posledných 60 rokov sa vyskúšala každá forma politického a/alebo ekonomického systému, ktorú si človek vedel predstaviť.

Teraz je tu dôkaz – demokratický kapitalizmus so slobodným trhom funguje ďaleko lepšie ako akýkoľvek iný systém, ktorý bol vytvorený.

1. Nastoľte vládu zákona

Bez vlády zákona sú ekonomická sloboda, osobná sloboda a občianska spoločnosť obmedzované, čo zvyšuje ekonomické riziká, a tým sa znižuje potenciál ekonomického rastu.

2. Chráňte súkromný majetok

Súkromný majetok je základom bohatstva. Ak nie je dobre chránený, tak motivácia pracovať, sporiť a investovať sa výrazne znižuje. Historicky sa potvrdzuje, že ľudia nadobúdali majetok buď kupovaním alebo zhodnocovaním pozemkov, budov, stavieb, či iných objektov, ktoré prinášajú pridanú hodnotu. V súčasnom svete je vlastníctvo často nehmotné, vyplývajúce z takých statkov ako je moderné umenie, hudba, literatúra, počítačový softvér, nové farmaceutické produkty a iné technológie. Tí, ktorí vytvárajú nehmotný majetok, majú rovnaké právo na úplnú ochranu ako farmári a vlastníci nehnuteľností na ochranu svojho hmotného majetku.

3. Odstráňte všetky cenové regulácie

Cena je informácia. Alokuje vzácne zdroje a motivuje k ich budúcej tvorbe. Cenové regulácie eliminujú informácie, ktoré sú potrebné pre racionálne ekonomické rozhodnutia. Slobodný trh, kde sú ceny určované ponukou a dopytom s minimálnym počtom obmedzení na nákup a predaj tovarov a služieb je takmer vo všetkých prípadoch lepší – z hľadiska hospodárnosti, rozdeľovania zdrojov a slobody – ako akékoľvek formy „riadeného“ trhu.

4. Nastoľte slobodný obchod

Slobodný obchod medzi národmi zvyšuje úroveň ekonomickej prosperity vo všetkých na ňom participujúcich krajinách tým, že sa zlepšuje alokácia zdrojov (komparatívna výhoda) a zväčšuje trh, čím sa znižujú náklady.

V krajinách s malými obchodnými bariérami je obvykle dosahovaný vyšší ekonomický rast a ich občanom rastú rýchlejšie príjmy ako v krajinách, ktoré majú viac obmedzení obchodu a vyššie clá.

5. Zredukujte verejné výdavky

The Rahn CurveAkékoľvek verejné výdavky, kde náklady prevyšujú prínosy a ktorých pomer nákladov voči výnosom je horší ako v prípade ich poskytovania súkromným sektorom, skôr znižujú celkový blahobyt ľudí než by mali k nemu pozitívne prispievať.

6. Zredukujte zdanenie

The Laffer CurveDane znižujú motiváciu pracovať, šetriť a investovať, čím znižujú ponuku práce a kapitálu, a to vedie k znižovaniu investícií a produkcie. Pre každú daň existuje sadzba maximalizujúca príjem z nej a v prípade prekročenia tejto sadzby sa príjem skôr znižuje než zvyšuje. Okrem toho, dane znižujú osobnú slobodu tým, že ľuďom odopierajú možnosť ponechať si plody vlastnej práce a kapitálu.

7. Obmedzte vládne regulácie

Vládne regulácie takmer vždy spôsobujú náklady, vrátane nákladov straty slobody. Ak prínosy z regulácie neprevyšujú náklady na ňu, ľuďom sa v dôsledku takejto regulácie zhorší situácia.

8. Odstráňte prekážky pri začatí podnikania

Podnikatelia vytvárajú najproduktívnejšie nové pracovné miesta a mnohé užitočné a žiaduce inovácie. Vládou vytvárané nákladné a časovo náročné prekážky podnikaniu znižujú počet nových podnikateľských subjektov, pracovných miest a inovácií.

Na to, aby podnikatelia mohli legálne zakladať nové firmy, vrátane spoločností s ručením obmedzeným, by mali existovať:
A. jasné pravidlá;
B. nízke poplatky a
C. čo najkratší čas.

9. Podporujte vlastníctvo

Ľudia sa starajú o hmotný alebo nehmotný majetok a hospodária s ním lepšie, keď im patrí, či už je to dom, obchod, farma, penzión alebo sporenie na účte zdravotného poistenia. Vládne stratégie, ktoré podporujú vlastníctvo, vedú k väčšej sociálnej stabilite a zodpovednosti, čo posilňuje prostredie pre investície a teda vedie k vyššiemu ekonomickému rastu.

10. Umožnite používanie zdravej meny

Stabilná mena, ktorá svoju hodnotu ani nezvyšuje (deflácia) ani nestráca (inflácia), je potrebná pre maximalizáciu ekonomického rastu. Nestabilná mena zvyšuje riziko podnikania, zamestnancov a spotrebiteľov a vedie k nižšej miere investovania, tvorbe pracovných miest a nakoniec k nižšej ekonomickej prosperite. Vlády a centrálne banky, ktoré nie sú schopné poskytnúť zdravú menu, by mali svojim občanom umožniť používať menu iného štátu alebo súkromnej inštitúcie (vrátane zlata a iných komodít), tak v prípade transakcií, ako aj na plnenie zmluvných záväzkov.

Richard W. RahnRichard W. Rahn je riaditeľom Center for Global Economic Growth, Washington D.C. Richard W. Rahn je členom Mont Pèlerinskej spoločnosti, združujúcej najvýznamnejších klasicky liberálnych ekonómov sveta, spolupracuje s vplyvným americkým think-tankom Cato Institute a pravidelne publikuje v denníku The Washington Times. Dr. Rahn vyučoval od 60. rokov ekonómiu na viacerých univerzitách v USA a v 80. rokoch pôsobil ako viceprezident a hlavný ekonomický expert Americkej obchodnej komory. Prezident Ronald Reagan ho v roku 1982 menoval za člena jedného z poradných orgánov prezidenta.

Prednáška odznela v rámci cyklu Conservative Economic Quarterly Lecture Series (CEQLS), ktorého pokračovanie organizoval Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika dňa 27. júna 2006 v Bratislave.

Navigácia