Prezentovaný deň sa odvíja od celkového daňového zaťaženia slovenského občana vo výške 60,34 % priemernej hrubej mzdy patriacej zamestnancovi (mzdových nákladov), ktoré podľa údajov za rok 2014 aktuálne zverejnila spoločnosť European Investment Centre (EIC) a Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)."/>

10. august 2015: Deň daňového odbremenenia na Slovensku

EIC

Deň daňového odbremenenia na Slovensku pripadol tento rok na 10. augusta 2015. Je to deň, kedy slovenský pracujúci s priemernou mzdou začína zarábať pre seba a nie na dane.

Prezentovaný deň sa odvíja od celkového daňového zaťaženia slovenského občana vo výške 60,34 % priemernej hrubej mzdy patriacej zamestnancovi (mzdových nákladov), ktoré podľa údajov za rok 2014 aktuálne zverejnila spoločnosť European Investment Centre (EIC) a Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI). Výsledky prepočtu daňového zaťaženia sú uvedené v prílohe tlačovej správy. Takéto celkové daňové zaťaženie sa iba nepatrne odlišuje od daňového zaťaženia podľa údajov za rok 2012 (60,79 %), kedy bola prvýkrát publikovaná metodika na výpočet celkového daňového zaťaženia slovenských občanov.

Zdanenie práce (sociálne a zdravotné odvody a daň z príjmu fyzických osôb) napríklad pokleslo z úrovne 42,11 % podľa údajov z roku 2012 na 41,52 %. Štát ale vyinkasoval viac na administratívnych poplatkoch. Z hľadiska príjemcov daní prišlo k výraznejšej zmene iba pri navýšení podielu obcí na dani z príjmov fyzických osôb. Podiely na daniach pre súkromné spoločnosti, zapojené do výberu daní, zostali nezmenené.

Daňou sa však ekonomicky rozumie akákoľvek vynútená platba verejnému alebo súkromnému subjektu. Celkové daňové zaťaženie tak započítava všetky významné dane v ich ekonomickej podstate. Okrem zdanenia práce zahŕňa spotrebné dane, rôzne distribučné dane pri sieťových odvetviach, daň z pridanej hodnoty, poplatky platené verejnej správe a verejným podnikom, majetkové dane, dane platené podnikateľmi, ktoré sú súčasťou ich tržieb, ako aj de facto dane platené súkromným spoločnostiam, napríklad povinné zmluvné poistenie.

Iba celkové daňové zaťaženie poskytuje občanovi prehľad, koľko ho stojí správa, prevádzka a ingerencia celého verejného sektora pri súčasnom politickom systéme. Až takýto celkový model je možné kvalifikovane porovnávať s daňovým zaťažením v iných štátoch.

Metodiku na výpočet celkového daňového zaťaženia občanov, vyvinutú na Slovensku, sa budú autori snažiť rozšíriť aj do iných krajín a získavať tak porovnateľné údaje z celého sveta.

Tabuľka: Celkové daňové zaťaženie občana SR

Roman Scherhaufer, predseda predstavenstva EIC

Peter Gonda, riaditeľ KI

Lukáš Klenovský, spolupracovník KI

Navigácia