Akadémia klasickej ekonómie 2011

KI v partnerstve s VŠM vďaka finančnej podpore Nadácie Tatra banky otvárajú v roku 2011 štvrtý ročník cyklu seminárov o ekonómii 

Všetko o Akadémii klasickej ekonómie:

1. Čo znamená Akadémia klasickej ekonómie (AKE)?

2. Akadémia klasickej ekonómie 2011

3. Aké témy budú diskutované?

4. Kedy a kde?

5. Čo získa absolvent?

6. Ako sa možno prihlásiť?

7. Účastnícky poplatok na AKE 2011


Čo znamená Akadémia klasickej ekonómie (AKE)?

AKE je ekonomický vzdelávací program Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), ktorý pozostáva z ročných cyklov raz mesačne na seba nadväzujúcich seminárov o ekonomickom myslení a jeho využití v praxi. KI vytvára týmto programom tradíciu ročných cyklov pravidelných seminárov o ekonómii (nad rámec štandardného vyučovacieho procesu na vysokých školách), na ktorých sa otvorene a intenzívne diskutuje o využití myšlienok ekonomických teoretikov blízkych klasickému liberalizmu pre prax na Slovensku.

AKE sa skladá z navzájom prepojených seminárov o nadčasových témach a zároveň aktuálnych myšlienkach liberálnych ekonómov (Adama Smitha, Davida Ricarda, Friedricha Hayeka, Miltona Friedmana a ďalších), s uvádzaním ich fungovania v reálnom živote. Vzdelávací program AKE je tak zameraný na prepojenie ekonomickej teórie a hľadania odpovedí, využiteľných v súkromnom, profesijnom a spoločenskom živote človeka.

Akadémia klasickej ekonómie 2011

Po úspešnom zrealizovaní prvých troch ročníkov otvára KI štvrtý ročník tohto programu – AKE 2011. Je určený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú hlbšie preniknúť do myšlienok významných predstaviteľov ekonomického myslenia, najmä tých, ktorí neabsolvovali druhý ročník AKE (keďže štvrtý ročník je zameraný na obdobné témy ako druhý ročník – interdisciplinárne a aktuálne ekonomické témy). AKE 2011 bude pozostávať z deviatich vzájomne previazaných mesačných ekonomických seminárov. Cyklus seminárov bude viesť koordinátor projektu, ekonóm KI a externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave Peter Gonda.

Semináre počas celého ročníka budú určené pre skupinu prijatých záujemcov, ktorí splnia kritériá KI na základe nimi vyplnených formulárov a ktorí zaplatia účastnícky poplatok. Každý trojhodinový seminár s približne päťdesiatimi účastníkmi v učebni Vysokej školy manažmentu (VŠM) začne prezentáciou, resp. prezentáciami (koordinátora projektu, prípadne aj koreferátom prizvaného hosťa alebo účastníka AKE) v kombinácii s hľadaním odpovedí na otázky. Nasledovať bude koordinátorom riadená, ale otvorená, diskusia k prezentovanej téme. Podložená bude vopred poslanými podkladmi, uverejňovanými pravidelne na webovom diskusnom portáli AKE www.ake.institute.sk resp. na webstránke KI v sekcii AKE tu.

Učebňa VŠM bude uspôsobená seminárom tak, aby jeho účastníci mohli na seba pružne reagovať a využívať flipchart, projektor a iné pomôcky k diskusiám. Viac informácii o AKE je k dispozícii na webovom diskusnom portáli AKE www.ake.institute.sk. Každému, kto sa prihlási na stránku, umožňuje tento webový diskusný portál o. i. získať systematicky zoskupené materiály na jednom mieste, ktoré súviseli s cyklom seminárov v rámci prvých troch ročníkov AKE: prezentácie koordinátora programu Petra Gondu, koreferáty externých prenášajúcich a absolventov AKE, iné materiály k jednotlivým seminárom a vybrané eseje účastníkov AKE.

Aké témy budú diskutované? V období trvania projektu od januára do novembra 2011 sa predpokladajú nasledovné témy:

1. seminár: oboznámenie účastníkov s harmonogramom kurzu a prezentácia a diskusia k téme Východiská a hlavné odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť.

2. seminár: prezentácia a diskusia na tému Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej spoločnosti, so zameraním na skúsenosti na Slovensku.

3. seminár: prezentácia a diskusia na tému Menový a bankový systém v historickom kontexte a dnes. Centrálne bankovníctvo a alternatívy v podobe slobodného bankovníctva.

4. seminár: prezentácia a diskusia na tému Regulácie trhu, konkurencie a obchodu v ekonomickej teórii a praxi, so zameraním na podmienky na Slovensku.

5. seminár: prezentácia a diskusia na tému Európska ekonomická, osobitne menová, integrácia a alternatívy jej vývoja.

6. seminár: prezentácia a diskusia na tému Vzťah ekonómie a práva, s dôrazom na vlastníctvo, pre fungovanie slobodnej spoločnosti.

7. seminár: prezentácia a diskusia na tému Možnosti riešenia negatívnych externalít bez alebo s minimom vládnych zásahov.

8. seminár: prezentácia a diskusia na tému Možnosti riešenia sociálnych a zdravotných udalostí ľudí na báze osobnej zodpovednosti.

9. seminár: vyhodnotenie esejí, slávnostné ukončenie kurzu AKE 2011 a odovzdávanie certifikátov KI a VŠM absolventom kurzu.

Na poslednom seminári v novembri 2011 bude slávnostné ukončenie AKE a odovzdávanie certifikátov absolventom AKE. Upravený a konkretizovaný časový a vecný harmonogram bude poskytnutý účastníkom na prvom seminári AKE. Účastníci budú mať možnosť aktívne vstupovať do tém, navrhovať nové témy alebo navrhovať zmeny v plánovaných témach, ktoré budú pred začatím seminárov zverejnené.

Kedy a kde?

Semináre AKE 2011 sa budú konať raz mesačne od januára do novembra 2011 v učebni VŠM v Bratislave, a to vo vopred určenú stredu v danom mesiaci od 17.00 do 20.00 hod. Prvý seminár AKE sa uskutoční dňa 26. januára 2011.

Čo získa absolvent?

Každý účastník kurzu AKE bude mať možnosť:

  • získať certifikát KI a VŠM o absolvovaní AKE v roku 2011 v prípade splnenia základných podmienok: absolvovania aspoň ¾ seminárov (teda počtom 7) a odovzdania eseje v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne (pred konaním posledného semináru AKE 2011)
  • získať zaujímavé materiály a iné informácie o ekonómii, napríklad informácie o odkazoch na internetové stránky, venujúce sa princípom ekonómie, ekonomickej literatúre a myšlienkam predstaviteľov ekonomického liberalizmu
  • pravidelne si vypočuť v koncentrovanej podobe prezentácie koordinátora a prizvaných hostí o myšlienkach predstaviteľov liberálnej ekonómie, o princípoch ekonómie a o ich prepojeniach na otázky, ktoré sa týkajú praxe v podmienkach Slovenska
  • pravidelne prezentovať svoje postoje a pravidelne diskutovať s ostatnými účastníkmi kurzu AKE, tým aj načerpať ďalšie poznatky od ostatných diskutérov v rámci AKE.

Ako sa možno prihlásiť?

Cyklus seminárov AKE je otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú hlbšie vniknúť do princípov ekonómie, do myšlienok predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl a prípadne ich aj šíriť ostatným v spoločnosti. Prihlásiť sa na AKE je potrebné prostredníctvom zaslania vyplnenej prihlášky a formuláru k nej e-mailom na adresu ake@institute.sk najneskôr 10. januára 2011. Počet účastníkov cyklu AKE však môže byť maximálne 50.


Prihláška na AKE na stiahnutie tu.


Počet účastníkov cyklu AKE však môže byť maximálne 50. V prípade vyššieho záujmu o účasť na cykle týchto seminárov si ich organizátor vyhradzuje právo vybrať účastníkov spomedzi prihlásených na základe nimi vyplnených formulárov prihlášky a na základe termínov ich prihlásenia sa na kurz AKE.

Účastnícky poplatok na AKE 2011

Vybraní účastníci budú mať po vyzvaní organizátorom povinnosť zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 50 € na jedného účastníka na celé trvanie kurzu AKE v roku 2011.

Hlavný partner AKE 2011:

Nadácia Tatra banky

Partner:

Vysoká škola manažmentu

Mediálny partner:

.týždeň
Navigácia