Akadémia klasickej ekonómie 2016

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s partnermi otvárajú v roku 2016 deviaty samostatný ročník cyklu seminárov

Všetko o Akadémii klasickej ekonómie:

1. Čo znamená Akadémia klasickej ekonómie (AKE)?

2. Akadémia klasickej ekonómie 2016

3. Aké témy budú diskutované?

4. Kedy a kde?

5. Čo získa absolvent?

6. Ako sa možno prihlásiť?

7. Účastnícky poplatok na AKE 2016

8. Partneri AKE 2016


Čo znamená Akadémia klasickej ekonómie (AKE)?

AKE je ekonomický vzdelávací program Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), ktorý ako jediný svojho druhu na Slovensku pozostáva zo samostatných ročných cyklov raz mesačne na seba nadväzujúcich seminárov o ekonomickom myslení a jeho využití v praxi. KI vytvára týmto programom tradíciu ročných cyklov pravidelných seminárov o ekonómii pre záujemcov o ekonomické poznatky nad rámec štandardného vyučovacieho procesu na vysokých školách, na ktorých sa otvorene a intenzívne diskutuje o využití myšlienok ekonomických teoretikov blízkych klasickému liberalizmu pre prax na Slovensku.

AKE sa skladá z navzájom prepojených seminárov o nadčasových témach a zároveň aktuálnych myšlienkach liberálnych ekonómov (Adama Smitha, J. B. Saya, Frédérica Bastiata, Ludwiga Misesa, Friedricha Hayeka, Miltona Friedmana a ďalších), s uvádzaním ich fungovania v reálnom živote. Vzdelávací program AKE je tak zameraný na prepojenie ekonomickej teórie a hľadania odpovedí, využiteľných v súkromnom, profesijnom a spoločenskom živote človeka. Prezrieť si fotografie

Akadémia klasickej ekonómie 2016

Po úspešnom zrealizovaní ôsmich ročníkov otvára KI v spolupráci s partnermi deviaty samostatný ročník tohto programu – AKE 2016. Vzdelávací program AKE je určený a otvorený pre všetkých záujemcov (bez rozdielu veku, či vzdelania), ktorí chcú hlbšie preniknúť do myšlienok významných predstaviteľov ekonomického myslenia (platí to pre akýchkoľvek nových záujemcov, ako aj pre tých, ktorí absolvovali niektorý z predchádzajúcich ročníkov AKE).

Semináre počas celého ročníka budú určené pre skupinu prijatých záujemcov, ktorí splnia kritériá KI na základe nimi vyplnených formulárov a ktorí zaplatia účastnícky poplatok. AKE 2016 bude pozostávať z deviatich vzájomne previazaných mesačných ekonomických seminárov. Cyklus seminárov bude viesť koordinátor projektu, riaditeľ a ekonóm KI a externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave Peter Gonda. Na niektorých seminároch budú mať koreferáty pozvaní experti na dané témy, napríklad analytik INESS Radovan Ďurana a redaktor časopisu .týždeň Lukáš Krivošík.

Každý seminár sa uskutoční v učebni VŠM a začne prezentáciou koordinátora projektu (niekedy doplnenou koreferátom prizvaného hosťa a experta na danú tému, prípadne aj účastníka AKE) v kombinácii s hľadaním odpovedí na otázky. Nasledovať bude koordinátorom riadená, ale otvorená, diskusia k prezentovanej téme. Podložená bude vopred poslanými podkladmi. Učebňa VŠM bude uspôsobená seminárom tak, aby jeho účastníci mohli na seba pružne reagovať a využívať flipchart, projektor a iné pomôcky k diskusiám. Viac informácii o AKE je k dispozícii na webovom diskusnom portáli AKE www.ake.institute.sk resp. na webstránke KI v sekcii AKE tu.

Aké témy budú diskutované?

Témy seminárov sú vybrané tak, že dopĺňajú vzdelávací proces ekonomických predmetov na vysokých školách na Slovensku a sú v súčasnosti nanajvýš aktuálne a v praxi využiteľné. V období trvania programu od februára do decembra 2016 sa predpokladajú nasledovné témy:

1. seminár (17. 2. 2016): oboznámenie účastníkov s harmonogramom kurzu a prezentácia a diskusia na tému „Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a ich využitie v praxi“.

2. Seminár (16. 3. 2016): prezentácia a diskusia na tému „Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v ekonomickej teórii a praxi“.

3. Seminár (27. 4. 2016): prezentácia a diskusia na tému „Dedičstvo Adama Smitha pre ekonomické myslenie a prax v súčasnosti“.

4. seminár: (25. 5. 2016) prezentácia a diskusia na tému „Prínos Friedricha Augusta von Hayeka pre súčasné ekonomické myslenia a prax“.

5. seminár (29. 6. 2016): prezentácia a diskusia na tému „Prínos Miltona Friedmana a iných predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl pre ekonomické myslenia a prax v súčasnosti“.

6. seminár (28. 9. 2016): prezentácia a diskusia na tému„Význam vlastníctva a vlastníckeho práva v ekonomickej teórii a praxi. Príklady v podmienkach Slovenska“.

7. seminár (26. 10. 2016): prezentácia a diskusia na tému „Vláda, vládne zásahy do ekonomiky a ich ekonomické dôsledky v teórii a praxi. Príklady v podmienkach Slovenska“.

8. seminár (30. 11. 2016): prezentácia a diskusia na tému „Ekonomické problémy financovania činností, ktoré zabezpečujú vlády. Príklady v podmienkach Slovenska“.

9. seminár (14. 12. 2016): záverečná diskusia, vyhodnotenie esejí, slávnostné ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov absolventom kurzu AKE.

Prezrieť si fotografie

Na poslednom seminári bude slávnostné ukončenie AKE a odovzdávanie certifikátov úspešným absolventom AKE. Časový a vecný harmonogram bude poskytnutý účastníkom na prvom seminári AKE. Účastníci budú mať možnosť aktívne vstupovať do tém, navrhovať nové témy alebo navrhovať zmeny v plánovaných témach, ktoré budú pred začatím seminárov zverejnené.

Kedy a kde?

Semináre AKE 2016 sa budú konať raz mesačne od februára do decembra 2016 (okrem júla a augusta) v učebni VŠM v Bratislave, a to vopred určenú stredu v danom mesiaci od 17.30 do 20.00 hod. Prvý seminár AKE sa uskutoční dňa 17. februára 2016.

Čo získa absolvent?

Každý účastník kurzu AKE bude mať možnosť:

  • získať certifikát o absolvovaní AKE v roku 2016 v prípade splnenia podmienok: absolvovania aspoň polovice seminárov (teda počtom 5) a odovzdania eseje v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne;
  • získať zaujímavé materiály a iné informácie o ekonómii, napríklad informácie o odkazoch na internetové stránky, venujúce sa princípom ekonómie, ekonomickej literatúre a myšlienkam predstaviteľov ekonomického liberalizmu;
  • pravidelne si vypočuť v koncentrovanej podobe prezentácie koordinátora a prizvaných hostí o myšlienkach predstaviteľov liberálnej ekonómie, o princípoch ekonómie a o ich prepojeniach na otázky, ktoré sa týkajú praxe v podmienkach Slovenska;
  • pravidelne prezentovať svoje postoje a pravidelne diskutovať s ostatnými účastníkmi kurzu AKE, tým aj načerpať ďalšie poznatky od ostatných diskutérov v rámci AKE.

Ako sa možno prihlásiť?

Cyklus seminárov AKE je otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú hlbšie vniknúť do princípov ekonómie, do myšlienok predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl a prípadne ich aj šíriť ostatným v spoločnosti. Prihlásiť sa na AKE je potrebné prostredníctvom zaslania vyplnenej prihlášky a formuláru k nej e-mailom na adresu ake@institute.sk najneskôr 7. februára 2016.


Prihláška na AKE na stiahnutie tu.


Počet účastníkov cyklu AKE však môže byť maximálne 60. V prípade vyššieho záujmu o účasť na cykle týchto seminárov si ich organizátor vyhradzuje právo vybrať účastníkov spomedzi prihlásených na základe nimi vyplnených formulárov prihlášky a na základe termínov ich prihlásenia sa na kurz.

Účastnícky poplatok na AKE 2016

Vybraní účastníci budú mať po vyzvaní organizátorom povinnosť zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 95 € na jedného účastníka na celé trvanie kurzu deviatich seminárov AKE 2016.

Pre členov Klubu podporovateľov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KPKI) a pre študentov stredoškolského, interného vysokoškolského a interného doktorandského štúdia ponúkame zľavnený účastnícky poplatok vo výške 65 €. Staňte sa členmi KPKI – viac sa dozviete tu.

Partneri AKE 2016:

Nadácia Tatra bankyAZC

Vysoká škola manažmentuEIC

Mediálni partneri: .týždeň Zones brigada.sk

Navigácia