Cena Ernesta Valka na tému Uplatňovanie konceptu brániacej sa demokracie na Slovensku  

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vyhlasuje deviaty ročník súťaže Cena Ernesta Valka, tentoraz na tému

Uplatňovanie konceptu brániacej sa demokracie na Slovensku

Je koncept brániacej sa demokracie dostatočne reflektovaný v judikatúre Ústavného súdu SR? Aké je či mohlo/malo byť postavenie Ústavného súdu SR v koncepte brániacej sa demokracie? Prebieha v rámci témy brániacej sa demokracie na Slovensku poctivá odborná diskusia? Aké sú argumenty za a proti tomuto konceptu? Je ochrana demokracie v Slovenskej republike nastavená principiálne dostatočne? Je možné/vhodné prevziať z iných demokratických krajín riešenia na posilnenie obranyschopnosti demokracie u nás? 

Podmienky súťaže

1. Súťaže „Cena Ernesta Valka“ sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý bude mať 31. decembra 2022 menej ako 28 rokov (t. j. narodený po 31. decembri 1994).

2. Uchádzač doručí nepodpísaný odborný článok (ďalej len článok) e-mailom (ako dokument formátu .doc/.docx alebo .rtf alebo .pdf) na adresu cev@institute.sk najneskôr 17. novembra 2022 (vrátane). Uchádzač zároveň doručí základné údaje o sebe (meno a priezvisko a názov školy, ktorú navštevuje). Základné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako článok, ale osobitne v samostatnom dokumente (formát .doc alebo .rtf alebo .pdf). Články doručené inou ako elektronickou formou (napr. poštou, faxom) nebudú akceptované.

3. Odborný článok musí byť napísaný v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a jej rozsah nesmie presiahnuť 10 normostrán. Zároveň musí ísť o pôvodný autorský článok, teda nie o článok, ktorý už publikovaný bol.

4. Uchádzači, ktorí odošlú prácu na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia stanovený rozsah článku, odošlú nekompletné údaje alebo doručia článok tak, že porota ho nebude mať k dispozícii v stanovenom termíne v elektronickej podobe, nebudú zaradení do hodnotenia.

5. Odborné články bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora. Zástupca Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý nie je členom poroty, bude prijímať e-mailom eseje a následne každej eseji priradí identifikačné číslo.

6. Zloženie poroty, ktorá bude hodnotiť články, je nasledovné:

  • Jozef VOZÁR, predseda poroty, Ústav štátu a práva SAV
  • Marián GIBA, vedúci Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
  • Jana VALKOVÁ, advokátka
  • Ondrej DOSTÁL, právnik a poslanec parlamentu
  • Jakub NEUMANN, odborný asistent na Katedre teórie práva a ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a štvornásobný víťaz súťaže Cena Ernesta Valka

7. Porota bude hodnotiť obsahovú úroveň článku vo vzťahu k vyhlásenej téme. Porota bude zohľadňovať aj zrozumiteľnosť textu a štylistickú stránku. V prípade, že autor článku pri jej písaní čerpal či citoval akékoľvek externé zdroje, je povinný v práci ich korektne uviesť. Porota môže vyradiť z hodnotenia prácu, ktorá bude obsahovať prvky plagiátorstva.

8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesta v prípade, že prihlásené práce nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota.

9. Autori článkov, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, budú požiadaní, aby predložili porote doklad o štúdiu. Všetci uchádzači zaslaním článkov do súťaže zároveň vyslovujú súhlas s ich publikovaním a uvedením ich mien ako autorov článkov. Na webstránke KI budú zverejnené články, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach a v prípade rozhodnutia poroty aj ďalšie vybrané články.

Ceny pre súťažiacich

1. miesto: 800 eur + pozvanie do Európskeho parlamentu od europoslanca Eugena Jurzycu a právnická literatúra

2. miesto: 500 eur + pozvanie do Európskeho parlamentu od europoslanca Eugena Jurzycu a právnická literatúra

3. miesto: 300 eur + pozvanie do Európskeho parlamentu od europoslanca Eugena Jurzycu a právnická literatúra

Ďakujeme partnerom a mediálnym partnerom za podporu

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v rámci niektorého z podujatí Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika v decembri (bude upresnené).

Navigácia