Deklarácia Občianskej iniciatívy občanov miest a obcí Slovenska tvoriacej sa vláde SR

Vážená pani Iveta Radičová,
vážení predsedovia politických strán vznikajúcej koaličnej vlády,

vzhľadom na pretrvávajúce, prehlbujúce sa a neriešené problémy v územnej samospráve sa na Vás obracia Občianska iniciatíva občanov miest a obcí Slovenska v záujme posilnenia princípov právneho štátu so žiadosťou o zahrnutie riešenia týchto problémov do programového vyhlásenia tvoriacej sa vlády.

My, poslanci a občania slovenských obcí, sa permanentne stretávame s paralyzovaním chodu obcí a poškodzovaním práv občanov následkom činnosti niektorých starostov, ktorí zneužívajú nedokonalosť zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

V niektorých prípadoch, (obce Somotor, Zemianska Olča, Brunovce, Domaníky a ďalšie) napriek medializácii a využitiu všetkých dostupných právnych prostriedkov, sa nedarí už roky bezprávny stav napraviť a prichádza k závažnému poškodzovaniu práv občanov, zamedzovaniu realizácie mandátu obecných poslancov a vážnym stratám na obecnom majetku. Ani posledná novelizácia uvedeného zákona tento stav nevyriešila.

V oblasti Verejná správa a samospráva Vás prosíme zapracovať do programového vyhlásenia vlády túto tézu:
„Vláda sa zaväzuje vo volebnom období vzhľadom na závažné nedostatky vo fungovaní samospráv prijať príslušné legislatívne úpravy, ktoré v samospráve zabezpečia dodržiavanie zákonnosti, zlepšia vymožiteľnosť práva, zaistia prehľadné, účelné a efektívne nakladanie s majetkom obcí a podporia zvyšovanie odbornej spôsobilosti predstaviteľov samospráv.“

Konkrétne navrhujeme novelizovať:
– zákon 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení,
– zákon 153/2001 Z. z. o prokuratúre,
– a súvisiace predpisy.

Naša OI je pripravená aktívne spolupracovať s novou vládou na zreálnení fungovania samosprávy, ktorá čelí mnohým problémom, ktoré do dnešných dní buď neboli riešené, alebo boli riešené spôsobmi, ktoré veci možno viac poškodili, ako pomohli.

Našou jedinou a základnou snahou je podpora dodržiavania zákonov SR a dotvorenie funkčnej samosprávy v prospech občanov.

S úctou a nádejou,
prípravný výbor OI občanov miest a obcí Slovenska

Juraj Kukla, Brunovce
Vladimír Špánik, Vinodol
Vanda Rybanská, Dunajská Lužná
Peter Bulla, Liptovský Trnovec
Arpád Majoroš, Somotor
Jana Mikulášiová, Domaníky

V Lúčkach pri Kremnici dňa 20. júna 2010.

Deklaráciu Občianskej iniciatívy občanov miest a obcí Slovenska podporujú organizácie:
Via Iuris – Centrum pre práva občana,
Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika,
SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.

Navigácia