Dobré a zlé prekážky

Vláda v stredu prerokuje Správu o administratívnych štruktúrach ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie. Hoci označenie „správa“ sa zdá trochu nadnesené.

Materiál predkladá na rokovanie vlády minister hospodárstva Pavol Rusko. Malo by ísť o audit administratívnych štruktúr prostredníctvom ankety názorov živnostníkov a malých a stredných podnikateľov. Z 2000 rozposlaných dotazníkov sa vrátilo 136, čo – priznáva to aj správa – „nepredstavuje reprezentatívne zisťovanie“. Študent sociológie by si za seminárnu prácu s takýmto počtom respondentov iste vyslúžil pochvalu. Prečo sa však výsledkami takejto absolútne nereprezentatívnej ankety má zaoberať vláda, nie je celkom jasné.

Samotná správa je kombináciou slohovej práce o podnikaní, rešeršu podobnej správy z roku 2003 a nie príliš sofistikovaného vyhodnotenia nereprezentatívnej ankety. Prekážky podnikania sa podľa správy delia na nevyhnutné a nežiadúce. Tie nevyhnutné majú zmysel, lebo zabezpečujú „ekonomickú, sociálnu a environmentálnu vyváženosť podnikania“. Sú nimi napríklad „legislatíva, technická normalizácia, etické kódexy a regulačné zásahy do podnikania“. Je trochu zvláštne vnímať etické princípy ako prekážku podnikania (hoci aj nevyhnutnú), pretože rešpektovanie základných etických princípov je predpokladom normálneho fungovania trhových vzťahov. Ešte zvláštnejšie je uspokojiť sa v správe tohto typu s tým, že legislatívu, technické normy a regulačné zásahy do podnikania paušálne označíme za „nevyhnutné prekážky“. Analýza, nakoľko nevyhnutný je ich rozsah a ako pôsobí na podnikateľské prostredie, v správe chýba. Pritom práve tento typ analýzy by sme od ministerstva hospodárstva očakávali.

Ďalej sa tam možno dočítať, že podpora podnikania štátom je „v zmysle zásad liberálnej hospodárskej politiky nesystémovým prvkom“, ale zároveň „predstavuje verejný záujem“. Zistenie výskumu, že „hlavný problém malých a stredných podnikateľov a živnostníkov tvorí odvodové zaťaženie“ korešponduje so zisteniami iných výskumov a analýz na túto tému. Ak to doplníme o konštatovanie, že „podľa ministerstva financií v strednodobom horizonte nie je priestor na znižovanie odvodov“ stáva sa z hlavného problému záležitosť, s ktorou sa vlastne nedá nič robiť.

Navrhované opatrenia sú zväčša iba všeobecnými floskulami typu „posúdiť potrebu zachovania existujúcich právnych noriem alebo ich zrušenia alebo nahradenia novými normami zodpovedajúcimi novým podmienkam vrátane členstva v EÚ a vhodnosti pre rozvoj malého a stredného podnikania a živnostníckych podnikateľov“.

Dôkladnejších a kvalitnejšie spracovaných analýz rôznych aspektov podnikateľského prostredia s oveľa konkrétnejšími odporúčaniami by sa našlo dosť. Napríklad aj z predchádzajúcej produkcie rezortu hospodárstva.
Našťastie, správa je len informačným materiálom, ktorý vláda nemusí schvaľovať. Nebolo by totiž ani veľmi čo. Stačí zobrať na vedomie. Alebo aj nie.

Článok bol uverejnený v týždenníku .týždeň č. 2/2005

Navigácia