Ekonomické a etické základy slobodnej spoločnosti: východiská manažérskej etiky

Vnímanie podstaty vzťahu ekonómie a etiky, či trhu a morálky, v spoločnosti deformujú zásadné nedorozumenia a mýty, ktoré sú s nimi spojené a ktoré často majú negatívne dosahy na ľudí, vrátane manažérov.

Príkladom deformácií je deklarované systémové protirečenie ekonómie a etiky, ktoré sa v praxi pretavuje napríklad do mýtu „nespravodlivosti trhu“ („hry s nulovým súčtom“). Od neho sa napríklad odvíjajú snahy vlád o „korekcie trhu“ s cieľom pomôcť niektorým ľuďom, resp. skupinám obyvateľstva. Takéto zväčša morálne motivované, ale proti princípom ekonómie idúce kroky vlád prinášajú negatívne nezamýšľané dôsledky, napríklad v podobe obmedzovania slobody. Zdanlivé systémové protirečenia a iné deformácie sú dôsledkami nepoznania a/alebo nerešpektovania podstaty (vzťahu) ekonómie a etiky, ako aj trhu a morálky.

Spoločné princípy ekonómie a etiky – princípy vlastníctva, dobrovoľného rozhodovania a konania jednotlivca, spoločenskej kooperácie a hodnoty – sú mostíkom od teoretických k praktickým predpokladom slobodnej spoločnosti: k slobodnému trhu a morálnym normám a pravidlám. V duchu najmä myšlienok Adama Smitha a Friedricha Hayeka ich prezentujeme ako dve vzájomne sa dopĺňajúce a podmieňujúce zložky spontánneho poriadku. Symbióza trhu a morálky tak vyjadruje spontánny poriadok a praktické predpoklady slobodnej spoločnosti.

Ekonomické a etické základy fungovania spoločnosti vymedzené v štúdii predstavujú rámcové teoretické aj praktické východiská manažérskej etiky, ale môžu byť zároveň pre každého pomôckou na ceste spoznávania podstaty (vzťahu) ekonómie a etiky, ako aj trhu a morálky.


Štúdiu ekonóma KI Petra Gondu na tému Ekonomické a etické základy slobodnej spoločnosti: východiská manažérskej etiky nájdete vo formáte PDF tu.

Štúdia je ako jedna z kapitol súčasťou nasledovnej publikácie: Platková, G. a kol. (2008): Etika v manažmente. Prešov, Prešovská univerzita, ISBN 978-80-8068-813-4 (brož.)

Navigácia