Harmonogram seminárov AKE 2007

HARMONOGRAM KURZU:

1. seminár AKE (31.1.2007): otvorenie AKE, vyhlasovanie výsledkov súťaže „Odkaz Miltona Friedmana“ pre Slovensko“, oboznámenie účastníkov s tým, čo ich čaká v rámci kurzu v roku 2007 a prezentácia a diskusia na tému „Podstata a základné princípy (klasickej) ekonómie a ich využitie v praxi.“

2. seminár AKE (28.2.2007): prezentácia a diskusia na tému „Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi“

3. seminár AKE (28.3.2007): prezentácia a diskusia na tému „Dedičstvo Adama Smitha a iných ranných klasických ekonómov pre súčasnosť“;

4. seminár AKE (25.4.2007): prezentácia a diskusia na tému „Prínos Miltona Friedmana a iných nasledovníkov klasickej ekonomickej školy pre súčasné ekonomické myslenie a prax“

5. seminár AKE (30.5.2007): prezentácia a diskusia na tému „Podstata a predpoklady fungovania trhu vo všeobecnosti a v praxi. Príklady na podmienkach Slovenska“

6. seminár AKE (27.6.2007): prezentácia a diskusia na tému „Vláda vs. trh. Zasahovanie vlády do trhov, obchodu a životov ľudí. Príklady na podmienkach Slovenska“. Júl – august 2007, emailová a prípadne aj osobná komunikácia koordinátora s účastníkmi kurzu AKE ohľadne ich spracovávania eseje „Význam myšlienok predstaviteľa klasickej liberálnej ekonómie pre Slovensko v roku 2007“

7. seminár AKE (26.9.2007) prezentácia a diskusia na tému „Principiálne a praktické problémy financovania činností, ktoré zabezpečujú vlády. Príklady v podmienkach Slovenska.“

8. seminár AKE (31.10.2007): prezentácia a diskusia na tému „Význam peňazí v teórii a praxi a ne/účinnosť pôsobenia centrálnych bánk. Potenciálne dosahy členstva SR v eurozóne“

9. seminár AKE (28.11.2007): vyhodnotenie esejí, diskusia na tému „Význam myšlienok predstaviteľov klasickej liberálnej ekonómie pre Slovensko v roku 2007“, slávnostné ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov KI a VŠM absolventom kurzu AKE.


Študijné materiály zo všetkých uskutočnených seminárov AKE súhrnne nájdete tu.

Navigácia