Harmonogram seminárov AKE 2008/2009

HARMONOGRAM KURZU:

1. seminár AKE (29.10.2008): otvorenie AKE, oboznámenie účastníkov s časovým a vecným harmonogramom kurzu v školskom roku 2008/2009 a prezentácia a diskusia na tému „Východiská a hlavné odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť“

2. seminár AKE (26.11.2008): prezentácia a diskusia na tému „Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej spoločnosti“

3. seminár AKE (28.1.2009): prezentácia a diskusia na tému „Alternatívne prístupy k riadeniu peňazí v rámci liberálnych ekonomických škôl. Slobodné bankovníctvo a centrálne bankovníctvo v teórii a praxi“

4. seminár AKE (25.2.2009): prezentácia a diskusia na tému „Alternatívne prístupy k riadeniu peňazí v rámci liberálnych ekonomických škôl. Slobodné bankovníctvo a centrálne bankovníctvo v teórii a praxi“ (pokračovanie 3. seminára)

5. seminár AKE (25.3.2009): prezentácia a diskusia na tému „Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia“

6. seminár AKE (29.4.2009): prezentácia a diskusia na tému „Vzťah ekonómie a práva, s dôrazom na vlastníctvo, pre fungovanie slobodnej spoločnosti“

7. seminár AKE (27.5.2009): prezentácia a diskusia na tému „Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych zásahov“

8. seminár AKE (10.6.2009): prezentácia a diskusia na tému „Možnosti riešenia sociálnych a zdravotných udalostí ľudí na báze osobnej zodpovednosti“

9. seminár AKE (24.6.2009): vyhodnotenie esejí, záverečná diskusia, ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov KI a VŠM absolventom kurzu AKE.

Navigácia