HSO: júl – september 2009

V rámci projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO), ktorý od roku 2009 realizuje Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) v nadväznosti na projekt INEKO HESO-Regióny, sa štvrťročne vyjadrujú analytici (medzi nimi i analytik KI Dušan Sloboda), zástupcovia akademickej obce, samosprávy a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov.

Poradie hodnotených opatrení za obdobie júl – september 2009, vrátane komentárov hodnotiteľov, nájdete vo formáte PDF tu.


Komentáre analytika KI Dušana Slobodu k vybraným hodnoteným opatreniam:

Predaj mestského majetku v Nitre prebehol bez súťaže

Ak samospráva predáva bez súťaže, koná netransparentne a nehospodárne, keďže znižuje možné výnosy z predaja a oberá tak mestský rozpočet o príjmy. Samospráva mesta Nitra ukážkovo predviedla príklad, ako samosprávy dokážu bez bázne a hany okrádať svojich občanov. Peniaze, ktoré mohlo mesto utŕžiť, ak by predávalo svoj majetok súťažne (napr. prostredníctvom elektronickej aukcie) za trhové ceny, budú v pokladnici Nitry nakoniec chýbať a samospráva buď zvýši miestne dane alebo bude musieť oželieť mnohé investície, ktoré by mohli slúžiť občanom. Je absurdné, že slovenské samosprávy požadujú od štátu ďalšie a ďalšie financie s odôvodnením ich potreby v čase krízy, keď je evidentné, že s tým balíkom, ktorý majú k dispozícii dnes, zaobchádzajú často horšie ako zlodeji s lupom. Mnohé samosprávy na Slovensku svojím konaním potvrdzujú, že nemajú morálny nárok na žiadne ďalšie daňové príjmy zo štátneho rozpočtu dovtedy, kým si nepoupratujú vo vlastných radoch a nezačnú s našimi daňami narábať zodpovedne a poctivo.

Levice komunikujú s občanmi prostredníctvom elektronického portálu

Levická samospráva je známa i tým, že ako jedna z prvých začala využívať vo verejnom obstarávaní elektronické aukcie, ktorých správnym využívaním sa limituje korupcia a klientelizmus a zároveň sa znižujú výdavky mesta. Snaha samosprávy Levíc pokračovať v trende elektronickej komunikácie i vo vzťahu k svojim obyvateľom sa teda javí ako prirodzená a správna. Portál http://egov.levice.sk možno považovať za základ tvoriacej sa platformy pre budúci e-government v tomto meste.

Mestský bytový podnik v Košiciach núkal obyvateľom namiesto bytu cestu do zahraničia

Nielen košická samospráva musí riešiť často absurdné problémy s neplatičmi a tzv. neprispôsobivými občanmi (čo je len politicky korektný výraz pre skupinu občanov, ktorých významnú časť tvoria Rómovia). Príbeh vyzerá zväčša nasledovne: za socializmu sa štát snažil umelo vykoreniť Rómov z ich možno neraz biednych, ale prirodzených pomerov a nasilu ich včleniť do väčšinovej spoločnosti a nanútiť im zo dňa na deň vzorce správania, ktoré im nemuseli byť vlastné. Súčasťou tohto štátom riadeného procesu bolo i nasťahovanie Rómov do nájomných bytov na panelákových sídliskách. Po páde režimu a páde umelo držanej zamestnanosti sa mnohí z nich neuplatnili na reálnom trhu práce, stratili prácu i plácu, a i napriek neraz štedrým sociálnym dávkam sa stali (či rozhodli stať sa) neplatičmi v nájomných bytoch, ktoré zo socializmu i s nájomníkmi zdedili mnohé samosprávy. Keďže platný právny stav neumožňuje neplatičov vysťahovať bez toho, aby im bolo zabezpečené náhradné bývanie (čo je absolútne nespravodlivé voči tým ľuďom, ktorí si svoje záväzky zodpovedne plnia), a akosi sa neberie do úvahy, či za havarijný stav bytov a budov nie sú zodpovední aj ich nájomníci, nielen košická samospráva (tá prostredníctvom svojho bytového podniku) je v nezávideniahodnej situácii. Avšak riešenie, ktoré si zvolil Bytový podnik mesta Košice – teda ponuka poskytnúť problémovým obyvateľom finančné prostriedky pod zámienkou prispenia na ich cestu a odchod do zahraničia za prácou pod podmienkou vzdania sa trvalého pobytu – je nielen neštandardný, nevhodne originálny ale najmä vrcholne alibistický, keďže tento sociálny problém nerieši, ale len presúva. Tento problém nemá rýchle riešenia, avšak i tieto negatívne dôsledky konceptu nájomného bývania len potvrdzujú, že samosprávy by nemali vôbec investovať do výstavby nájomných bytov.

Elektronické aukcie v mestskej časti Krásna nad Hornádom, Košice

Verejná správa – štát i samospráva – by mali využívať transparentné a efektívne spôsoby verejného obstarávania, ktoré sa dajú docieliť prostredníctvom elektronických aukcií, a to povinne. Kým sa tak nestane, každý príklad samosprávy, ktorá sa dobrovoľne rozhodne pre riešenie obstarávania formou aukcií, ktoré preukázateľne generujú nižšie ceny, treba oceniť. Treba však tiež podotknúť, že zavedenie používania softwaru samotného ešte nemusí znamenať „výhru“, dôležité je, aby samospráva správne dokázala zadefinovať predmet obstarávania a výhodné zmluvné podmienky prv, než vôbec dôjde k následnému handlovaniu a znižovaniu ceny za tovary či služby v aukcii.

Navigácia