Iniciatíva za slobodnú a prosperujúcu Európu

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Pastor bonus, Inštitút Leva XIII., Nadácia F.A. Hayeka a spolupracujúci jednotlivci prezentovali dňa 30. januára 2012 v Bratislave európsku Iniciatívu za slobodnú a prosperujúcu Európu (ISPE) / Initiative for a Free and Prospering Europe (IFPE).

Iniciatíva združuje 13 think tankov a iných mimovládnych organizácií a viac ako 30 európskych signatárov, vrátane renomovaných profesorov ekonómie, ktorí reprezentujú spoločný hlas na obranu slobody a prosperity v Európe.

V deň konania summitu Európskej únie o fiškálnej zmluve a finančných a iných problémoch v Európskej únii 30. januára 2012 bola v Bratislave prezentovaná Iniciatíva za slobodnú a prosperujúcu Európu / Initiative for a Free and Prospering Europe. Predstavuje spoločný a odborne podložený hlas 13 think tankov a viac ako 30 signátarov, vrátane renomovaných profesorov, ktorý je zameraný na slobodnejšie a prosperujúcejšie spoločnosti a proti posilňovaniu politickej a ekonomickej centralizácie Európy. Medzi zahraničnými signatármi iniciatívy sú napríklad britské think tanky (Adam Smith Institute, Cobden Centre a Institute of Economic Affairs), bruselský think tank New Direction – The Foundation for European Reform, francúzsky Institute for Economic Studies-Europe a a český Liberální Institut. Súčasťou signatárov ISPE sú tiež vo svete uznávaní profesori ekonómie, napríklad Pascal Salin z Francúzska, Jesús Huerta de Soto zo Španielska, Roland Vaubel z Nemecka a Kevin Dowd z Veľkej Británie. Predstavujeme text úvodného vyhlásenia iniciatívy a zoznam signatárov, ktorí ju podporujú. Viac informácií a argumentov bude sústreďovaných na stránke www.ifpe.sk.

Za signatárov ISPE Peter Gonda

riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika V Bratislave dňa 30. januára 2012


Iniciatíva za slobodnú a prosperujúcu Európu


Iniciatíva za slobodnú a prosperujúcu Európu (ISPE) je neformálnym a nepolitickým zoskupením európskych think tankov a iných mimovládnych inštitúcií, osobností ekonomického a spoločenského života a občanov, ktorej cieľom je predovšetkým:

1. upozorniť verejnosť na reálne hrozby a negatívne dôsledky posilňovania politickej a ekonomickej centralizácie v EÚ na slobodu, zodpovednosť, peniaze a prosperitu ľudí,

2. vyzývať hlavných politických lídrov krajín EÚ, predstaviteľov Európskej komisie, Európskej centrálnej banky (ECB) a iných zodpovedných, aby ustúpili od snáh riešiť ekonomické problémy v Európe posilňovaním centralizácie, vrátane vytvorenia európskej fiškálnej únie a európskej hospodárskej vlády,

3. navrhovať alternatívne riešenia európskej dlhovej krízy, ktoré sú zamerané na odstraňovanie jej príčin (nielen jej prejavov) a sú postavené na zdrojoch slobody, zodpovednosti a prosperity (napríklad slobodný trh, vlastnícke práva, konkurencia, kryté peniaze, malé a zodpovedne hospodáriace vlády),

4. iniciovať diskusiu o alternatívnych riešeniach európskej dlhovej krízy a o politických a ekonomických podmienkach transformácie EÚ na spoločenstvo slobodných ľudí žijúcich v prosperujúcich krajinách.

Iniciatíva upozorňuje na devastačné dôsledky a riziká všetkých súčasných a plánovaných pokusov riešiť dlhovú krízu posilňovaním politickej a ekonomickej centralizácie Európy: Európsky finančný stabilizačný nástroj – EFSF (dočasný euroval), Európsky stabilizačný mechanizmus – ESM (trvalý euroval), nakupovanie vládnych dlhopisov ECB, snahy o zavedenie spoločných európskych dlhopisov, daní a iné centralizačné snahy. Spomedzi dôsledkov týchto a obdobných zásahov ide najmä o prehĺbenie dlhovej krízy bez riešenia jej príčin, znižovanie kúpnej sily eura (inflačné euro), zvyšovanie nákladov a finančnej záťaže ľudí, koncentráciu moci a nakoniec obmedzovanie slobody a prosperity občanov.

ISPE vyzýva zodpovedných k ukončeniu súčasných a neprijímaniu ďalších opatrení, posilňujúcich politickú a ekonomickú centralizáciu Európy. Namiesto toho navrhuje alternatívne riešenia dlhovej krízy. Odrazom k nim sú návrhy na financovanie vládnych dlhov z masívnej privatizácie a riadené bankroty dlhom najviac postihnutých krajín. Súčasťou alternatívnych riešení dlhovej krízy by mali byť najmä návrhy reforiem verejných financií (s cieľom udržiavania vyrovnaných alebo prebytkových rozpočtov bez zvyšovania daní) a menovej a bankovej reformy (s cieľom dosiahnutia slobodných a zdravých peňazí), na začiatku zavedením komoditného krytia meny.

Zástupcovia ISPE veria, že rozprúdia konštruktívnu diskusiu o riešeniach európskej dlhovej krízy. Zároveň sú presvedčení, že prispejú k jej dlhodobo účinnému vyriešeniu a k podmienkam pre slobodnejšie a prosperujúcejšie spoločnosti v Európe.

Iniciatívu podporujú think tanky a iné mimovládne organizácie:

– Adam Smith Institute, Veľká Británia

– Cobden Centre, Veľká Británia

– Globalization Institute, Poľsko

– Hayek Institute, Rakúsko

– Institute for Economic Studies (IES)-Europe, Francúzsko

– Institute for Market Economics, Bulharsko

– Institute of Economic Affairs, Veľká Británia

– Inštitút Leva XIII., Slovensko

– Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, Slovensko

– Liberální Institut, Česká republika

– Nadácia F. A. Hayeka, Slovensko

– New Direction – The Foundation for European Reform, Brusel, Belgicko

– Pastor bonus, Slovensko Ekonomickí a iní profesori:

– Philipp Bagus, profesor ekonómie na Univerzite kráľa Juana Carlosa v Madride, Španielsko

– Philip Booth, profesor v oblasti poistenia a rizikového manažmentu, programový riaditeľ Institute of Economic Affairs, Veľká Británia

– Hardy Bouillon, profesor filozofie na Univerzite v Trier (Nemecko), zástupca riaditeľa New Direction – The Foundation for European Reform, Belgicko

– Kevin Dowd, profesor ekonómie a finančného rizikového manažmentu, Cobden Partners, Veľká Británia

– Pierre Garello, profesor ekonómie na Aix-Marseille univerzite, riaditeľ IES-Europe, Francúzsko

– Pascal Salin, emeritný profesor ekonómie, Univerzita Paris-Dauphine, bývalý prezident Mont Pelerinskej spoločnosti, Francúzsko

– Jesús Huerta de Soto, profesor ekonómie na Univerzite kráľa Juana Carlosa v Madride, Španielsko

– Josef Šíma, profesor ekonómie, rektor CEVRO Institut, Česká republika

– Roland Vaubel, profesor ekonómie na Univerzite v Mannheime, Nemecko

– Erich Weede, emeritný profesor sociológie, Univerzita v Bonne, Nemecko Zástupcovia think tankov a iných mimovládnych organizácií:

– Eamonn Butler, MA PhD., riaditeľ Adam Smith Institute, Veľká Británia

– Dr. Tim Evans, výkonný riaditeľ Cobden Centre, Veľká Británia

– Shane Frith, riaditeľ New Direction – The Foundation for European Reform, Belgicko

– Peter Gonda, PhD., riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, Slovensko

– Dr. Barbara Kolm, riaditeľka Hayek Institut, Rakúsko

– Svetla Kostadinova, výkonná riaditeľka Institute for Market Economics, Bulharsko

– Mark Littlewood, generálny riaditeľ Institute of Economic Affairs, Veľká Británia

– Robert Mátéffy, riaditeľ Inštitútu Leva XIII., Slovensko

– Marek Nikolov, predseda Pastor bonus, Slovensko

– Dr. Ján Oravec, prezident Nadácie F.A. Hayeka, Slovensko

– Matúš Pošvanc, riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka, Slovensko

– Jacek Spendel, riaditeľ Globalization Institute, Poľsko Iní signatári ISPE:

– Steve Baker MP, Wycombe, Veľká Británia

– Jozef Filko, člen Spoločnosti Ladislava Hanusa, Slovensko

– Imrich Gazda, PhD., Katolická univerzita v Ružomberku, Slovensko

– Gregor Hochreiter, ekonóm, Rakúsko

– Gordon Kerr, Cobden Partners, Veľká Britániav – Richard Mátéffy, Inštitút Leva XIII., Slovensko

– Michal Novota, spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, Slovensko

– Marcel Podolinský, podpredseda Pastor bonus, Slovensko

– Dr. Rudolf Požgay, Slovensko

– Krassen Stanchev, PhD., hlavný ekonóm KC2, Bulharsko

– Dr. Marian L. Tupy, politický analytik, Washington, D.C.

Navigácia