Nezmyselne vysoký súdny poplatok – prekážka prístupu k spravodlivosti

Spoločná tlačová správa združenia Občan a demokracia, Aliancie Fair – Play, Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a združenia Via Iuris

Nezmyselne vysoký súdny poplatok – prekážka prístupu k spravodlivosti
…alebo zámer chrániť nezákonné rozhodnutia štátu?

V decembri 2005 prijali poslanci parlamentu pozmeňujúci návrh k novele zákona o súdnych poplatkoch, ktorým zvýšili poplatok za domáhanie sa súdnej ochrany proti nezákonným rozhodnutiam ministerstiev, ústredných orgánov štátnej správy a orgánov s pôsobnosťou pre celé územie SR až na 10 000 resp. 20 000 korún.

Novela spôsobuje, že mnohí občania a mimovládne organizácie si nebudú môcť dovoliť podať žalobu proti nezákonným rozhodnutiam uvedených orgánov, ktoré porušujú ich práva. Spravodlivosť sa pre nich tak môže stať úplne nedostupná. Na rozdiel od poplatku pri nezákonných rozhodnutiach iných orgánov, ktorý je 2000 korún, podanie žaloby voči nezákonnému rozhodnutiu celoštátnych orgánov bude občanov podľa novely stáť až 10 000 korún. Ak bude chcieť občan podať aj odvolanie, suma sa zvýši dokonca až na 20 000 korún. Občania popri tom musia navyše platiť aj odmenu advokátovi, pretože pri súdnom konaní proti nezákonným rozhodnutiam je potrebné byť zastúpený advokátom.

Dolupodpísané organizácie nevidia absolútne žiaden dôvod, prečo by domáhanie sa spravodlivosti voči celoštátnym orgánom malo namiesto 2000 korún, ako tomu bolo doposiaľ, stáť občanov až 5-násobne viac. Považujú tento krok za nezmyselnú a ničím neodôvodnenú prekážku, ktorú pripravil parlament občanom. Je základnou povinnosťou štátu zabezpečiť, aby sa občania mohli čo najľahšie brániť pred nezákonnými rozhodnutiami štátnych orgánov. Už v súčasnosti sa vyskytli prípady, kedy takáto výška poplatku odradila občanov od domáhania sa ochrany svojich práv na súde.

Výška poplatku je v rozpore aj s medzinárodným Aarhuským dohovorom, podľa ktorého má byť prístup k súdu „nie nedostupne drahý“.

Občianske organizácie zaoberajúce sa ochranou základných práv vyzývajú politické strany, aby sa zaviazali predložiť hneď na prvej schôdzi parlamentu v novom volebnom období návrh, ktorý tento nespravodlivý stav napraví a nezmyselne vysoký súdny poplatok zruší.

Zvýšenie poplatku navrhol v parlamente poslanec Peter Miššík až pri prerokúvaní zákona v pléne parlamentu a to bez akéhokoľvek odôvodnenia. Považujeme za neúctivé voči občanom, ak poslanci predložia návrh, ktorý pre občanov znamená takú dramatickú zmenu v prístupe ku spravodlivosti, až v pléne parlamentu, a neoznámia tento zámer vopred a nepredložia ho na verejnú diskusiu.

V Bratislave dňa 6. júna 2006

Združenie Občan a demokracia
Aliancia Fair – Play
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Združenie Via Iuris


Kontakt:
Peter Wilfling, združenie Občan a demokracia, ul. 29. augusta 38, 811 09 Bratislava, 02/5292 5568, wilfling@oad.sk


Novela poškodí občanov, ktorí sa budú chcieť domáhať nápravy akéhokoľvek nezákonného rozhodnutiu ministerstiev a celoštátnych orgánov, napríklad v týchto prípadoch:

1. Ak im ministerstvá v rozpore so zákonom odmietnu poskytnúť informácie, napríklad o nakladaní s majetkom štátu, o stave a poškodení životného prostredia, o štátnej podpore zahraničným investorom (napr. zmluvy s investormi), o odmenách štátnych funkcionárov, o rozhodovacej činnosti ministerstiev a pod.

2. Ak občanom nezákonne vyvlastnia majetok kvôli stavbe ciest, diaľnic alebo kvôli výstavbe priemyselných prevádzok označených ako významné investície.


Mediálne výstupy:

6. jún 2006

SITA: Žiadajú zníženie vysokého súdneho poplatku

Navigácia