Odpor proti pokarhaniu

Dnes som podal odpor (odvolanie) proti rozkazu Obvodného úradu Bratislava, ktorým som bol uznaný vinným zo spáchania priestupku proti verejnému poriadku a ktorým mi bolo ako sankcia uložené pokarhanie. Priestupku som sa mal dopustiť dňa 18.6.2009 na Hodžovom námestí počas protestov za ľudské práva v Číne v súvislosti s návštevou čínskeho prezidenta na Slovensku. Priestupku som sa mal dopustiť tým, že som bránil policajtom v predvádzaní osoby.

Podľa § 2 ods. 1 zákona o priestupkoch je priestupkom „zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti“. Ja som sa v spomínanej situácii pokúšal zabrániť policajtom, aby z námestia odviedli Roberta Mihályho, ktorý bol napadnutý neznámym Číňanom. Číňan odcudzil Robertovi Mihálymu leták. Prítomní policajti nezakročili proti útočiacemu Číňanovi a nechránili právo Roberta Mihályho na slobodu prejavu, ani jeho bezpečnosť a majetok, ale naopak surovým spôsobom zakročili voči Robertovi Mihálymu. Uvedené je možné preukázať videodokumentáciou, fotodokumentáciou aj svedectvami (viac napr. tu či tu). Som presvedčený, že nie je záujmom spoločnosti, aby v prítomnosti policajtov dochádzalo k napádaniu občanov a k odcudzovaniu ich vecí a aby policajti zasahovali proti poškodeným a napadnutým, nie proti páchateľom takéhoto konania. Vzhľadom na to moje konanie neporušovalo, ani neohrozovalo záujem spoločnosti, a preto by nemalo byť posudzované ako priestupok.

V podanom odpore ďalej poukazujem na to, že rozhodnutie Obvodného úradu Bratislava nevychádzalo zo spoľahlivo zisteného stavu veci. V odôvodnení napadnutého rozkazu sa napríklad uvádza: „Približne o 15:00 hod. došlo k šarvátke medzi odporcami a priaznivcami prezidenta čínskeho režimu a príslušníci PZ zakročili a niektoré osoby vyviedli z davu a predviedli na oddelenie PZ.“ V skutočnosti nedošlo k „šarvátke medzi odporcami a priaznivcami čínskeho režimu“, ale k napadnutiu jedného „odporcu čínskeho režimu“ (Robert Mihály) jedným „priaznivcom čínskeho režimu“ (neznámy Číňan). Do údajnej šarvátky nebol zapojený žiadny ďalší „odporca čínskeho režimu“. Nepravdivé je aj tvrdenie, že príslušníci PZ „niektoré osoby vyviedli z davu“, pretože jedinou osobou „vyvedenou z davu“ pri tomto incidente bol poškodený a napadnutý Robert Mihály. Číňan, ktorý mu odcudzil leták, „vyvedený z davu“ nebol. Rovnako neboli „vyvedení z davu“ ani ďalší „priaznivci čínskeho režimu“, ktorí spomínanému Číňanovi pomáhali uniknúť s odcudzeným letákom.

V odpore žiadam, aby podľa § 76 ods. 1 písm. a) zákona o priestupkoch bolo konanie zastavené, pretože skutok, o ktorom sa koná, nie je priestupkom. Pre prípad, žeby Obvodný úrad konanie nezastavil a opätovne ma uznal vinným zo spáchania priestupku, navrhujem, aby upustil od uloženia sankcie, čo mu umožňuje § 11 ods. 3 zákona o priestupkoch, pretože pri určení druhu sankcie sa podľa § 12 ods. 1 zákona o priestupkoch má prihliadať na okolnosti, za ktorých bol skutok spáchaný. Vzhľadom na okolnosti prípadu by bolo podľa môjho názoru správne upustiť od udelenia sankcie, ak by úrad konštatoval, že moje konanie bolo priestupkom.

Ondrej Dostál

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 19. augusta 2009.

Súvisiace výstupy:

19. august 2009

Ondrej Dostál: Odpor proti rozkazu o uložení sankcie za priestupok (formát PDF na stiahnutie tu)

Príloha:

Obvodný úrad Bratislava: Rozkaz o uložení sankcie (OVVS-PR-2073/1-09-JGA V 21) (formát PDF na stiahnutie tu)

Navigácia