Petícia proti harmonizácii základu dane z príjmov právnických osôb v Európskej únii

Petícia vznikla ako reakcia na oznámenie Európskej komisie o uskutočnených a plánovaných krokoch, smerujúcich k zavedeniu CCCTB.

Dvadsaťtri protrhovo orientovaných európskych think-tankov podpísalo petíciu, vyzývajúcu všetky členské štáty EÚ, aby boli tejto škodlivej iniciatíve, ktorej cieľom je vytvoriť jednotné pravidlá pre dane z príjmov právnických osôb v rámci celej EÚ.

Prijatie takéhoto kroku by podkopalo konkurencieschopnosť eurozóny v globálnej ekonomike, znamenalo by to enormné vedľajšie náklady zdanenia všetkých podnikov a navyše by to ani neviedlo k cieľom, s ktorými počíta daňová harmonizácia. Keďže aj po podpísaní a rozšírení petície vyjadrujú ďalšie organizácie záujem podporiť petíciu, bude Lithuanian Free Market Institute (LFMI) naďalej zbierať podpisy signátorov. Petícia tak bude tak o určitý čas opätovne predložená inštitúciám EÚ. Nižšie je uvedený text petície.

Petícia

proti snahám Európskej komisie harmonizovať základ dane z príjmov právnických osôb

4. apríla 2006

Európska komisia vydala oznámenie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o zavádzaní Lisabonského programu Spoločenstva a o “aktuálnom pokroku a najbližších opatreniach smerujúcich k Spoločnému konsolidovanému základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB)”. Oznámenie má dvojaký účel: “informovať o aktuálnom pokroku a upriamiť pozornosť na tie oblasti, kde je žiadúca ďalšia politická podpora a aktívna účasť, ale bez toho, aby sa členské štáty zaväzovali k legislatívnym návrhom”.

Oznámenie žiada o politickú podporu a aktívnu účasť z členských štátov pre: účasť členských štátov a Komisie v ďalšom vývoji CCCTB bez predčasného alebo konečného záväzku voči CCCTB; pripravenosť všetkých členských štátov urobiť zmeny vo svojich daňových predpisoch; zavedenie neformálnej väzby medzi CCCTB a zodpovedajúcimi medzinárodnými účtovnými štandardmi a zavedenie CCCTB ako možnosti pre firmy.

Signatári, ako nezávislé európske ekonomické výskumné inštitúcie, ktoré zdieľajú ideál otvorenej ekonomiky založenej na voľne fungujúcom trhu Európskej únie a Európy ako celku, sú hlboko znepokojení snahami o harmonizáciu daní všeobecne a odmietajú CCCTB z nasledujúcich dôvodov:

• CCCTB nepomôže dosiahnuť ciele, na ktoré sa zameral, teda zabezpečiť hladké fungovanie spoločného trhu, zredukovať administratívne bremeno ani vytvoriť transparentné pravidlá zdaňovania;

• CCCTB bude slúžiť a už aj slúži ako prvý krok k jednotnej daňovej politike v Európskej únii, ktorá podrýva daňovú konkurenciu v rámci EÚ a oslabuje konkurencieschopnosť subjektov v nej v globálnej ekonomike;

• CCCTB spôsobí, že základ dane z príjmu právnických osôb bude ešte zložitejší a možno dokonca oveľa odlišnejší od medzinárodných účtovných štandardov, zatiaľ čo – ak bude dobrovoľný – by iba zvýšil počet štandardov v rámci EÚ;

• CCCTB spôsobí obrovské náklady súvisiace s dodržovaním daňových predpisov pre podnikanie, najmä pre malé a stredne veľké podniky. Vzhľadom na to, že prínosy CCCTB sú diskutabilné a nedostatky zrejmé, signatári vyzývajú Európske spoločenstvo, aby prijalo nasledujúce opatrenia:

1. Členské štáty EÚ by sa mali postaviť proti iniciatíve, ktorá smeruje k za harmonizácii základu dane z príjmu právnických osôb a ďalším krokom zameraných na vytvorenie daňového kartelu medzi členskými štátmi EÚ.

2. Členské štáty EÚ s vysokými daňami obhajujúce daňovú harmonizáciu by mali zmeniť svoje vlastné daňové systémy bližšie ku konkurencieschopným daňovým režimom, a tým podporiť hospodársky rast.

3. Podnikatelia by si mali byť vedomí, že harmonizácia základu dane z príjmu právnických osôb by neodstránila a dokonca ani nevytvorila predpoklady na odstránenie nedostatkov daní z príjmu právnických osôb v národných právach (ktorých je veľa vo všetkých členských štátoch), ale namiesto toho by znamenala nové administratívne náklady. Preto by podnikateľská obec nemala podporovať myšlienku harmonizácie základu dane z príjmu právnických osôb, ale využiť túto príležitosť aby vyzvala svoje národné vlády k tomu, aby odstránili nedostatky v národných daniach z príjmov právnických osôb. Podnikateľská obec by mala tiež verejne oznámiť svoj postoj k harmonizácii dane z príjmov právnických osôb.

Signatári petície:

Dr. Remigijus Šimašius – Lithuanian Free Market Institute, Litva, Vice-President

Barbara Kolm-Lamprechter – F.A. v Hayek Institute, Rakúsko, generálny tajomník

Alberto Mingardi – Istituto Bruno Leoni, Taliansko, riaditeľ

Pierre Bessard – Institut Constant de Rebecque, Švajčiarsko, výkonný riaditeľ

Johnny Munkhammar – Timbro, Švédsko, riaditeľ

Matthew Elliott – The TaxPayers’ Alliance, Veľká Británia, Chief Executive

Krassen Stanchev – Institute for Market Economics, Bulharsko, výkonný riaditeľ

Chresten Anderson – Copenhagen Institute, Dánsko, riaditeľ

Peter Gonda – Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, Slovensko, ekonomický analytik

Dr. Tomasz Zylicz – Warsaw University Faculty of Economics, Dean, Poľsko

Dr. Oliver Knipping – The Institute for Free Enterprise, Nemecko, prezident

Neil O’Brien – Open Europe, Veľká Británia, riaditeľ

Dr. Detmar Doering – Liberales Institut der Friedrich-Naumann-Stiftung, Nemecko, riaditeľ

Rahim Taghizadegan – Liberty ideas, Rakúsko, prezident

Cecile Philippe – Molinari Institute, Francúzsko, generálny tajomník

Andrzej Sadowski – The Adam Smith Research Centre Warsaw, Poľsko, Vice-President

Dr. Andrzej Kondratowicz – R. Kudlinski OLYMPUS University, Poľsko, Deputy Rector

Gorka Echevarría – The Instituto Juan de Mariana, Španielsko, riaditeľ pre fiskálnu politiku

Javier Alonso Gutiérrez – Asociación Madrileña de Consumidores y Contribuyentes, Španielsko, prezident

Jiri Schwarz Jr. – Liberální institut, Česko, riaditeľ Centra studia pre ekonomickú slobodu

Pierre Garello – IES-Europe, Francúzsko, riaditeľ

Jean-Philippe Delsol – IREF, Luxembursko, riaditeľ

Martin Chren – Nadácia F. A. Hayeka, Slovensko, riaditeľ

Navigácia