Problematické miesta legislatívneho rámca pre poskytovanie hodnotovo orientovanej oficiálnej rozvojovej pomoci

Príklady z histórie ukazujú, že žiadna krajina, ktorá chce efektívne a v súlade s nenásilnými nástrojmi zahraničnej politiky presadzovať svoje záujmy, nemôže konať v inom ako jasne vymedzenom hodnotovom rámci. Strata tohto rámca predznamenáva zánik alebo oslabenie vplyvu tej-ktorej krajiny na zahraničnopolitickú scénu.

História potvrdila, že konzervatívne hodnoty a prístupy k oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) sú najefektívnejšie; ich účinok je dlhodobý. Súčasný legislatívny rámec neposkytuje výsostne hodnotové kritériá pre vyhodnotenie primeranosti priamych foriem ODA a miery, v akej zodpovedajú prípadnému étosu programového vyhlásenia vlády.

Tvorba hodnotových kritérií ODA vychádza z oddeleného posudzovania situácie prijímajúcej krajiny a situácie adresáta.

Nielen súčasná legislatíva, ale ani programy najvplyvnejších politických strán nezakotvujú snahu presadzovať nepriame formy ODA: znižovanie dotácií, ciel, poplatkov a administratívnych bariér.

Najvypuklejším príkladom deformácie trhu je Spoločná poľnohospodárska politika EÚ. Je brzdou obchodu s krajinami tretieho sveta, ktorých ekonomický rozvoj je závislý najmä na výkonnosti agrosektora. Jej zakonzervovanie a presadzovanie je eticky neprípustné. Je nutné preto presadzovať jej úplné a čo najrýchlejšie zrušenie.

Riešenia musia ponúkať nielen zákonodarcovia, ale aj diplomacia. Diplomacia, ktorá nebude mať silný politický mandát na presadzovanie takýchto riešení, zostane bezzubá.

Štúdiu Svetozára Gavoru Problematické miesta legislatívneho rámca pre poskytovanie hodnotovo orientovanej oficiálnej rozvojovej pomoci nájdete celú vo formáte PDF na stiahnutie tu.


Štúdia vznikla v rámci projektu

Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky,

ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti.

Viac o blokovom grante pre MVO nájdete na eea.osf.sk

Navigácia