Radovan Kazda: Trhové nájomné by odstránilo diskrimináciu

Návrh ministerstva financií na zvýšenie cien za prenájom pôdy môže odstrániť deformácie trhu, tvrdí Kazda.

Čo si myslíte o tomto konsolidačnom opatrení?

Toto opatrenie je správne. Prenájom poľnohospodárskych pozemkov bol po mnoho rokov uplatňovaný za ceny, ktoré boli hlboko pod trhovou cenou, za ktorú prenajímajú poľnohospodársku pôdu súkromné subjekty. Bola to „skrytá“ dotácia farmárom, ktorá však podstatne deformovala podnikateľské prostredie, pretože zvýhodňovala podnikateľov, ktorí si prenajímali pozemky od pozemkového fondu, voči ostatným.

Môže to mať negatívny dosah na poľnohospodárov?

Dosahy na poľnohospodárov by nemali byť významné, práve kvôli tomu, že nie všetci farmári podnikajú na štátnych pôdach. Najlepším konsolidačným riešením by však mal byť odpredaj pôd v správe fondu, ktoré sú vlastnícky vysporiadané.

Z akých dôvodov prenajíma fond pôdu pod trhovú cenu? Je to spôsobené metodikou výpočtu ceny, ktorá zohľadňuje najmä produkčné charakteristiky poľnohospodárskych pôd, nie však trhovú cenu, ktorá sa tvorí na základe trhových podnetov, napríklad lokalita, možnosť alternatívneho využitia pôd a podobne.

Ako by mala byť určovaná trhová cena?

Nástrojov môže byť viac. Treba zvážiť, či by nebolo efektívne napríklad ponúkať pôdu na prenájom v aukcii, alebo využívať rôzne cenové mapy, napríklad finančné inštitúcie by také mali mať.

Nebudú naši poľnohospodári diskriminovaní oproti kolegom ostatných krajín EÚ?

Dnes sú diskriminovaní tí, ktorí podnikajú na neštátnych pôdach. Je potrebné túto diskrimináciu odstrániť, teda zrovnoprávniť ceny s trhovými.

Erik Kapsdorfer a Leo Šátek, rozhovor bol uverejnený dňa 26. júna 2012 v denníku Hospodárske noviny a nájdete ho tu.

Navigácia