Rast produktivity bez ľudí ako trend

Globálnu ekonomiku trápi vysoká nezamestnanosť a najmä západný svet produkujúci významný podiel svetových finálnych výrobkov i služieb má v tomto ohľade vážny problém. V súčasnosti sa vysoká nezamestnanosť priamo spája s krízou a len málo sa hľadajú a zdôrazňujú aj iné príčiny.

Efekt presunu pracovných miest z krajín, kde je pracovná sila relatívne drahá, do krajín s nízkymi mzdovými nákladmi je predmetom intenzívnych diskusií už desaťročia a je dnes na západe vnímaný ako hlavná príčina vysokej nezamestnanosti. Časť verejnosti v najbohatších krajinách preto viní za rastúcu vlastnú nezamestnanosť menej rozvinuté krajiny s lacnou pracovnou silou. Sú tu však i iné faktory, a jednému z nich sa nevenuje priveľká pozornosť, pričom jeho význam prudko rastie.

IT akceleruje efektívnosť

Rozvoj informačných technológií, tak známy a akceptovaný, začína byť možno rýchlejší a citeľnejší, než sme očakávali. Bežní užívatelia vidia rýchlejší počítač, nový typ mobilného telefónu, tablet alebo lepšie internetové pripojenie. Prehliadajú však rozvoj v komerčnej a podnikovej sfére, ktorý znamená okrem iných aj kvalitnejšie videokonferencie, sofistikovanejšie dátové sklady, presnejšie a úspornejšie navigačné a logistické systémy, prepracovanejšie a bezpečnejšie internetové bankovníctvo, účinnejšie a zložitejšie systémy riadenia vzťahov zo zákazníkmi, kvalitnejšie dátami podložené rozhodovanie a stovky iných významných zlepšení, ktoré nemáme priestor menovať. Tieto postupné kroky vpred prinášajú podnikom priamo merateľné finančné úspory a firmy v silnejúcej konkurencii, ak chcú vôbec prežiť, ich musia používať. Táto finančná úspora je však v mnohých prípadoch dosiahnutá prepustením nadbytočných ľudí.

Podobne ako počas priemyselnej revolúcie „brali“ stroje ľuďom prácu a v niektorých prípadoch úplne zmenili celú dovtedajšiu štruktúru zamestnanosti, tak i dnes môžeme sledovať podobný trend vplyvom počítačových technológií. Rozdiel je v tom, že kým v minulosti stroje nahrádzali ľudí v prípadoch monotónnej, rutinnej a stále sa opakujúcej manuálnej práce, dnes počítače nahrádzajú čoraz viac ľudí i v administratívnej a manažérskej oblasti. Rutinné bankové operácie nahradil internetbanking a ďalšie vnútorné softvéry vo finančnom sektore. Organizátorov dopravy a distribúcie nahradil globálny lokalizačný systém (GPS) spolu s prepracovanými logistickými systémami, vo výrobe sa uplatňuje stále viac robotov a automatizovaných technológií. Rozširuje sa vzdelávanie cez internet a zároveň sa integruje do štátneho vzdelávacieho systému. To sú len niektoré z mnohých tisícov možných príkladov.

Pracovné miesta v ohrození

Výsledkom je následné prepúšťanie administratívnych a niektorých manažérskych pracovníkov, ktorí spomínaný typ činností vykonávali. Ako citujú Davida Autora v týždenníku The Economist, pracovné pozície s rutinnými a opakovanými činnosťami, teda tie, kde je stredná úroveň kvalifikácie a odbornosti, sú zvlášť ohrozené. Chris Arnold rozširuje ohrozené pracovné miesta aj o vysokokvalifikované pozície. Právni asistenti, účtovníci, poistní matematici, check-in agenti na letiskách – mnohí z nich strácajú svoju prácu a na ich miesta nastupujú nové softvéry a počítače. Zároveň sa objavuje nový trend integrácie rôznych produktov do jedného.

Stelesnením tohto druhého menovaného trendu je napríklad tablet. Integruje v sebe niektoré funkcie počítača, fotoaparát, kameru, hudobný prehrávač MP3, hernú konzolu, čítačku kníh, USB kľúč, email či virtuálnu knižnicu. Spotrebiteľ si nemusí kupovať viaceré jednotlivé produkty, kúpi si len jeden. Dopyt po výrobe zvyšných produktov klesá, nemusia sa vyrábať, vyvíjať, dodávať a predávať. Mnohé odvetvia sú už v štádiu postupného a jednoznačného úpadku – podobne, ako sa napríklad stalo s odvetvím výroby filmov do fotoaparátov v posledných dvoch dekádach. Ide pritom o nevratný proces, ktorý – hoci sa vyskytoval už minulej dekáde – až v súčasnosti naberá prudké tempo. A hoci finančne merateľný prínos IT a komunikačných technológií bol vždy problematicky merateľný v tzv. „tvrdých“ číslach, dnes napríklad na makroekonomických ukazovateľoch zistíme, že HDP USA je na približne rovnakej úrovni ako na začiatku krízy koncom roku 2007. Avšak, zároveň len v americkej ekonomike ubudlo podľa McKinsey Global Institute sedem miliónov pracovných miest. Časť z nich „zobrali“ práve počítače. Produktivita, nielen americkej ekonomiky, rastie a rastie bez ľudí!

Nové trendy v zamestnanosti

Nejde len o trend definitívnej a nenávratnej straty istého typu pracovných miest, počítačové technológie určité typy pracovných pozícií síce likvidujú, no zároveň vytvárajú nové. Hoci v západných krajinách hľadajú prácu desiatky miliónov ľudí, mnohé firmy určité pracovné pozície dlhodobo nevedia obsadiť. Ako mnohokrát v minulosti, aj dnes stojíme pred významnými a principiálnymi zmenami trhu práce a zamestnanosti. Veľa ľudí si to ešte neuvedomuje, ale vysoká nezamestnanosť je jedným z intenzívnych signálov. Na zníženie nezamestnanosti bude potrebný nielen silný ekonomický rast, ale aj nový pohľad na koncepty zamestnanosti a vzdelávania. Aké sú nové a pravdepodobne nevyhnutné trendy, ktoré bude pociťovať aj Slovensko?

Rutinné a administratívne pracovné pozície, ktoré „vzali“ počítače, sa už nevrátia. Akékoľvek programy na udržanie neudržateľného bývalého stavu reálne neprinesú zlepšenie a očakávaný efekt. To si musia uvedomiť jednotlivci i politici v krajinách západného sveta. Pozícia pracovníka, ktorý vykonáva jednoduché administratívne úlohy celé desaťročia len s občasnými zmenami, je dnes už preč tak, ako sa to stalo v minulom storočí v prípade kosca obilia s ručnou kosou. Druhým významným trendom nasledujúcej dekády je fakt, že jednotlivci sa budú musieť preškoliť a zároveň si budú musieť uvedomiť, že ak chcú konkurovať počítačom, budú sa musieť ako ideálni zamestnanci zmeniť. Budú musieť byť viac špecializovaní, lepšie a hlavne užšie vzdelaní, významne viac tvorivejší, s vysokým stupňom odbornosti. Potvrdzuje to i fakt, že v posledných rokoch univerzálne naprieč odvetviami chýbajú vzdelaní špecialisti. Najmenší dopyt je po nízko vzdelaných alebo úplne nevzdelaných pracovníkoch a tento trend sa len posilní.

Čím neskôr, tým horšie

Ďalším významným trendom je urýchľujúca sa dezintegrácia práce. Ako potvrdzuje i minuloročná štúdia McKinsey Global Institute, celé pracovné pozície sa rozkladajú. Časť rutinnej a automatizovateľnej práce postupne nielen v USA, ale i u nás, preberú počítače, časť špecialisti s nižším stupňom odbornosti a kvalifikácie, časť sa presunie do zahraničia a zvyšok budú vykonávať tí najlepší odborníci. Týmto rastie produktivita a výkon, ale zároveň zaniká aj časť pracovných miest. To si vyžiada aj zmenu a podrobnejšie rozšírenie i prepracovanie zákonníka práce smerom k flexibilnejšej práci, práci na čiastočný úväzok, práci na dohodu, práci z domu, práci počas materskej dovolenky alebo dôchodku.

Rozvoj informačných a komunikačných technológií spôsobil významné zmeny v spoločnosti a v ekonomike, avšak mnohé z nich si ešte väčšina populácie i vlád západných krajín neuvedomuje. Nezamestnanosť je len jednou časťou problému. Čakajú nás významné zmeny, ktoré treba najprv pochopiť a porozumieť im. Až potom možno začať hľadať spôsoby ich riešenia. Čím neskôr začneme, tým väčší problém budeme mať.

Autor je odborný asistent na Ekonomickej univerzite.

Použité zdroje:
Arnold, Ch. (2011): How Technology Is Eliminating Higher-Skill Jobs
Autor, D. (2011): The vanishing middle (in Economist)
McKinsey Global Institute (2011): An economy that Works: Job creation and America’s future.
Roush, W. (2011): Yes, Technology Is Taking Jobs Away, But Here’s How It Might Give Them Back

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 01/2012.

Navigácia