Socializmus: memento pre súčasnosť i budúcnosť

Na Slovensku a v iných bývalých socialistických krajinách je stále dosť ľudí, ktorí s nostalgiou spomínajú na socializmus (ako na „lepší život“) a nemenej ich dnes od štátu očakáva viac „pomoci, ochrany a istoty“. Na Západe zase mnohí vnímajú socializmus cez ružové okuliare a volajú po ešte väčšej váhe jeho prvkov v dnešných spoločnostiach.

Tak na Východe, ako aj na Západe veľa ľudí verí v životaschopnosť socialistických myšlienok, najmä v podobe mixu centrálneho plánovania s trhom. Prehlbujúca sa mentalita nárokovateľnosti, závislosť významnej časti ľudí od štátu a ich strach o stratu sociálnych „práv“ zvyšuje ich príklon k obdobným myšlienkam. Oživovanie a realizovanie myšlienok socializmu v umiernenejších a skrytejších formách prináša nezamýšľané negatívne dôsledky na slobodu a prosperitu ľudí.

Kniha Jesúsa Huertu de Soto Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie, ktorú sme v slovenskom vydaní publikovali, by mohla prispieť na obranu proti takémuto trendu. Autor v nej rozpracoval dôležitú a v slovenskom jazyku nepublikovanú tému: argumentačné zdôvodnenie ekonomickej neudržateľnosti socializmu a jeho negatívnych dôsledkov z pohľadu logiky ľudského konania, dynamického a spontánneho chápania konkurencie a aktivít na trhu, ekonomického myslenia a podnikateľského poznania. Prepojil teóriu ekonomickej nemožnosti socializmu od Misesa (resp. aj Hayeka) s ekonomickou teóriu podnikania Kirznera a originálne pridal univerzálne platnú ekonomickú analýzu intervencií.

Základnou autorovou tézou je, že bez slobodných trhov, bez slobody podnikania a súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov nie je možná racionálna ekonomická kalkulácia a spoločenská koordinácia. Cez optiku ekonomickej kalkulácie nám predkladá zdrvujúcu kritiku inštitucionálneho donucovania, ako aj argumenty pre pochopenie podstaty fungovania spoločenskej kooperácie v rámci ekonomického systému.

Huerta de Soto dokazuje, že v socializme sa nevytvárajú potrebné informácie pre racionálnu ekonomickú kalkuláciu a rozhodnutia sa prijímajú arbitrárne. Socializmus a jeho zmutované podoby tak nemôžu prekonať trhový kapitalistický systém v jeho tvorivosti, koordinácii a efektívnosti. Autor poukazuje na socializmus ako na intelektuálny omyl, ktorý je nielen teoreticky nesprávny a neekonomický, ale aj nemorálny, nesociálny a autodeštrukčný. Omyl socializmu sa potvrdil aj historicky – postupným úpadkom a rozpadom socialistického bloku.

Myšlienky socializmu sa však napriek tomu v určitej podobe preniesli do hláv mnohých intelektuálov, politikov a iných, stále viac sa dostávajú do rôznych sfér a segmentov dnešných spoločností. Po krachu bývalého socialistického bloku, zničených životoch, mysleniach a vzorcoch správania mnohých predstavuje memento pre súčasnosť a budúcnosť. Značná časť obyvateľov si ho však (dostatočne) neuvedomuje alebo ho zľahčuje, a preto podporuje či aspoň ticho akceptuje dnešné štátne, nadnárodné a iné zásahy do ich konania. Takéto akceptovanie postupného regulovania ľudských konaní je pre budúcnosť slobody a prosperity veľmi nebezpečné.

V čase rozmáhajúcich sa štátnych zásahov a centrálnych regulácií je táto kniha nanajvýš aktuálna. Aj pre slovenského čitateľa môže byť pomôckou pri pochopení devastačnej podstaty socializmu, jeho mementa pre súčasnosť, hrozby skrytejších a demokratickejších foriem socializmu do budúcnosti a pomôckou pri pochopení fungovania spoločenskej kooperácie, ekonomického systému a slobodnej spoločnosti.

Článok predstavuje skrátenú verziu doslovu ku knihe, o ktorej sa viac dozviete tu.

Autor je riaditeľ KI.

Jesús Huerta de Soto: Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie

Vydavateľ: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Rok vydania: 2012

ISBN: 978–80–89121–17–5

Viac o autorovi knihy: www.jesushuertadesoto.com

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 09/2012.

Navigácia