Upratovanie v eurofondoch?

Slovensko vraj čaká upratovanie v eurofondoch, ako vyplynulo z pracovného stretnutia predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej s deviatimi ministrami a vedúcim úradu vlády, ktorí sú okrem iného i zodpovednými za jednotlivé operačné programy, prostredníctvom ktorých sa prerozdeľujú eurofondy.

Ako uviedla premiérka na tlačovej konferencii, jednotlivé ministerstvá by mali do konca novembra predložiť konkrétne analýzy existujúcich projektov z hľadiska cieľových skupín a ich efektov pre občanov.

Poplach vyhlásený kvôli tempu čerpania

Čerpanie eurofondov v aktuálnom programovom období 2007-2013 sa začalo neskoro. Ficova vláda sa rozhodla zmeniť prerozdelenie eurofondov do operačných programov a skladbu operačných programov, o ktorých rozhodla ešte Dzurindova vláda v roku 2006 a následné zdĺhavé rokovania o zmenách s Európskou komisiou spôsobili, že prvé výzvy boli spustené až v roku 2008.

Ďalší sklz spôsobila zmena kompetenčného zákona, v ktorom Ficova vláda rozhodla, že od júla 2010 bolo zrušené ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja a kompetencie centrálneho koordinačného orgánu prešli na úrad vlády. Ďalší faktorom boli parlamentné voľby, ktoré znamenali nielen koniec Ficovej vlády, ale i ďalšiu zmenu kompetenčného zákona, ktorú navrhla Radičovej vláda a parlament ju schválil. Od januára 2011 bude za eurofondy centrálne zodpovedať ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Zmena vlády znamenala samozrejme i výmenu ľudí na ministerstvách zodpovedných za jednotlivé operačné programy.

Vždy treba rátať s pomalším tempom čerpania (aktuálne na úrovni približne 10%) v úvodných rokoch programového obdobia, a teraz ide o to, aby záväzok na rok 2007, teda balík peňazí na rok 2007, bol vyčerpaný do konca roka 2010 – teda to, či Slovensku vyčerpá alebo nevyčerpá plnú sumu, čo budeme vedieť koncom tohto roka.

Sploštená debata

Neustále dlhé roky trvajúce sploštenie debaty o eurofondoch len na tempo čerpania však považujem za neuveriteľne hlúpe. V prvom rade by sa totiž mala zvýšiť transparentnosť prerozdeľovania eurofondov:

  • väčšina informácií o procese prerozdeľovania eurofondov je súčasťou tzv. ITMS portálu, preto je potrebné sprístupniť tento portál širokej verejnosti,
  • mal by sa zmeniť zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva tak, aby sa stal nástrojom vymáhania transparentnosti v eurofondoch – nemala by byť možnosť vyhlasovať žiadne ďalšie nástenkové tendre a zlodejiny typu sociálnych podnikov, ktoré v konečnom dôsledku nebudú preplatené z eurofondov, ale len z našich peňazí, z daní občanov tejto krajiny,
  • verejným a kontrolovateľným by sa mal stať spôsob výberu a rozhodovanie interných i externých hodnotiteľov, členov výberových komisií a celý proces posudzovania a prideľovania eurofondov pre každý schválený i neschválený projekt bez výhrad.

Čo treba urobiť?

Celý proces prerozdeľovania eurofondov by mal byť verejný. Rýchlejšie čerpanie eurofondov, menej byrokracie, klientelizmu a korupcie a skutočné nasmerovanie eurofondov do regiónov s vyššou mierou nezamestnanosti by bolo možné zabezpečiť zmenou procesu prerozdeľovania zavedením princípu „nárokovateľnosti“ (a to aspoň pre výzvy určené žiadateľom z verejného sektora):

  • každý záujemca (žiadateľ), ktorý splní základné podmienky stanovené vo výzve, by mal mať nárok na pridelenie eurofondov po prejavení záujmu predložením jednoduchej stručnej žiadosti (nie desiatky strán a desiatky príloh, ako v súčasnosti), samozrejme by žiadateľ mal preukázať, že nie je dlžníkom štátu, a je schopný projekt manažovať a spolufinancovať,
  • podpora tzv. menej rozvinutých regiónov cez eurofondy by podľa Európskej únie mala plynúť najmä do týchto regiónov – u nás sa tak však napriek neustálym vyhláseniam politikov, či už ľavicových alebo pravicových, nedeje – ani v prvom programovom období a ani v tom súčasnom nejdú eurofondy primárne do regiónov s najvyššou mierou nezamestnanosti – napríklad do Žilinského a Trenčianskeho kraja, ktoré majú podpriemernú nezamestnanosť, bol dosiaľ za obdobie 2007 až 2010 zazmluvnený väčší balík peňazí než do Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, ktoré majú nadpriemernú nezamestnanosť,
  • poradie záujemcov by sa malo určovať na základe koeficientu podľa miery nezamestnanosti (obce, okresu či kraja – podľa typu projektu), pričom so záujemcami z regiónov s vyššou mierou nezamestnanosti by riadiace orgány mali uzavrieť zmluvy prednostne (analogicky je možné použiť i iný vhodný štatistický indikátor podľa oblasti danej výzvy), so záujemcami z regiónov s najnižšou mierou by sa zmluvy uzavreli iba v prípade, ak by alokáciu nevyčerpali záujemcovia z regiónov s vyššou mierou nezamestnanosti,
  • prístup úradníkov k realizovaným projektom sa musí zmeniť – namiesto snahy ex-post hľadať chyby, ktoré koneční prijímatelia urobili, by mali byť aktívne nápomocní pri odstraňovaní problémov a neefektívnych výdavkov projektov (najmä tu je priestor pre zapojenie sprostredkovateľských orgánov na úrovni samosprávnych krajov).

Na záver

V eurofondoch je problém nejasných priorít – máme príliš veľa operačných programov, ktoré majú príliš široký záber. Pokojne sa môže stať, že síce eurofondy v plnej miere vyčerpáme, ako sa stalo i v prvom programovom období, no napriek minutým peniazom bude oprávnená nespokojnosť občanov s úrovňou infraštruktúry, či už dopravnej alebo environmentálnej, stavom a kvalitou informatizácie vo verejnej správe, nehovoriac o neudržateľnosti a dočasnosti pracovných miest vytváraných projektmi z eurofondov. K tomu treba prirátať i prirážku v podobe neuveriteľného plytvania a korupcie, ktorej skutočné obmedzenie musí byť hlavnou prioritou vlády.

Upratať je potrebné, no vzhľadom na dlhoročný úpadok právneho štátu v tejto krajine hrozí, že veľká časť káuz a zodpovednosť ich vykonávateľov bude uprataná nakoniec opäť len pod koberec. Držme však palce Lucii Nicholsonovej a ďalším spravodlivo rozhnevaným čističom.

Autor je analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, garant kapitoly Správa vecí verejných a spoluautor kapitoly Verejné financie v rámci Programového vyhlásenia reformnej vlády.

Článok bol uverejnený dňa 17. novembra 2010 na blogu KIosk a nájdete ho tu.

Navigácia