Usilovní sa ešte na Európe narobia

Regulácie, navrhnuté do ústavnej zmluvy o EÚ, obmedzujú ekonomickú slobodu. Návrh zvyšuje právomoci EÚ na úkor dnes ešte relatívne samostatných členských štátov a kandidátov na vstup. Spoločné právomoci sami osebe nemusia byť na škodu obyvateľov únie, to však neplatí v prípade obmedzovania osobnej a ekonomickej slobody. Čo je ešte horšie, obmedzovanie ekonomickej slobody a trhu je povýšené na jeden z princípov EÚ. Hneď preambula kladie za cieľ únie sociálne trhové hospodárstvo, zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti. Takýto cieľ možno splniť len deformovaním trhu a prílišným verejným prerozdeľovaním. Regulácie a obmedzenia obsahuje Charta základných práv, pravidlá spoločných politík a aj konštrukcia orgánov EÚ.

Charta základných práv prednostne vyzdvihuje odbory. Zamestnancom a odborom v rámci podniku garantuje zaručené informácie a konzultácie v primeranom čase. Keď zamestnanci budú chcieť, nebudú pracovať, ale konzultovať. Charta obmedzuje pružnosť trhu práce ustanoveniami, aké sme u nás len nedávno sčasti zmiernili novelou Zákonníka práce. Právo na dávky sociálneho zabezpečenia a sociálne služby nie je definované ako solidarita s tými, ktorí si nemôžu pomôcť vlastnými silami, ale ako povinnosť únie zabezpečiť slušnú existenciu všetkých osôb, ktoré majú nedostatok zdrojov. Právo na bezplatné sprostredkovanie pracovného miesta bez akýchkoľvek záväzkov pre nezamestnaného či právo na lekársku starostlivosť s vysokou úrovňou ochrany zdravia ľudí patria tiež do tejto kategórie. Ak nie sú práva vyvážené povinnosťami príjemcu týchto práv, čo je pre ústavu EÚ charakteristické, otupí sa ich zodpovednosť a vylúči prirodzená súťaž.

Takto chápané „základné“ práva sú v rozpore s overenými hodnotami západnej civilizácie, ktoré po stáročia chránia individuálnu ľudskú slobodu, spojenú so zodpovednosťou, pred kolektívnou nezodpovednosťou, spojenou s obmedzením individuálnej slobody.

V rozpore s ochranou individuálnych slobôd únia radí k ľudským právam aj prístup k službám všeobecného ekonomického záujmu, o ktorom budú rozhodovať úradníci EÚ. Cieľom týchto služieb je podporovať „sociálnu a územnú súdržnosť únie“ verejným prerozdeľovaním zdrojov, teda obmedzovaním individuálnej slobody.

Princíp obmedzovania individuálnej a ekonomickej slobody však nie je len cieľom a „základným právom“ únie. Je súčasťou všetkých orgánov únie. Nedostatočná legitímnosť orgánov EÚ a dokonca ich ústavná povinnosť „tripartitne“ spolurozhodovať s najrôznejšími Výbormi regiónov, Hospodárskymi a sociálnymi výbormi a sociálnymi partnermi je obchádzaním suverénnych a slobodných jednotlivcov. Zjednocujúci sa európsky „veľštát“ sa stavia nad slobodu občanov.

Práva bez povinností nie je možné v praxi uskutočniť. Bez slobody spojenej so zodpovednosťou únia v otvorenom svete dlhodobo neobstojí. Čím skôr sa EÚ a jej členské štáty vrátane Slovenska vrátia k osvedčeným hodnotám, chrániacim osobnú slobodu ako predpoklad všeobecnej prosperity, tým lepšie.

Peter Tatár
Článok bol uverejnený v rubrike Konzervatívny pohľad týždenníka Domino fórum 45/2003 dňa 5.11.2003

Navigácia