Ústavný súd: Krajský súd neochránil zhromažďovacie právo počas návštevy čínskeho prezidenta

Spustiť videoÚstavný súd SR rozhodol, že Krajský súd v Bratislave svojím postupom v prípade zhromaždenia na podporu ľudských práv v Číne, ktoré bolo počas minuloročnej návštevy čínskeho prezidenta zakázané, porušil základné právo Ondreja Dostála pokojne sa zhromažďovať zaručené v čl. 28 Ústavy SR. Zároveň mu priznal finančné zadosťučinenie vo výške 1 euro, ktoré Ondrej Dostál symbolicky požadoval. Nález bol na internetovej stránke Ústavného súdu SR zverejnený tento týždeň.

Prípad sa týkal zhromaždenia, ktoré sa malo konať 18. júna 2009 pred Prezidentským palácom na Hodžovom námestí v Bratislave počas návštevy čínskeho prezidenta na Slovensku. Cieľom zhromaždenia bolo podporiť dodržiavanie ľudských práv v Číne a protestovať proti ich porušovaniu tamojším komunistickým režimom.

Konanie zhromaždenia Ondrej Dostál ohlásil mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Starosta mestskej časti Andrej Petrek však zhromaždenie zakázal. Keďže zákaz zhromaždenia považoval Ondrej Dostál za nezákonný, podal proti zákazu opravný prostriedok na Krajský súd v Bratislave, hneď nasledujúci pracovný deň po tom, čo mu bolo rozhodnutie o zákaze zhromaždenia doručené.

V opravnom prostriedku žiadal, aby súd nezákonný zákaz zhromaždenia zrušil, aby sa zhromaždenie mohlo uskutočniť ešte počas návštevy čínskeho prezidenta. Súd bol podľa zákona o zhromažďovacom práve povinný o opravnom prostriedku rozhodnúť veľmi rýchlo, najneskôr do troch dní. Ale namiesto toho rozhodol až po 29 dňoch. Krajský súd rozhodnutie o zákaze zhromaždenie nakoniec dňa 14. júla 2009 zrušil ako nezákonné. Tým potvrdil, že rozhodnutie starostu mestskej časti o zákaze zhromaždenia bolo v rozpore so zákonom. Keďže však súd rozhodol až po 29 dňoch, toto rozhodnutie súdu už pre uskutočnenie plánovaného zhromaždenia a pre využitie zhromažďovacieho práva nemalo žiadny zmysel, pretože čínsky prezident už návštevu Slovenska dávno ukončil.

V auguste 2009 podal Ondrej Dostál proti postupu Krajského súdu v Bratislave ústavnú sťažnosť na Ústavný súd SR. V ústavnej sťažnosti namietal, že nedodržaním zákonnej trojdňovej lehoty na rozhodnutie krajský súd porušil jeho právo na účinnú súdnu ochranu zhromažďovacieho práva, právo na rozhodnutie veci bez zbytočných prieťahov, ako aj samotné zhromažďovacie právo. Namietal, že v dôsledku takéhoto pomalého postupu súdu nebolo zhromažďovacie právo rýchlo a účinne ochránené a neskoré rozhodnutie súdu už nemalo pre dosiahnutie cieľa plánovaného zhromaždenia žiadny význam.

Právne zastúpenie v konaní pred ústavným súdom sprostredkovalo združenie Via Iuris – Centrum pre práva občana a v konaní Ondreja Dostála zastupovala advokátka Kristína Babiaková. Ústavný súd dal Ondrejovi Dostálovi za pravdu a rozhodol, že Krajský súd v Bratislave porušil jeho ústavné právo pokojne sa zhromažďovať. Krajský súd totiž jeho ústavné právo na zhromažďovanie v dôsledku pomalého postupu a neskorého rozhodnutia neochránil.

Z rozhodnutia ústavného súdu vyplýva, že Krajský súd v Bratislave mal využiť všetky prostriedky na to, aby mohol rozhodnúť v zákonnej lehote troch dní a aby zhromažďovacie právo účinne ochránil. V odôvodnení nálezu ústavného súdu sa uvádza: „Ústavný súd teda konštatuje, že prekročením zákonnej trojdňovej lehoty došlo k porušeniu zákona, a preto zásah do slobody zhromažďovania nemal právny základ. Z uvedeného vyplýva, že v predmetnej veci došlo k porušeniu slobody zhromažďovania. … Vzhľadom na krátkosť lehoty vo vzťahu k zhromažďovaciemu právu súd musí konať neodkladne a využiť všetky možné prostriedky, aby bol dodržaný zákon. Pojednávanie je nutné nariadiť v najbližšej možnej dobe, hoci aj nasledujúci deň. V danom prípade prichádza do úvahy aj predvolanie pomocou faxu, telefónom či súdnym doručovateľom. Je už potom vecou účastníkov konania, či využijú svoje procesné práva. Ak nie, súd rozhodne v ich neprítomnosti, prípadne bez ich vyjadrení. Možno tu pripomenúť princíp permanentného, kontinuálneho výkonu štátnej moci.“ Ústavný súd konštatoval, že „ak ide o zhromaždenie k neopakovateľnej udalosti a zvolávateľ podal včas obci oznámenie zhromaždenia a zároveň táto včas rozhodla, tak rozhodnutie súdu po skončení tejto udalosti môže mať dramaticky menší, niekedy azda až nulový význam.“

Vzhľadom k tomu, že ústavný súd konštatoval priamo porušenie práva pokojne sa zhromažďovať, porušením procesných práv na súdnu ochranu a na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sa už nebolo potrebné osobitne zaoberať. K požiadavke Ondreja Dostála na symbolické primerané finančné zadosťučinenie vo výške 1 euro ústavný súd uviedol, že túto požiadavku akceptoval, pretože „žiadaná suma, tak ako ju vníma ústavný súd, má pre sťažovateľa principiálny význam a má predstavovať vyjadrenie jeho snahy o vyriešenie ústavnoprávnych nejasností v otázkach slobody zhromažďovania (porov. Ihering, R.: Boj o právo. Bratislava: Kalligram, 2009) ), a nie je nástrojom vyjadrenia akejsi emotívnosti voči krajskému súdu.“ Rozhodnutie vydal 2. senát Ústavného súdu SR v zložení predseda Lajos Mészáros a sudcovia Sergej Kohut a Juraj Horváth.

Rozhodnutie ústavného súdu potvrdzuje, že v súvislosti s návštevou čínskeho prezidenta na Slovensku a protestmi proti porušovaniu ľudských práv v Číne porušila základné ústavné práva nielen samospráva mestskej časti, ale porušenia práv sa dopustil aj Krajský súd v Bratislave, ktorý mal ústavné práva naopak chrániť. Ondrej Dostál uvádza: „Rozhodnutie ústavného súdu smerom do budúcnosti vyjasňuje, že súdy sú povinné o opravných prostriedkoch proti zákazom zhromaždení rozhodovať v trojdňovej lehote, inak sa dopustia porušenia ústavného práva pokojne sa zhromažďovať. Možno to hodnotiť ako dobrú správu pre uplatňovanie zhromažďovacieho práva na Slovensku a jeho súdnu ochranu.“

Advokátka Kristína Babiaková, ktorá Ondreja Dostála pred ústavným súdom zastupovala, hovorí: „Rozhodnutie ústavného súdu je dôležitým precedensom do budúcnosti. Vyplýva z neho, že súdy musia veľmi pozorne dbať na ochranu zhromažďovacieho práva. Musia zhromažďovacie právo vždy veľmi rýchlo a učinne ochrániť. Na to, aby mohli o ochrane zhromažďovacieho práva rozhodnúť v zákonnej lehote troch dní, musia použiť všetky dostupné prostriedky, ktoré majú k dispozícii.“

V Bratislave dňa 27. mája 2010.

Ondrej Dostál, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Kristína Babiaková, advokátka

Celý text nálezu Ústavného súdu SR je zverejnený tu.

Mediálne výstupy:

27. máj 2010

SME.sk/TASR: Dostál vysúdil jedno euro za zásah proti aktivistom

Súvisiace informácie:

18. jún 2009

KI: Mimovládne organizácie protestovali pred Prezidentským palácom za ľudské práva v Číne

Navigácia