Vitajte v roku 1984, priatelia! (Glosa)

Pred pár dňami presadili v parlamente poslankyne Tóthová a Mušková novelu zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Úspešný boj s hlavnou metlou ľudstva ich isto posmelí aj v ich ďalšej poslaneckej iniciatíve, ktorou sa snažia spolu s ďalšími koaličnými poslancami a nezávislým poslancom Gaburom ochranu detí ešte rozšíriť. Pripravujú totiž návrh zákona, v ktorom sa uvažuje dokonca o zriadení Dozorného úradu na ochranu detí a mládeže (DÚODM). Táto nová inštitúcia štátneho dozoru by mala viesť zoznam mládež ohrozujúcich médií a diel, register podujatí a miest, ktoré by deti nemali navštevovať a v prípade nedodržiavania ochranných ustanovení by mala navrhovať aj sankčné opatrenia.

Z poslaneckých kuloárov prenikli aj ďalšie, zatiaľ neoverené informácie o pripravovaných opatreniach. Zoznam všetkých mládež ohrozujúcich diel bude zverejnený do konca roka. Verejné a školské knižnice budú povinné vyradiť tieto diela zo svojej ponuky a odovzdať ich Komisii pre nepoškvrnenosť detskej mysle (KNDM), ktorá pri úrade vznikne. Experti KNDM pri DÚODM diela následne preskúmajú a upravia do podoby, v ktorej budú môcť byť opätovne distribuované do knižníc bez toho, aby ohrozili zdravý vývoj nastupujúcej generácie. Vedeniu STV a Slovenského rozhlasu zašle DÚODM zoznam diel, ktoré viac nesmú zaradiť do svojej programovej ponuky. Zároveň budú verejnoprávne médiá povinné vyradiť zo svojich archívov všetko, čo podnecuje mládež k nezdravému životnému štýlu. Alkoholizmus, agresivita, netolerancia, diskriminácia a rodové stereotypy, to všetko sú nešváry, proti ktorým treba obzvlášť tvrdo bojovať. STV preto zlikviduje z archívov celý zlatý fond slovenskej kinematografie, vrátane adaptácií klasickej slovenskej literatúry. Inscenácie ako Ženský zákon, Kubo, ale aj filmy Postřižiny, či Pelíšky budú môcť byť premietané iba na výskumné účely. V súlade s Národným programom prevencie obezity, ktorý dňa 9.1.2008 schválila vláda SR, sa bude DÚODM vyjadrovať aj k nevhodnosti obsahu reklám vysielaných v televízii a v rozhlase. Zákaz vysielať reklamy, propagujúce nezdravé jedlá a nápoje, budú musieť rešpektovať aj súkromné elektronické médiá, nakoľko počet obetí nadmerných hodnôt BMI (body mass index) stúpa práve medzi deťmi.

Spomínané opatrenia sa dotknú aj zákonných zástupcov detí. Pracovníci DÚODM budú oprávnení vykonávať v rodinách náhodnú kontrolu dodržiavania Kódexu ochrany detí a mládeže. V prípade zistenia hrubého porušenia kódexu budú rodinám inkriminované diela okamžite zhabané a voči rodičom sa začne správne konanie, ktorého výsledkom môže byť umiestnenie detí do náhradnej starostlivosti.

Na aktivitu skupiny poslancov budú nadväzovať aj ďalšie reformné kroky rezortu školstva. Po vzore osvedčeného kubánskeho vzdelávacieho modelu plánuje presadiť povinnú predškolskú výchovu od chvíle, ako sa dieťa naučí samostatne chodiť. Povinnú školskú dochádzku predĺži do 18 rokov. Garantom zdravého vývoja mládeže sa tak definitívne stane štát. Z tohto dôvodu do roku 2010 presadí rezort školstva v materských škôlkach, základných a stredných školách tzv. „celodennú“ starostlivosť o žiakov. Rodičom sa tak umožní prehĺbenie ich participácie na budovaní nášho silného sociálneho štátu, čo vytvorí nové príležitosti na implementáciu jeho všeľudských hodnôt naprieč generáciami – prostredníctvom ďalších štátom garantovaných štruktúr.

Autorka je analytička KI.

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 05/2008.

Navigácia