Vysvedčenie vlády

Slovné hodnotenie žiakov experimentálnej triedy.

Milí žiaci, blíži sa koniec školského roka. Čoskoro nastane chvíľa, kedy každý z vás dostane do rúk vysvedčenie, ktoré vám napovie, nakoľko bola vaša celoročná snaha zavŕšiť prvý ročník na našej výberovej škole úspešná. Nemali ste to ľahké, kládli sa na vás veľké nároky, ale nesmierny potenciál, ktorý ste preukázali pri prijímacích skúškach, nastavil latku našich očakávaní pochopiteľne veľmi vysoko. Vaša ambicióznosť a špecificky rozvinuté rétorické schopnosti, ktorými ste ohúrili už pri vstupných pohovoroch, vyvážili vaše príliš nízke skóre vo vedomostných testoch, čo vás predurčilo na zaradenie do experimentálnej triedy, zameranej na rozvoj prirodzených talentov. Týmto odvážnym krokom sa naša škola ako jedna z prvých v Európe prihlásila k napĺňaniu reformných výziev moderného vzdelávania – menej vedomostí, viac tvorivosti, a to rovno na najvyšších postoch.

Kým vám definitívne rozdáme vysvedčenia, poďme sa spoločne pozrieť na výsledky vašej celoročnej práce. Do výberovej triedy ste boli zaradení na základe vášho vyhraneného záujmu o rôzne rezorty – rezort vnútra, hospodárstva, zdravotníctva, spravodlivosti, pôdohospodárstva, či školstva. Po roku vášho pôsobenia na našej škole sa potvrdilo, že vaše nadanie je vskutku výnimočné. Nielen na vyučovaní, ale aj v mimoškolskej záujmovej činnosti patríte k tým najaktívnejším žiakom. S chuťou sa zapájate do zberu papiera, do mliečneho programu i do utužovania vzťahov s družobnými školami v Moskve a na Kube. V závere školského roka možno konštatovať, že k vyrovnanej, pokojnej, ba až paralyzujúcej atmosfére na škole, prispel každý z vás.

Predseda triednej samosprávy, žiak Fico, sa svojej funkcie zhostil nad očakávanie dobre. Triedny kolektív viedol pevnou rukou. Pod jeho charizmatickým vplyvom si týždenníci plnili svoje povinnosti pravidelne a načas, tabuľa bola vždy zotretá, nástenky aktualizované každý týždeň. Vďaka jeho každodennému úsiliu sa váš úzky kolektív utužil, ste v ňom svojim predsedom obľúbení, ba i on je čoraz obľúbenejší.

Ale nielen jemu patrí uznanie. Každý z vás sa počas roka zviditeľnil aktivitami, ktoré sa vďaka hlbokému sociálnemu rozmeru nadlho zapíšu do školskej kroniky. Keď žiak Kaliňák rozdával v rámci projektu Vidieť a byť videný svojim spolužiakom reflexné pásky na tepláky, ani sám netušil, ako výrazne sa zníži počet úrazov na našom školskom dopravnom ihrisku. Aktívne prispel aj k eliminácii násilia a diskriminácie na našej škole – všade tam, kde zasiahol do bitky medzi spolužiakmi, mohli učitelia svorne skonštatovať, že skutok sa vôbec nestal.

V rámci experimentálneho zavádzania nových vyučovacích metód a foriem, ste mali, milí žiaci, príležitosť predviesť svoje nadanie v rôznych projektoch. S touto úlohou ste sa popasovali každý po svojom. Za zmienku stoja najmä tie projekty, ktoré sa vyznačujú mimoriadnou dávkou kreativity, čo znamená, že pochváliť možno takmer každého z vás.

Žiačka Tomanová v projekte Posilnenie pozície žiaka vo vyučovacom procese – prvý krok k väčšej ochrane zamestnanca upozornila na skryté vykorisťovanie nielen robotníckej triedy, zbedačenej nenásytným kapitalizmom, ale aj svojich spolužiakov, týraných ťažkými testami z matematiky a štatistiky. Za svoje rozvinuté sociálne cítenie dostala pochvalu od triednej samosprávy.

Žiak Valentovič prekvapil svojím projektom Likvidácia súkromného vlastníctva a zisku ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja školskej ambulancie. Projekt síce nie je životaschopný, ale tým, že žiak na jeho realizácii trvá aj v ďalšom školskom roku, preukázal nadpriemerné morálno-vôľové vlastnosti budovateľa svetlejších zajtrajškov.

Žiak Harabín sa snažil doplniť svoj projekt Načo je nám špeciálny súd aj praktickou ukážkou. Pod názvom Preč so šatkou, mečom, váhami…a pamäťou navrhol nový symbol spravodlivosti – rýdzo slovenskú Marušku, pýtajúcu o radu 16 vládnych mesiačikov.

Projekty ostatných žiakov mali podobný charakter. Sledovali zväčša jeden spoločný cieľ – likvidáciu aj tých najmenších rozdielov medzi ostatnými spolužiakmi a udržanie sociálnej kohézie ročníkov všetkých stupňov. Projekty mali veľkú odozvu, čoho dôkazom je aj požiadavka školského parlamentu zaviesť na našej škole od nového školského roka školské uniformy.

Nie všetci žiaci však v projektovom vyučovaní uspeli. Napríklad žiakovi Mikolajovi sa za celý školský rok nepodarilo vypracovať žiadny reformný projekt, čo je pre nás, učiteľov, veľkým sklamaním. Netreba však hádzať flintu do žita, do konca školského roka nám ostáva ešte pár dní, preto s napätím očakávame, ako ich využije. Veríme, že domácu úlohu si napokon splní tesne pred záverečným zvonením.

Á propos, domáce úlohy. Milí žiaci, žiaľ, toto je oblasť, v ktorej sa skrývajú vaše najväčšie rezervy. Systematické osvojovanie si novej látky a schopnosť vedieť ju použiť v širšom kontexte sú výzvy, ktoré sa vám zatiaľ zdolať nedarí. Iste, v experimentálnej triede sa nekladie dôraz na výkon, našou prioritou je iba vaša spokojnosť, ale predsa len – trochu pridať by nezaškodilo. Pravdu povediac, keby ste boli klasifikovaní na základe toho, čo skutočne viete, nikto z vás by do vyššieho ročníka nepreliezol. Máte však šťastie, ste experiment. Vaše výsledky nám zatiaľ celoškolský priemer nekazia. Preto sme sa rozhodli, že vás prepadnúť nenecháme. Napokon, ako je už dnes v moderných školách zvykom, vaša experimentálna trieda je financovaná z projektu Európskeho sociálneho fondu a ten má prísny časový harmonogram. Zbytočným predlžovaním experimentu by si naša škola iba skomplikovala život.

Autorka je analytička KI a bývalá učiteľka.

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 6/2007.

Navigácia