Zachráňme dôchodky!

Návrh ministerstva práce, aby sa časť nami platených príspevkov do 2. piliera (teda nášho vlastníctva) presunula do “spoločného vreca” v 1. pilieri je nehorázny, preto je opodstatnené podporiť výzvu Nadácie F. A. Hayeka “Záchraňme dôchodky!” (nájdete ju tu).

Systémové a dlhodobo nasmerované riešenie problémov s dôchodkami je pritom iné. Uviedol som ho napríklad v článku s Martinom Thomayom Problémy s dôchodkami nekončia, uverejnom v OS v decembri 2003.

Vyberám z neho napríklad tento záver: “Skutočnou dôchodkovou reformou by mala byť dôsledná (aj keď postupná) zmena súčasného systému smerom k dominantnému súkromnému financovaniu s dobrovoľným princípom. Dobrovoľné vzťahy predstavujú širokú bázu možností zabezpečenia sa v starobe, resp. invalidite či strate živiteľa, či už ide o dôchodkové sporenie, životné poistenie (alebo ich kombinácie), podnikateľskú činnosť, či zabezpečenie formou dobrovoľnej spolupatričnosti. A hlavne, už aj dnes existujú v dostupnej miere finančné nástroje, umožňujúce adekvátne zabezpečenie v starobe pri prijateľnom riziku. Osobná zodpovednosť jednotlivca za svoje budúce finančné zabezpečenie by preto nemala byť vynucovaná. V súčasnosti dominantné priebežné financovanie by sa malo zmeniť na doplňujúci pilier, garantujúci nevyhnutné existečné minimum. Financovaný by mal byť z daní, aj keď v prechodnom období by mal garantovať aj nároky všetkých súčasných dôchodcov za nezmeneného súčasného stavu, s financovaním z povinných odvodov (v rámci napríklad systému tzv. virtuálnych účtov). Neskôr by mal byť adresne zameraný iba na jednotlivcov podľa preukázanej, objektívnej, potrebnosti. To by mohlo byť súčasťou systémových zmien v spoločnosti, smerovaných k zúženiu úloh vlády a miery povinnej sociálnej solidarity na Slovensku.”

Prevzaté z www.petergonda.sk

Navigácia