„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán<p><strong>Vláda na svojom prvom júnovom (a zároveň prvom výjazdovom) rokovaní schválila okrem iného i ďalší z množstva akčných plánov – v tomto prípade ide o vládnu akčnosť s ohľadom na našu mládež. <a href=Akčný plán politiky mládeže na roky 2012 – 2013 však nie je zamyslením sa nad tým, ktoré nástroje na podporu mládeže budú tie najefektívnejšie, ale len akýmsi zoznamom toho, čo už ministerskí úradníci poznajú a na čo im sily stačia. Pre budúcnosť Slovenska je to však príliš málo.

Prioritou akčného plánu je ZAMESTNANOSŤ A PODNIKANIE. Táto kapitola svojim významom prebila všetky ostatné, vrátane kapitoly VZDELÁVANIE. Tým nesie dokument nespochybniteľnú pečať svojho predkladateľa – ministra školstva Čaploviča, ktorý sa pri viacerých príležitostiach nechal počuť, že prvoradou úlohou jeho rezortu je pripraviť mládež pre trh práce. Odhliadnuc od toho, že podriaďovať komplexnú podporu mládeže tomuto jedinému cieľu je veľmi naivné a krátkozraké, za pozornosť stoja aj konkrétne úlohy, ktoré si rezort v akčnom pláne vytýčil.

Štát plánuje aj voľný čas
Základným predpokladom zvyšovania zamestnanosti mladých ľudí je nepochybne kvalitné vzdelanie. Kapitola VZDELÁVANIE je však v akčnom pláne riešená iba okrajovo, materiál sa venuje všetkému možnému, len nie tomu, čomu mládež venuje najviac času a pozornosti. V texte sa nachádzajú iba štyri úlohy vzťahujúce sa na oblasť vzdelávania, z toho sa len jedna týka podpory inovácií v školskom prostredí. Ostatné tri sa úplne zbytočne sústreďujú na oblasť tzv. neformálneho vzdelávania, štyri samostatné body na inom mieste sa dokonca snažia regulovať VOĽNÝ ČAS DETÍ A MLÁDEŽE. Čaro neformálneho vzdelávania a voľnočasových aktivít spočíva v tom, že mladým ponúkajú také vzdelávacie príležitosti, ktoré im nedokáže ponúknuť škola. Mladí sa do týchto aktivít zapájajú na báze dobrovoľnosti a osobnej motivácie práve preto, že nie sú zviazané zbytočnými pravidlami. Preto jediné, čo by mal štát v tejto oblasti robiť, je nepokaziť ju. Nie zbytočné regulácie, ale eliminácia zbytočných prekážok rozvoja tejto oblasti by mali byť jeho prvoradou úlohou.

Školy stoja na okraji záujmu
Zámerom ministerstva školstva je riešiť jednotlivé oblasti práce s mládežou komplexne, preto oblasť vzdelávania nie je a ani nemôže byť v akčnom pláne jedinou prioritou, avšak úplná absencia úloh zameraných na skvalitnenie školského prostredia je zarážajúca. V škole trávi mládež príliš veľa času na to, aby vplyv školy na mladých ľudí nebol relevantný. Tu sa nielen vzdelávajú, tu si aj utvárajú a konfrontujú prvé ucelené názory na fungovanie sveta, v škole sa ruka v ruke s rodinným prostredím formujú ich hodnoty a postoje. Apel na skvalitnenie školskej výučby, na spestrenie a rozšírenie ponuky mimo vyučovacích aktivít na pôde školy a na prehĺbenie spolupráce školy s rodičmi a s jej širším okolím, by bol preto v akčnom pláne namieste.

Kľúčové zručnosti bez podpory
Obzvlášť jedna oblasť vzdelávania by si zaslúžila viac pozornosti, a to nielen v tomto dokumente, ale vo všetkých, ktoré vláda chrlí ako na bežiacom páse – rozvoj čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia. V tejto oblasti má totiž naša mládež (a spolu s ňou aj ostatní obyvatelia tejto krajiny) obrovské rezervy, čo dokazujú nielen výsledky testovania PISA (a s veľkou pravdepodobnosťou to ukážu aj výsledky výskumu PIAAC, v ktorom ide o podobný medzinárodný výskum na vzorke dospelých), ale aj každodenná realita. Pritom ide o zručnosti, ktoré sú pre zmysluplný a úspešný život mladých ľudí kľúčové. Úroveň ich zvládnutia priamo ovplyvňuje ich motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu, mieru ich samostatnosti a zodpovednosti pri výbere povolania ako aj ich šance na získanie a udržanie si zamestnania.
Optimálne rozvinutá čitateľská gramotnosť a schopnosť kriticky myslieť zohrávajú dôležitú rolu aj pri PREVENCII SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV a vytvárajú predpoklad AKTÍVNEJ OBČIANSKEJ PARTICIPÁCIE na spoločenskom a politickom živote. To všetko sú oblasti, ktorým sa dokument venuje v samostatných kapitolách, ani v jednej z nich však nepadlo o tomto kľúčovom nástroji ani slovo.

Na svoje si prídu najmä „odborníci na mládež“
Istá sumarizácia problémov, ktoré mladým ľuďom komplikujú život, a opatrení smerujúcich k ich riešeniam, sa od materiálu, nesúceho názov „akčný plán“, očakáva. V tomto akčnom pláne však nie sú pomenované ani zmysluplne, ani komplexne. Čitateľné sú iba na pozadí konkrétnych projektov, ktoré sa už buď realizujú prostredníctvom priamo riadených organizácií rezortu školstva a ďalších spolupracujúcich, alebo ich realizáciu rezort dávno plánuje, alebo ide o projekty, realizátorom ktorých má práve zmienka v dokumente otvoriť dvere k finančnej podpore od rezortu.

Autorka je analytička pre oblasť vzdelávania a editorka portálu noveskolstvo.sk.

Akčný plán politiky mládeže na roky 2012 – 2013 via wordle.net

Zväčšiť kliknutím tu

Článok bol uverejnený dňa 8. júna 2012 na blogu KIosk a nájdete ho tu.

Navigácia