Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva v SR

Lesné hospodárstvo je odvetvie podnikania poskytujúce množstvo tovarov a služieb, ktoré sú strategickými zdrojmi pre množstvo ďalších výrobných odvetví, ako aj pre domácnosti. Lesné hospodárstvo má na Slovensku tradične významné ekonomické postavenie, pre ktoré ho predurčujú prírodné podmienky našej krajiny. V histórii vývoja vlastníckych práv k lesom prechádzalo Slovensko zložitou cestou vývoja práva k užívaniu lesov, ktoré určovali vlády najmä v záujme presadenia svojich predstáv o usporiadaní vzťahov pri poskytovaní tovarov a služieb spojených z využívaním lesov.

Dlhodobosť uplatňovania vládnych pravidiel – bez ohľadu na ich význam a dosahy na celú spoločnosť – posilňuje predpoklady pre prispôsobovanie sa verejnosti platným pravidlám, najmä vtedy, ak z takýchto pravidiel vyplývajú zmeny, ktoré široká verejnosť považuje za výhodné. V prípade lesného hospodárstva vytvárala vláda najmä od druhej polovice minulého storočia zásadné legislatívne zmeny, ktoré výrazným spôsobom menili prirodzené práva všetkých účastníkov výmenných vzťahov v lesnom hospodárstve. Po roku 1989 nastali v slovenskej spoločnosti významné politické zmeny, ktoré viedli (a vedú) k návratu veľkej časti prirodzených práv človeka v oblasti ekonomickej i osobnej slobody. Do veľkej miery sú tak presadzované poznatky ekonomickej a právnej vedy, ktoré posilňujú tézu, že ekonomická a osobná sloboda je základným predpokladom pre zodpovednosť človeka za svoje konanie.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) ako výskumný a vzdelávací think-tank sa dlhodobo venuje i problematike environmentálnej politiky, teda analýze vládnych rozhodnutí a opatrení v tých oblastiach usporiadania spoločenských vzťahov, v ktorých dochádza ku konfliktom v súvislosti s využívaním krajiny alebo jednotlivých zložiek životného prostredia. Skúmanie poznatkov o usporiadaní vzťahov v poskytovaní tovarov a služieb súvisiacich s využívaním lesov posilnilo naše predpoklady, že zmeny pravidiel, ktoré sa uskutočnili v lesnom hospodárstve za ostatných osemnásť rokov, výrazne zaostávajú v presadzovaní prirodzených práv v usporiadaní vzťahov v lesnom hospodárstve. Tieto predpoklady posilnili našu potrebu venovať sa problematike vládnych opatrení v lesnom hospodárstve podrobnejšie, v záujme získania širšej bázy poznatkov o vplyve a dopadoch existujúcich vládnych opatrení na usporiadanie spoločenských vzťahov. Z tohto dôvodu usporiadal KI dňa 7. novembra 2006 v Ružomberku konferenciu s názvom „Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva“, za účasti najmä predstaviteľov podnikateľského sektora, akademickej obce a verejnej správy, zameranú na rozšírenie poznatkov v tejto oblasti a otvorenie celospoločenskej diskusie k tomuto problému. Jedným z výstupov konferencie je tento zborník príspevkov, obsahujúci textovú podobu vybraných prednášok, ktoré odzneli na konferencii, alebo boli pre túto konferenciu pripravované (niektoré neodzneli z časových dôvodov a dôvodov neúčasti prednášajúcich).

Úvodnú časť zborníka tvoria dva texty. Prvý text je rozsiahlejšou štúdiou, ktorej autorom je editor tejto publikácie. Jej cieľom je poskytnúť komplexnú bázu dát a poznatkov, ktoré majú predstavovať východiská reformy lesného hospodárstva v SR, teda principiálne predpoklady pre zásadnú zmenu vládneho prístupu v oblasti usporiadania spoločenských vzťahov v lesnom hospodárstve. Druhým textom je abstrakt hlavnej prednášky Marko Mäki Hakolu, výskumného pracovníka Centrálnej únie poľnohospodárskych producentov a vlastníkov lesa z Fínska, ktorý sa zaoberal problematikou vládnych prístupov v manažmente lesného hospodárstva vo Fínsku. V druhej účasti zborníka sú texty ďalších autorov usporiadané v abecednom poradí podľa mien autorov. Keďže konferencia bola koncipovaná ako širšie fórum odborníkov vychádzajúcich z rôznych ekonomických, právnych (a iných) teórií o usporiadaní spoločenských vzťahov, KI sa môže, ale nemusí zhodovať s tézami, ako aj s presnosťou, úplnosťou a významnosťou argumentov podporujúcich tézy, ktoré sú publikované v tomto zborníku príspevkov.

Radovan Kazda

editor


Publikácia bola vydaná s finančnou podporou:

 Mondi Business Paper SCP, a. s. a SLOVWOOD a. s., Ružomberok


Publikáciu Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva v SR si môžete stiahnuť tu.

Viac o konferencii Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva, vrátane vybraných prezentácií, nájdete na stránkach KI tu.

Navigácia