Reforma súdnictva v SR

Ernest Valko: Reforma súdnictva v SR

Napriek všetkým zmenám po roku 1989 je slovenské súdnictvo podnes neefektívne. Na verejnosti panuje oprávnený pocit, že nie je nezávislé, že sa občan ťažko alebo vôbec nemôže domôcť spravodlivosti, že často, a to neraz vo verejne známych prípadoch je právo nevykonateľné alebo sa obchádza rôznymi obštrukciami, že súdy používajú v rozličných prípadoch odlišné kritériá posudzovania a že súdy sú len v malej miere nástrojom na odstránenie korupcie.

Cieľom reformy súdnictva je vytvoriť všetky predpoklady pre to, aby sa súdnictvo v Slovenskej republike dostalo na úroveň najvyspelejších krajín, zaručovalo nastolenie práva a spravodlivosti, aby sa v ňom významnou mierou zvýšila transparentnosť a znížila miera korupcie, a takýmto spôsobom riešiť jeden z kľúčových a najvážnejších celospoločenských problémov v Slovenskej republike.

Predkladaná reforma súdnictva vytvára predpoklady pre odstránenie jeho kľúčových nedostatkov. Vyžaduje si zmenu súčasných zákonov a v niektorých prípadoch aj zmenu Ústavy Slovenskej republiky. Jej cieľom je zvýšenie efektívnosti fungovania súdneho systému, vytvorenie personálnych predpokladov pre kvalifikované, nezávislé a nestranné rozhodovanie sudcov, zvýšenie miery informovanosti verejnosti, predvídateľnosti práva a kontroly výkonu súdnictva zo strany verejnosti, zvýšenie miery garancie ochrany základných ľudských práv a slobôd, zrýchlenie občianskeho súdneho konania.

Ernest Valko, advokát

Publikáciu Reforma súdnictva v Slovenskej republike si môžete stiahnuť tu.


Ernest Valko (JUDr., PhD.) je advokát. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, v roku 1974 urobil rigoróznu skúšku a v roku 2004 obhájil doktorát. V rokoch 1977 – 1979 bol odborným referentom v rezorte stavebníctva, v rokoch 1979 – 1988 vedúcim právneho odboru v rezorte stavebníctva, v roku 1989 arbitrom Štátnej arbitráže Slovenskej republiky, v roku 1990 námestníkom obchodného úseku koncernového podniku. V rokoch 1990 – 1991 bol podpredsedom Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia ČSFR a v roku 1992 predsedom Ústavného súdu ČSFR. Od roku 1993 až po súčasnosť je advokátom, zapísaným v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, ako aj v zozname Českej advokátskej komory.
Je autorom a spoluautorom celého radu odborných článkov publikovaných v odborných časopisoch (napr. Bulletin slovenskej advokácie, Justičná revue, Právní rozhledy, EMP – časopis o českom a európskom práve, Obchodné právo).

Navigácia