HSO: apríl – jún 2013

V rámci projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO), ktorý od roku 2009 realizuje Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) v nadväznosti na projekt INEKO HESO-Regióny, sa štvrťročne vyjadrujú analytici (medzi nimi i analytik KI Dušan Sloboda), zástupcovia akademickej obce, samosprávy a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov.

Poradie hodnotených opatrení za obdobie apríl – jún 2013, vrátane komentárov hodnotiteľov, nájdete vo formáte PDF tu.


Komentáre analytika KI Dušana Slobodu k vybraným hodnoteným opatreniam:

Dubovany krotia rýchlych šoférov semaformi

Je pochopiteľné, že sa v obci po predošlej tragédii snažia robiť opatrenia, aby sa ďalším nešťastiam predišlo. Mnohé obce sa snažia rýchlu jazdu vodičov obmedzovať inštalovaním radarov, maketami policajtov alebo semaformi či retardérmi, kde to je možné. Ak sa popri financovaní rôznych nezmyslov z eurofondov tu či tam podarí pri rekonštrukcii doplniť popri ceste i chodník, pomôže i to. Svoje by mohlo zohrať i sprísnenie trestov pre vodičov ignorujúcich pravidlá bezpečnosti premávky v obciach, ktoré sa čiastočne už udialo. Podstatná je však mentálna zmena, zmena v našich hlavách. Zmena k tomu, že pravidlá treba dodržiavať, a že opak sa trestá spravodlivo. To v štáte v rozklade, v ktorého jadre je do seba uzatvorená zahnívajúca justícia a prokuratúra, nebude rýchla ani ľahká zmena.

Betliar rieši separovanie odpadu bezplatný prenájmom kompostérov

Viaceré obce a mestá vybudovali v ostatných rokoch väčšie či menšie kompostárne, keďže na ich realizáciu získali zdroje z eurofondov. Často akoby sa zabúdalo, že tieto súčasti odpadového hospodárstva nestačí len vybudovať, je ich nutné následne i roky prevádzkovať, no to už je potrebné hradiť len z rozpočtu samosprávy samotnej. A to sa neraz ukáže ako finančne omnoho náročnejšie, než bola pôvodná predstava, keď „padli obci peniaze z eurofondového neba“. Nehovoriac o tom, že osobitný problém je tiež s koncovkou reguláciami vynúteného kompostovacieho „biznisu“, keďže obecné bioodpady sa na „trhu“ ťažko umiestňujú. Nechcú ich neraz ani farmári, keďže nemajú požadovanú garanciu kvality. Riešenie, pre ktoré sa rozhodli v Betliari, sa preto z pohľadu zaťaženia obyvateľov a obecného rozpočtu javí ako rozumné.

Košická mestská časť Západ kupovala dôchodcom alkohol

Rozhorčenie nad nákupom alkoholu určenom na pohostenie počas akcií organizovaných mestskou časťou pre dôchodcov je iste namieste. Nákupy alkoholu k našim ustanovizniam verejnej správy, zdá sa, patria. Asi tak, ako patrí prítomnosť alkoholu k výsledku dychovej skúšky Jána Slotu. Či už sú to drahé brandy v darčekových drevených škatuliach nakúpené ministerstvom školstva, alebo stovky fliaš v hodnote pár tisíc eur kúpené mestským úradom v Liptovskom Mikuláši. Či už ide o „dary“ hradené z našich daní, alebo o „spotrebu pre návštevy“ na samotných úradoch, o väčšine týchto nákupov sa nikdy ani nedozvieme. A už vôbec nie o tom, pre koho boli určené a kto bol ich skutočným spotrebiteľom. Prípad nákupu alkoholu v mestskej časti Košice-Západ je z tohto pohľadu aspoň adresný.

V bratislavskom Starom meste inšpektori kontrolujú majiteľov psov pomocou aplikácie

Kým v poslednom období na strane orgánov verejnej správy pribúdajú nástroje slúžiace na kontrolu plnenia si povinností občanmi či vynucovania si týchto povinností, na strane druhej sa verejná správa bráni tomu, aby občania mohli vidieť do útrob správy vecí verejných. Z tejto nevôle pramenia i snahy o oklieštenie infozákona. Daň za psa považujem za absolútny nezmysel, ide o hlúpu a neodôvodnene vyrubovanú daň, ktorej výnos je v prípade našich samospráv z pohľadu ich celkových ročných daňových príjmov zanedbateľný, nehovoriac o tom, že administrácia tejto dane a kontrola spätá s jej platením zhltne významnú časť tohto mizivého výnosu.

Otváracie hodiny si podniky v Trnave určujú už samé

Považujem za správne, ak si predajnú a prevádzkovú dobu určujú slobodne samotní podnikatelia, pričom nariadenie im stanovuje povinnosť informovať samosprávu o predajnej a prevádzkovej dobe a splniť určité podmienky (napr. protokol o meraní hluku), ktoré by mali byť jednoznačne definované v nariadení. Samospráva by nemala mať možnosť subjektívne posudzovať jednotlivé prevádzkové doby. Takéto riešenie pokladám za správne a transparentné, obmedzujúce možnosti korupčného rozhodovania na úrovni samosprávy a pripúšťanie rôznych subjektívnych výnimiek. Ak sa prevádzkovateľ dopustí porušenia pravidiel a noriem, má za to pykať následne, nie už vopred podľa zvráteného „preventívneho princípu“.

Starosta v Kapušianskych Kľačanoch zablokoval opozičným poslancom prístup k obecnému rozhlasu

Podobne, ako sa na centrálnej úrovni degraduje dôležitosť Národnej rady SR a poslancov parlamentu, sme i v našich obciach svedkami snahy znižovať váhu poslancov v zastupiteľstvách, pričom je zrejmé, že moc sa čoraz viac centralizuje a personifikuje. Starosta Kapušianskych Kľačian by sa mal, podobne ako mnoho jeho kolegov združených v ZMOSE, prestať správať ako pán a vládca obce. Mal by si uvedomiť, že starosta je len správcom vecí verejných na dobu určitú, a že ide o službu občanom, a že zodpovednosť za túto službu nesú spolu s ním i poslanci zastupiteľstva, ktorí môžu mať na výkon tejto služby iný názor, než on. Brániť poslancom v komunikácii s občanmi prostredníctvom obecného rozhlasu je tupé chrapúnstvo.

Stará Kremnička poskytla nevyužité obecné pozemky miestnym Rómom

Opatrenie sa javí ako pozitívne, keďže ľuďom v núdzi obec za symbolickú cenu (nič nie je zadarmo) ponúka možnosť, ako si vypomôcť bez toho, aby porušovali vlastnícke práva iných.

V Podolínci zakázali automaty už podľa novej legislatívy

Vôľu občanov mesta treba rešpektovať. Zákaz výherných automatov na území mesta, či už dočasný alebo trvalý, neznamená automaticky, že ľudia, ktorí hazardu vášnivo podľahli, s ním len tak zrazu prestanú. Možno sa za ním presunú do okolitých miest a obcí, v ktorých zákaz aplikovaný nebude resp. na internet, ktorý zatiaľ snahám o zákazy, reguláciu a cenzúru odoláva. Zakázať je jednoduché, ale je to riešenie? Vykázanie prevádzok s výhernými automatmi za hranice mesta isto pomôže obyvateľom Podolínca, ktorých obťažoval hluk či návštevníci herní. Skôr či neskôr však v niektorej z okolitých obcí vznikne nová herňa živená závislosťou, ktorá sa zakázať nedá, dá sa len liečiť. Taká ponuka nielen v tomto regióne absentuje.

Ostrý Grúň ako prvý zverejnil účet za služby obce

Snahu samosprávy v Ostrom Grúni sprostredkovať občanom informácie o cene za výkon správy vecí verejných treba oceniť. Vystavený účet v plnej nahote ukazuje i to, že v obci, ktorú obýva len niečo vyše 500 duší, stojí samotná existencia lokálnych administratívnych štruktúr – teda plat starostu, kontrolóra, účtovníka a prevádzka úradu – približne tretinu rozpočtu obce. Nie je to tak len v Ostrom Grúni, a tento luxus budeme z našich daní platiť dovtedy, kým na Slovensku neprebehne municipalizácia. Naozaj si to môžeme dovoliť? Nebolo by účelnejšie, keby sa tieto zdroje míňané na správu vynaložili na poskytovanie kvalitnejších služieb pre občanov?

Navigácia