HSO: júl – september 2014

V rámci projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO), ktorý od roku 2009 realizuje Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) v nadväznosti na projekt INEKO HESO-Regióny, sa štvrťročne vyjadrujú analytici (medzi nimi i analytik KI Dušan Sloboda), zástupcovia akademickej obce, samosprávy a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov.

Poradie hodnotených opatrení za obdobie júl – september 2014, vrátane komentárov hodnotiteľov, nájdete vo formáte PDF tu.


Komentáre analytika KI Dušana Slobodu k vybraným hodnoteným opatreniam:

Petržalka sa rozhodla nečakať na mesto a riešiť parkovanie samostatne

Bratislava sa skladá zo 17-tich mestských častí, ktorých orgány disponujú časťou kompetencií a dopĺňajú sa tak kompetenčne s orgánmi mesta a orgánmi samosprávneho kraja. Dôsledkom takejto kombinácie pôsobenia viacerých úrovní samosprávy v hlavnom meste môže byť, okrem iných, teoreticky i 17 rôznych parkovacích politík. Z pohľadu občana Bratislavy, žijúceho v jednej časti mesta a pracujúceho v inej, či pre návštevníka hlavného mesta, to nie je veľmi povzbudivá vízia.

Napriek všetkému, ťažko možno zástupcom Petržalky uprieť sólovú snahu konať v oblasti, ktorá obyvateľov tohto najväčšieho sídliska Slovenska dlhodobo kvári, ak zoberieme do úvahy, že pokusy o novú celomestskú parkovaciu politiku opakovanie zlyhávajú.

Banskobystrický župan rozdáva „trafiky“ aj naďalej

Treba spravodlivo poznamenať, že rodinkárstvom, ktoré na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja vyznáva predseda kraja Marian Kotleba, sa tento pán nijako neodlišuje od mnohých iných volených funkcionárov, ktorí v našich samosprávach „panujú“. To by si mali všimnúť najmä tí voliči, ktorí mu dali svoj „protestný“ hlas.

Marian Kotleba a spol. však zašli ešte ďalej v tom, že za vhodného adepta na pozíciu vstupného informátora na úrade považujú človeka, ktorý bol v minulosti odsúdený na peňažný trest päťsto eur za prečin rozširovania extrémistických materiálov. Zdá sa, že byť súdne trestaným znamená pri prijímaní na posty za éry Kotlebu evidentnú výhodu. Róbert Martinák na poste kontrolóra v Banskobystrickej regionálnej správe ciest (BBRSC) je toho taktiež príkladom.

V Bratislave dal magistrát vypíliť zdravé stromy

Podľa všetkého nie nevyhnutné vypílenie zdravých stromov, ktoré v mestskej časti Ružinov nariadilo mesto Bratislava, poukazuje na dva zaujímavé aspekty. Jeden sa týka toho, že nech už sa konanie vo veciach týkajúcich sa životného prostredia zaštíti akýmkoľvek počtom, typom a druhom štúdií (typu EIA) v rámci územného konania a plánovania, ani tieto čoraz zložitejšie zákonné a byrokratické procedúry nie sú prekážkou na často svojvoľné rozhodnutia.

Druhý aspekt poukazuje na problém dvojúrovňovej samosprávy, keď v hlavnom meste (a podobne v Košiciach) na jednom území vládnu (nie vždy v zhode) orgány mesta a danej mestskej časti, a akoby toho nebolo dosť, kibicuje im do toho ešte i samospráva na úrovni kraja. Hlavnému mestu by pomohlo, ak by namiesto troch úrovní samosprávy existovala len jedna, disponujúca kompetenciami mesta, mestských častí i kraja zároveň.

Stropkov chcel zaplatiť firme na základe dodatku k zmluve, ktorú nikdy nezverejnilo

V prípade stropkovského primátora Obrimčáka nejde len o jeho „vynaliezavosť“ v obchádzaní zákona, pokiaľ ide o zverejňovanie zmlúv a ich dodatkov, či o ignorovanie potreby prerokovať v mestskom zastupiteľstve návrh dohody o zmieri vo veci uznania dlhu. Ide tu najmä o to, že dôsledky takéhoto konania primátora mohli a stále môžu znamenať pre mesto nezanedbateľné škody.

Prešovský župan zamestnal na svojom úrade dcéru

Zo správania predsedu Prešovského samosprávneho kraja, ktorý šéfuje kraju kontinuálne od jeho konštituovania v roku 2001, je zrejmé, že si je vedomý svojho silného postavenia, opakovane potvrdzovaného ľuďmi vo voľbách. Je priam drzé, ak sa v prípade zamestnávania rodinných príslušníkov ľudí figurujúcich vo vedení krajskej samosprávy argumentuje ich právom zamestnať sa na úrade.

Všetci predsa vieme, že výberové konania na pozície vo verejnej správe v tejto krajine sú zväčša formálne, resp. utajované či ovplyvňované od vypísania až po ich vykonanie tak, aby a o nich dozvedeli a uspeli v nich tí, ktorí v nich uspieť majú. Nech úrad zverejňuje kompletné informácie z výberových konaní a ich priebehu od začiatku až do konca vo forme zápisnice. Verejnosť by tak dostala možnosť rozptýliť pochybnosti o rodinkárstve na úrade.

Humenné zaviedlo veľkorysé cestovanie

Rozhodnutie humenskej samosprávy umožniť bezplatné cestovanie mestskou hromadnou dopravou pre vybrané skupiny obyvateľov mesta vykazuje všetky znaky faktu, že na komunálnej úrovni sa zvolebnieva. V toto prípade nemožno hovoriť ani o sociálnom programe, keďže od platenia neoslobodzuje adresne len tých menej majetných, ale všetkých bez rozdielu. Mesto Humenné si tak kupuje voličov a robí to bezostyšne za peniaze z ich daní.

Primátorovi Nových Zámkov vyplatili viac ako schválili poslanci, rozdiel odmieta vrátiť

Prípad novozámockého primátora poukazuje na to, že niektorí naši primátori sú z našich daní skutočne kráľovsky platení.

Naozaj asi nie je v poriadku, aby primátor 40-tisícového mesta, ktoré sa navyše v porovnávaniach transparentnosti (TIS) či hospodárnosti (INEKO) medzi mestami potáca na tých najhorších pozíciách, poberal na plate a odmenách ročne viac, než predseda vlády.

A rozhodne nie je v poriadku ani reakcia primátora, ktorý ako „odvetu“ za zistenia hlavného kontrolóra mesta o tom, že primátorovi bola takmer celá odmena vyplatená v rozpore so zákonom, znemožnil hlavnému kontrolórovi prístup k služobnému e-mailu a internetu na úrade. Pozície hlavných kontrolórov by si vyžadovali systémovú zmenu, výsledkom ktorej by mala byť ich väčšia nezávislosť od samosprávy, ktorú kontrolujú.

Navigácia