HSO: október – december 2010

V rámci projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO), ktorý od roku 2009 realizuje Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) v nadväznosti na projekt INEKO HESO-Regióny, sa štvrťročne vyjadrujú analytici (medzi nimi i analytik KI Dušan Sloboda), zástupcovia akademickej obce, samosprávy a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov.

Poradie hodnotených opatrení za obdobie október – december 2010, vrátane komentárov hodnotiteľov, nájdete vo formáte PDF tu.


Komentáre analytika KI Dušana Slobodu k vybraným hodnoteným opatreniam:

Košice majú po škandáloch už jasné kritériá pri prideľovaní bytov

Ako ukázali príklady z mnohých našich miest, o prideľovaní bytov sa v máloktorej z našich samospráv rozhodovalo transparentne podľa jasných vopred stanovených pravidiel a kritérií, a bez ich ohýbania a obchádzania podľa „potreby.“ Bohužiaľ u nás platí, že ak je v nejakej oblasti stanovenie si pravidiel ponechané na samosprávy, tie s touto slobodou často nenaložia veľmi zodpovedne. Preto je nevyhnutné striktne zákonmi stanovovať a spresňovať pravidlá pre predaje a prenájmy majetku samosprávy, vrátane bytov, a aktívne odstraňovať výnimky, ktoré by umožňovali svojvoľný výklad a zneužívanie samosprávami. Napriek istým zmenám k lepšiemu, vyprovokovaných škandálmi, na ktoré poukázali médiá, k systémovým zmenám na ceste k „nepriestrelným“ pravidlám dochádza len postupne a neľahko. Určite by tiež nebolo na škodu, ak by sa postupne zverejnili všetky rozhodnutia a zmluvy o predajoch a pridelených bytoch aj z minulosti, a to nielen v Košiciach. Ak dnes samosprávy, vrátane tej košickej, nemajú ani na výplaty, je to i preto, akými metódami dlhé roky „zveľaďujú“ zverený majetok a ako neefektívne hospodária s verejnými zdrojmi.

Elektronickú aukciu v Karlovej Vsi sledovali záujemcovia v priamom prenose

Čoraz viac samospráv potvrdzuje, že využívaním elektronických aukcií je možné výrazne šetriť prostriedky daňovníkov a transparentne obstarávať. Netreba však zabúdať na to, že ak sa, či už zámerne alebo bez zlého úmyslu, nenastavia dobre zmluvné podmienky a podstatné vstupy vo fáze príprav e-aukcie, i tento nástroj môže byť prostriedkom k dosiahnutiu nečistého či nehospodárneho výsledku. Počítačové simulácie pomôžu Levičanom predpovedať povodne Samospráva Levíc patrí medzi tie, ktoré sa neboja nových technológií (dlhé roky robí napr. aj e-aukcie) a experimentovania. Či bola investícia do projektu simulácie postupu prípadnej povodňovej vlny v intraviláne mesta zmysluplnou, sa ukáže zrejme až v praxi, pričom podstatné bude nielen to, či model dokáže vziať do úvahy i faktor nepredvídateľnosti ne/zodpovedného konania ľudí (napr. nedostatočná priebežná starostlivosť o zanesené kanály), ale i to, ako dokážu informáciu o prípadnej hrozbe operatívne vyhodnotiť príslušné zložky a ako plánuje mesto informovať dotknuté obyvateľstvo.

Staré trebišovské zastupiteľstvo zasadalo po komunálnych voľbách a rozhodovalo aj o peniazoch

Hoci to zákon priamo nezakazuje, každému je jasné, že prechodné obdobie od vykonania volieb do dňa, na ktorý zvolá primátor na zasadnutie novozvolených poslancov zastupiteľstva, má slúžiť len na riadne odovzdanie moci v súlade s výsledkami volieb. Opäť ide o príklad, ktorý potvrdzuje, že zákon o obecnom zriadení je nutné komplexne novelizovať a znemožniť rôznym vynaliezavým chytrákom konať v rozpore s jeho implicitným duchom. Prípad Trebišova je o to zarážajúcejší, že podľa zákona o obecnom zriadení platí, že „ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb,“ teda v prípade minuloročných komunálnych volieb sa tak malo stať vo všetkých obciach a mestách najneskôr do 27. decembra 2010. Avšak, je tu i ďalšie ustanovenie, ktoré hovorí, že „ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb,“ teda v prípade minuloročných komunálnych volieb sa tak malo stať do 11. januára 2011. A tak sa stalo i v Trebišove, keďže zákon dáva i túto možnosť, zneužili ju, a hoci bezdôvodne, i keď v súlade so zákonom, ostali vo funkcii dlhšie, než je obvyklé, a riadne zvolených poslancov dňa 27. novembra 2010 „pustili“ do funkcií až 10. januára 2011.

Namiesto gratulácie k narodeniu dieťaťa dostávajú rodičia v Mútne od obce faktúru za smeti

To, ako obec detailne rieši svoje odpadové hospodárstvo v zmysle príslušných zákonov vo vzťahu k svojim obyvateľom, vrátane možnosti požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad, schvaľuje zastupiteľstvo v rámci príslušného VZN (znenie príslušného VZN na webstránke obce Mútne však nie je dostupné). Obec v tomto prípade, hoci sa to nemusí jej obyvateľom páčiť, postupuje správne a v súlade so zákonom, keďže poplatok za komunálny odpad vyberať musí. Dá sa predpokladať, že obyvatelia väčšiny našich miest a obcí nemajú dostatočne podrobné informácie o financovaní miestneho odpadového hospodárstva, pričom náklady na činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi sú nezriedka vyššie, než úhrady, ktoré získava samospráva z miestneho poplatku. Nezriedka teda to, čo nezaplatia občania priamo cez poplatok za komunálny odpad, zaplatia nepriamo cez ďalšie miestne či podielové dane. Transparentné by bolo, ak už máme špecifický poplatok za komunálny odpad, aby bolo odpadové hospodárstvo možné financovať len z tohto zdroja, bez krížového dofinancovania z iných daní.

V Žiari nad Hronom sa občania promptne domôžu pomoci pri zimnej údržbe

Dobré a jednoduché opatrenie, nesúce v sebe základné posolstvo, ktoré by mala samospráva mať takpovediac na svojom vývesnom štíte, a tým je ústretovosť a otvorenosť voči vlastným občanom, načúvať ich potrebám a okamžite ich riešiť.

Topoľčany pomáhajú školám v meste v boji proti internetovej kriminalite

Je otázne, či v situácii, keď sú učitelia a žiaci konfrontovaní so spackanou Mikolajovou pseudoreformou školstva, chýbajúcimi učebnicami či nepružným zákonom o pedagogických zamestnancoch, sú práve školenia o boji proti internetovej kriminalite práve tým podstatným, čím by sa mali na školách zaoberať.

Bratislavské Nové Mesto predalo pozemok v dražbe skoro za dvojnásobok vyvolávacej ceny

Rozdiel medzi vyvolávaciou a konečnou cenou hovorí sám za seba. Ak budú štát a samosprávy používať pri predajoch a prenájmoch majetku súťažné metódy a vopred o svojich zámeroch a súťažiach transparentne informovať, lepší výsledok na strane príjmov sa dostaví i bez zvyšovania daní.

Navigácia