HSO: október – december 2011

V rámci projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO), ktorý od roku 2009 realizuje Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) v nadväznosti na projekt INEKO HESO-Regióny, sa štvrťročne vyjadrujú analytici (medzi nimi i analytik KI Dušan Sloboda), zástupcovia akademickej obce, samosprávy a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov.

Poradie hodnotených opatrení za obdobie a október – december 2011, vrátane komentárov hodnotiteľov, nájdete vo formáte PDF tu.


Komentáre analytika KI Dušana Slobodu k vybraným hodnoteným opatreniam:

Banská Bystrica zverejnila na internete mapu bezbariérových vstupov

Geografické informačné systémy predstavujú pre samosprávy a ich obyvateľov interaktívnu platformu, možnosti ktorej zväčša nie sú u nás ani zďaleka využívané. Mapa bezbariérových prístupov do budov v Banskej Bystrici je jednou z ukážok, ako môže samospráva v spolupráci s mimovládnym sektorom prostredníctvom GISu pomáhať svojim obyvateľom. Vzhľadom na presun využívania niektorých aplikácií z počítačov do tabletov a mobilných telefónov s prístupom na internet, netreba opomínať ani tento prebiehajúci trend v moderných technológiách. Pri elektronizácii rôznych služieb verejnej správy sa však nesmie ignorovať vzájomná prepojiteľnosť nakupovaných e-riešení a celková efektívnosť vynakladaných verejných zdrojov na z rôznych čiastok puzzle zliepaný e-government.

Snina zaplatila za audit, ktorým sa neriadi

Dalo by sa povedať, že čím väčšia samospráva (v zmysle počtu obyvateľov resp. objemu rozpočtu), tým väčší počet rôznych analýz, plánov, stratégií a auditov, ktoré si samospráva v bežnom roku externe objednáva prostredníctvom viac či menej transparentného obstarávania. Mnohé z týchto dokumentov, a je ich čoraz viac, samosprávy musia pripravovať, lebo im táto povinnosť vyplýva zo slovenskej či európskej legislatívy. Iné dokumenty zas samosprávy pripravujú či dávajú si pripraviť ako súvisiace podporné dokumenty k tým prv menovaným. Tento proces však dospel už do fázy, kedy samosprávy tvoria či objednávajú si dokumenty pre dokumenty samotné – len ako povinnú formálnu jazdu, bez toho, aby sa vôbec uvažovalo o potrebnosti oných analýz, plánov, stratégií a auditov. Často chýba monitoring toho, ako ďalej reálne konať v súlade so zisteniami z auditov resp. ako sa plnia v nich navrhnuté ciele – v lepšom prípade je také sledovanie formálne. V tomto kontexte vnímam príklad Sniny bohužiaľ len ako jeden z mnohých. Jedine ak dôjde k redukcii rozsahu kompetencií, ktoré v našej spoločnosti často zle a draho plní verejná správa, bude menší i priestor preto, aby samosprávy mohli odôvodňovať potrebu prípravy mnohých dokumentov pre dokumenty samotné.

Prievidza si vďaka radikálnym úsporným opatreniam zlepšila rating a znížila zadlženie

Je pozitívne, ak v krízovom období a padajúcich ratingov zadlžených členských krajín EÚ ide samospráva Prievidze opačným smerom. Koncom roka 2009 patrila Prievidza do desiatky najviac zadlžených miest Slovenska a správu ratingovej agentúry vnímam aj ako ocenenie reálnych úsporných krokov nového vedenia mesta, ktoré vzišlo z komunálnych volieb koncom roka 2010. Menej pozitívne vnímam fakt, že na ceste k znižovaniu dlhu sa samospráva vybrala nielen znižovaním výdavkov, ale i zvyšovaním miestnych daní. Možno je to však cesta, ako postupne prebudiť občanov z apatie – ak je občanom dlhé roky jedno, ako ich mesto šafári s ich peniazmi, môže sa stať, že neskôr za svoj nezáujem zaplatia viac z vlastných peňaženiek.

Rómom v Dunajskej Strede prideľujú byty za odmenu

Neexistujú rýchle a zaručené recepty na riešenie problémov s komunitami, ktoré nemajú záujem prijať platné pravidlá a správať sa podľa nich. Na príklade riešenia v Dunajskej Strede ma zaujal najmä motivačný faktor, overený takmer dvomi rokmi realizácie, umožňujúci presun do vyššej kvality života tým, ktorí pravidlá akceptujú, a nevyhnutný pád tých, ktorý ich nie sú ochotní prijať.

Košice získali stovky parkovacích miest odprataním vrakov a opustených áut

Konanie samosprávy hodnotím ako pozitívne, avšak s výhradami. Myslím, že mesto nevyužilo možnosť viac zainteresovať obyvateľov jednak pri identifikovaní vlastníkov odstavených vozidiel, jednak finančnou spoluúčasťou na odpratávaní vozidiel. Ak je núdza o parkovacie miesta, je až tak nepredstaviteľné motivovať obyvateľov, aby prispeli na odpratanie konkrétnych vrakov a za tento príspevok získali od mesta možnosť prenajať si takto uvoľnené miesto napríklad na rok? Obyvateľ tak získa parkovacie miesto a samospráva tak získa zdroje na samotné odpratanie vozidla ako i na následné riešenie, čo s ním.

V Kľačanoch bojujú proti túlavým psom fotogalériou a pokutami

Oceňujem aktívny prístup starostu, ktorý sa o obec a jej obyvateľov stará. Nápad s fotogalériou považujem za inovatívny a pokuty nezodpovedným majiteľom za túlanie sa ich psov po dedine považujem za správne. Daň za psa, obzvlášť na dedinách, považujem na strane druhej za absolútny nezmysel. Ak sa majiteľ o psa stará (vrátane povinných pravidelných očkovaní), pričom pes je držaný v rámci dvora rodinného domu, je akákoľvek daň za psa prejavom nelogickej zvrátenej chúťky štátu či samosprávy zdaňovať všetko, čo sa hýbe.

Rožňava archivuje záznamy z rokovaní mestského zastupiteľstva na Youtube

Zverejňovanie videozáznamov z mestského zastupiteľstva prostredníctvom Youtube kanálu považujem za vhodný a lacný spôsob, ako slobodne šíriť informácie o rozhodovaní mesta prostredníctvom nových technológií, prostredníctvom ktorých vnímajú svet nastupujúce generácie občanov. K väčšej zmysluplnosti záznamov a prehľadnosti rokovania zastupiteľstva by prispelo, ak by bol mnohohodinový videozáznam rozčlenený podľa jednotlivých bodov rokovania (napr. Youtube to umožňuje i bez potreby rozdelenia celistvého záznamu na samostatné videá), pričom by k týmto bodom boli priradené i odkazy na prislúchajúce materiály v elektronickej podobe. Netreba však zabúdať ani na to, že v Rožňave sa do dnešného stavu nedospelo jednoducho. Netreba zabúdať, že ešte v roku 2009 mesto požadovalo za sprístupnenie videozáznamu z mestského zastupiteľstva na DVD nosičoch 200 eur, pričom zároveň mesto odmietalo ponuky miestneho portálu bezodplatne šíriť online priame prenosy a následne ich i archivovať prostredníctvom internetu.

Mestskí policajti robia trebišovským poslancom kuriérov

Doručovanie materiálov pre 25 poslancov hliadkami mestských policajtov na rozdiel od trebišovského primátora nie je podľa mňa je v poriadku. Poslanci by materiály, ktoré majú prerokovať na zastupiteľstve či komisiách, mali dostávať mailom v elektronickej podobe. V papierovej podobe by ich mali dostávať len v prípade, že o to poslanci mesto požiadajú, a len v prípade, že si ich vyzdvihnú osobne na úrade.

Navigácia