Ministerské rošády

„Vlády by mali predovšetkým myslieť na to, ako zmenšiť svoje kompetencie,“ hovorieval Fedor Gál, jeden z lídrov novembra 1989. Iveta Radičová po júnových voľbách vyhlásila, že „je nutné vrátiť sa k étosu novembra 1989“. Nadviaže jej vláda i na odkaz Fedora Gála?

Jedna z prvých aktivít, do ktorých sa Radičovej vláda pustila, bola novelizácia kompetenčného zákona, a to dokonca na dvakrát.

Novela prvá

Cieľom prvej novely bolo znovuobnovenie ministerstva životného prostredia (MŽP SR), pričom deklarovaným dôvodom pre využitie skráteného legislatívneho konania bolo, že MŽP SR je „nevyhnutné pre zabezpečenie rýchlej a účinnej pomoci občanom postihnutým povodňami“. Nielen tým, ktorí zažili povodne tento či minulé roky, je jasné, že existencia či neexistencia samostatného MŽP SR je pri „zabezpečení pomoci“, nevraviac o aspekte „rýchlosti a účinnosti“, absolútne nepodstatná.

Najlepšiu vizitku navrhovanému „presunu“ kompetencií z rezortu pôdohospodárstva späť do envirorezortu vystavila samotná vláda, ktorá v dôvodovej správe v časti doložiek vplyvu navrhovanej novely na rozpočet, podnikateľské prostredie, obyvateľstvo i životné prostredie uviedla, že novela nebude mať na ne žiadny vplyv. S tým sa, bohužiaľ, dá súhlasiť. Napokon, budova na bratislavskom Námestí Ľudovíta Štúra, kde sídlilo bývalé MŽP SR, naďalej nesie na priečelí pôvodný názov ministerstva a naďalej v nej sedia úradníci, čaká sa len na ministra.

Skutočným cieľom novely bolo urýchlene uspokojiť nároky strany Most-Híd, ktorej by podľa volebného výsledku mali prináležať nie súčasné dve, ale tri miesta vo vláde, podobne ako je to v prípade KDH. Hoci parlament tento vládny návrh schválil, prezident ho vetoval, keďže mal iný názor na skladbu kompetencií MŽP SR, kde by chcel vidieť i lesné hospodárstvo.

MŽP SR sa teda neobnoví k 1. septembru 2010, ako navrhovala vláda, no stane sa tak po očakávanom prelomení prezidentovho veta v parlamente zrejme s účinnosťou od novembra, kedy by mala zároveň začať platiť i druhá novela kompetenčného zákona, ktorá je na programe septembrovej schôdze parlamentu.

Novela druhá

Vládny návrh druhej novely nám umožňuje komplexnejší pohľad na predstavu Radičovej kabinetu o tom, aké kompetencie má podľa tzv. stredopravých vládnych strán plniť výkonná moc.

Pokiaľ ide o stále poradné orgány vlády, navrhuje sa, aby sa Rada vlády SR pre vedu a techniku a Rada vlády SR pre prevenciu kriminality, ktorých ustanovenie tento rok presadila Ficova vláda, zrušili. Avšak v skutočnosti o žiadne zrušenie nejde, keďže vláda si ich mieni ponechať v kategórii (nestálych) poradných orgánov. Navrhuje sa aj vznik nového stáleho poradného orgánu, ktorým má byť Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Tá vznikne zlúčením dvoch doterajších rád (pre národnostné menšiny a pre rodovú rovnosť).

Je smutné, ak vláda, ktorú tvoria strany deklarujúce sa ako stredopravé, presadzujú koncepciu rodovej rovnosti, teda typickú ľavicovú agendu, ktorá sa snaží popierať prirodzene existujúce rozdiely medzi ženami a mužmi. Je však úsmevné, že túto agendu nám bude vnucovať vláda, v ktorej obsadila okrem predsedníčky ministerský post len jedna žena, a že samotná predsedníčka vlády si vytvorila poradný tím, v ktorej taktiež nie je počet mužov a žien „vyvážený“. Odkazuje nám tým vláda, že bude presadzovať bludnú agendu rodovej rovnosti len naoko?

Ďalšie zmeny nás čakajú na úrovni ministerstiev, významná je však len jedna. Hlavným cieľom novely je zvýšenie váhy pre ministerstvo, ktoré vedie predseda KDH.

Superministerstvo pre Figeľa

Kompetencia v oblasti cestovného ruchu, ktorú od júla prevzalo od rezortu hospodárstva ministerstvo kultúry, sa bude sťahovať opäť, tentoraz na ministerstvo dopravy. V tejto súvislosti netreba zabudnúť na to, že od januára 2011 by mal byť účinný zákon o podpore cestovného ruchu schválený tento rok ešte počas Ficovej vlády. Tento zákon zošnuruje cestovný ruch do hierarchickej štruktúry, ktorá spolu s dotačnou schémou vytiahne z vreciek daňovníkov ďalšie nemalé peniaze.

Podnikanie v oblasti cestovného ruchu je pritom len jednou z mnohých podôb podnikania, a nie je dôvod zo strany štátu podporovať subjekty, ktoré sa dobrovoľne rozhodli podnikať v tejto oblasti tak, ako nie je dôvod selektívne podporovať podnikateľov v iných oblastiach. Tzv. stredopravicové vládne strany to zrejme vidia inak, a preto dumajú, ako nám zvýšia dane, aby sme mohli podporiť cestovný ruch a mnohé iné márnosti.

Komická situácia nastáva v oblasti kompetencií z pozostalosti bývalého ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR SR), ktoré boli Ficovou vládou rozprášené na tri ministerstvá a úrad vlády:

1) pôsobnosť v oblasti verejných prác, stavebného poriadku a územného plánovania (okrem ekologických aspektov) na rezort dopravy prechádza z ministerstva vnútra,

2) pôsobnosť v oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu prechádza na rezort dopravy z ministerstva hospodárstva. Ďalšia premárnená šanca nechať už konečne „bytovú politiku“ čisto ľuďom samotným, nehovoriac o tom, že sa naďalej cez štátnu prémiu z našich daní mieni zvýhodňovať podnikanie súkromných stavebných sporiteľní na trhu s produktmi sporenia. Vláda mieni bonifikovať úvery a podporovať tým zadlžovanie ľudí, avšak zároveň sa chystá zrušiť daňové zvýhodnenie pre tých, ktorí si šetria „tretí groš“ na svoj dôchodok,

3) pôsobnosti v oblasti koordinácie eurofondov sa v prospech rezortu dopravy vzdáva úrad vlády, čím sa opätovne dostaneme do situácie, keď plnú váhu zodpovednosti neponesie de iure predseda vlády a vláda ako taká, ale jedno z ministerstiev a jedna zo strán (po SMK a SNS to bude KDH),

4) hoci pôsobnosť v oblasti regionálneho rozvoja by mala ostať u ministra Simona, čo sa odrazí i na novom názve ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR), ďalšia umelovytvorená kompetencia koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja pribudne ministrovi Figeľovi.

Situáciu na navrhovanom ministerstve dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu možno vnímať komicky z dvoch dôvodov. Jednak preto, že sa opäť na jednom mieste sústredili kompetencie MVRR SR, ktorého predstierané zrušenie (bez reálneho zrušenia čo i len jedinej jeho kompetencie) schválila Ficova vláda. A tiež preto, že Figeľovo ministerstvo síce bude niesť v názve regionálny rozvoj, no malo by byť zodpovedné len za koordináciu politík regionálneho rozvoja, pričom za regionálny rozvoj bude zodpovedať MPRV SR.

Absurdné zdvojenie namiesto zrušenia

Kompetenciu rozvoja regiónov, ktorá by na úrovni vlády mala byť zrušená úplne, bude vláda ústredne riadiť a plánovať dokonca z dvoch rezortov. Ak by vláda myslela úspory verejných výdavkov úprimne, mohla túto príležitosť využiť a zrušiť zákon o podpore regionálneho rozvoja, na základe ktorého sa zbytočne dotuje sieť regionálnych rozvojových agentúr a euroregiónov. Zbytočnú záťaž pre samosprávy znamená i oným zákonom stanovená povinnosť plánovať svoj rozvoj v sedemročných programoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). A zbytočné náklady prinesie i hra na zosúladenie PHSR, plnenie a vyhodnocovanie Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR schválenej vládou v máji 2010, z ktorej vyplýva i to, že budúci rok bude zriadený Metodický inštitút pre rozvoj regiónov, ako i snaha o zavedenie fondu na podporu regionálneho rozvoja.

Čo majú obe novely kompetenčného zákona spoločné? Neprinášajú žiadne redukcie kompetencií a nevyplývajú z nich žiadne úspory verejných financií. Vláda vo svojom programovom vyhlásení sľubuje, že „uskutoční revíziu úradov s prezumpciou nepotrebnosti, audity a reštrukturalizáciu ústredných a ostatných orgánov štátnej správy“. Hoci vláda nemá za sebou ani obligátnych 100 dní, dovoľme si konštatovať, že navrhované zmeny kompetenčného zákona z dielne tzv. pravice veľa optimizmu neprinášajú.

Autor je analytik KI a garant kapitoly Správa vecí verejných v rámci Programového vyhlásenia reformnej vlády, ktoré nájdete na www.reformnavlada.sk.

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 07-08/2010.

Navigácia