Obce, mestá a dane

Koniec roka so sebou priniesol i schvaľovanie rozpočtov. Ten štátny bol odobrený bez problémov, na rad prišli obecné a mestské.

Koncoročnú rutinu poslancom obecných a mestských zastupiteľstiev však narušila fiškálna decentralizácia. Tá priniesla zásadnú zmenu. Po viacročnom procese prechodu kompetencií na obce a mestá sa konečne mení i spôsob ich financovania tak, že sa posilňuje princíp miestnej demokracie. V čom spočíva zmena? Kým doteraz závisela časť príjmov samosprávy od toho, aký podiel daní jej každoročne prisúdili poslanci parlamentu v rámci štátneho rozpočtu, od roku 2005 to bude inak. Nový systém financovania je postavený na pevne daných kritériách, podľa ktorých sa daň z príjmu fyzických osôb prerozdeľuje medzi jednotlivé obce a mestá a stáva sa ich vlastným príjmom. Na sadzbu tejto dane obce dosah nemajú. Ďalšiu významnú časť príjmov získajú samosprávy z miestnych daní, o výške ktorých ale majú právomoc rozhodovať.

Posilňuje sa autonómia územnej samosprávy pri rozhodovaní o verejných výdavkoch. Samosprávy budú mať lepšiu predstavu o tom, s akými príjmami môžu počítať, čo by sa malo odraziť na kvalite miestnych rozpočtov, štruktúru výdavkovej časti nevynímajúc. Možnosti, ako nedostať mesto do červených čísel, sú v zásade dve. Jednou, u nás dosiaľ neveľmi vídanou, je racionalizácia spravovania vecí verejných rovnajúca sa škrtom na strane výdavkov. Druhou, o uplatnení ktorej sa v ostatných týždňoch rokovalo v mnohých slovenských mestách, je zvyšovanie miestnych daní. Najlukratívnejšou z nich sa stáva daň z nehnuteľnosti – jej zvýšenie ohlásili v Bratislave, Košiciach či Banskej Bystrici. I takto sa budú kryť výdavky samosprávy – či už tie bežné na zabezpečenie chodu úradov, verejného poriadku a nevyhnutných verejných služieb alebo kapitálové súvisiace s investíciami do výstavby infraštruktúry. Diskusia o opodstatnenosti výdavkov na jednej strane a výške miestnych daní na strane druhej by mala byť odteraz živšia.

Zodpovednosť za kvalitu a cenu poskytovaných miestnych verejných služieb teda v plnej miere preberajú lokálne samosprávy. Mení sa i charakter vzťahu medzi občanom – daňovníkom a verejnou správou – stroviteľom daní. Z pohľadu občanov sa stane adresnejším. Či už ste z Novej Sedlice alebo Záhorskej Vsi, Oravskej Polhory či Patiniec, vedzte, že nielen o tom, kam smerujú dane z vašich príjmov, ale i o tom, či a v akej výške vám bude vyrúbená daň z nehnuteľnosti a ďalšie miestne dane, rozhodujú vami volení miestni poslanci. Je na čase spoznať tieto dámy a pánov, ak ste tak doteraz neučinili, a sledovať pozorne ich prácu, nemyslíte?

Autor je regionálny geograf a analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Článok bol publikovaný v týždenníku .týždeň 1/2005 dňa 3. januára 2005.

Navigácia