Ponúkame servis pre občana i samosprávu

Postup, ako žiadať o informácie prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám, elektronické formuláre pre žiadateľov o informácie, vzorové modelové dokumenty pre samosprávy či manuály, ako má samospráva zverejňovať informácie.

Tieto a ďalšie informácie poskytuje webstránka samosprava.institute.sk, ktorá je jedným z výstupov projektu Právo na dobrú samosprávu realizovaného Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika (KI).

Cieľom projektu je prepojiť a informačne podporiť aktivity mimovládnych organizácií a lokálnych občianskych iniciatív zameraných na kontrolu samosprávy a uplatňovanie ľudských a občianskych práv vo vzťahu k  samospráve. Snažíme sa pomôcť ľuďom, ktorí sa snažia uplatňovať svoje práva vo vzťahu k samospráve, poskytnúť im informácie a manuály, ako majú v jednotlivých situáciách postupovať, aké sú ich práva, aké sú povinnosti orgánov samosprávy. Predstavujeme postupy ako žiadať informácie od samosprávy a na reálnych príkladoch zo samospráv sa snažíme poukazovať na dobré a zlé príklady či identifikovať situácie, keď samosprávy nerešpektujú práva občanov na informácie a nepostupujú v súlade s právom na dobrú správu vecí verejných.

Žiadosti o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám je vďaka projektu KI možné zasielať samosprávam, ale aj ostatným povinným osobám, prostredníctvom elektronického formulára. Vyplnená žiadosť sa príslušnej samospráve jednoducho odošle elektronickou poštou. Alebo si ju žiadateľ môže uložiť, vytlačiť a poslať klasickou poštou. Registrácia k tejto službe je dostupná bezplatne. Podobne ponúkame prostredníctvom osobitných formulárov i pomocnú ruku pre tých, ktorí už o informácie žiadali a potrebujú sa odvolať proti rozhodnutiu samosprávy o nesprístupnení informácie alebo sa odvolať voči fiktívnemu rozhodnutiu.

Pripravili sme tiež dva vzorové modelové dokumenty, ktoré majú za cieľ pomôcť samosprávam lepšie informovať verejnosť o svojej činnosti a vytvoriť podmienky pre reálne ovplyvňovanie činnosti samosprávy zo strany občanov. Ide o Pravidlá zverejňovania informácií prostredníctvom internetovej stránky obce a Všeobecne záväzné nariadenie obce o niektorých podmienkach účasti obyvateľov obce a ďalších osôb na samospráve obce. Ďalšie dva vzorové modelové dokumenty upravujú formy, ktorými obyvatelia obce podľa ústavy a zákona o obecnom zriadení vykonávajú samosprávu obce, konkrétne ide o Všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda a Všeobecne záväzné nariadenie o zhromaždeniach obyvateľov obce.

V rámci projektu Právo na dobrú samosprávu sa snažíme na jednom mieste koncentrovať čo najviac ďalších informácií o jednotlivých samosprávach a rozširovať tak informačný záber pre občanov, ktorým záleží na dobrej správe vecí verejných v ich meste či obci. Aktuálne ponúkame informácie o všetkých 138 mestách Slovenska, pričom cieľom je postupne doplniť aj informácie o mestských častiach Bratislavy a Košíc a všetkých obciach SR.

Dušan Sloboda | Ondrej Dostál | Ivan Kuhn

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 30. marca 2013.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za~obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika, n. f.

Navigácia