Projekty realizované v roku 2005

Inštitucionálny rozvoj Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Koordinátori: Radovan Kazda, Dušan Sloboda V roku 2005 pokračoval KI realizácii projektu Inštitucionálny rozvoj Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. Cieľom projektu bolo budovanie KI ako stabilnej a prestížnej organizácie, akceptovanej verejnosťou ako zmysluplná a potrebná inštitúcia. Projekt bol zameraný na rozvoj komunikačných aktivít KI, teda na tvorbu, zhromažďovanie a šírenie konzervatívnych myšlienok, názorov a hodnôt, ďalej na rozvoj zahraničných kontaktov KI, teda na budovanie vzťahov a spolupráce s relevantnými inštitúciami a osobnosťami predovšetkým z krajín rozšírenej EÚ a USA. Ďalším cieľom projektu bolo budovanie dokumentačnej bázy obsahujúcej základné diela konzervatívneho zamerania, časopisy s konzervatívnou orientáciou, odborné texty o konzervativizme, literatúru, analýzy a štúdie z rôznych oblastí verejnej politiky. Projekt sa realizoval vďaka podpore Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe (Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe).


Conservative Economic Quaterly Lecture Series (CEQLS) Koordinátor: Peter Gonda V roku 2005 KI začal organizovať štvrťročné prednášky významných zahraničných ekonómov v rámci cyklu Conservative Economic Quaterly Lecture Series (CEQLS). V priebehu roku 2005 sa uskutočnili tri prednášky. V spolupráci s CATO Institute usporiadal KI dňa 15. júna 2005 prvú z cyklu prednášok v rámci cyklu CEQLS. Na tému Dopady vstupu Slovenska do EMU prednášali: Marian L. Tupy, zástupca riaditeľa Projektu svetovej ekonomickej slobody v rámci CATO Institute, Washington, D. C. a Peter Gonda, ekonomický analytik KI. Dňa 17. októbra 2005 sa v Bratislave uskutočnila ďalšiu z cyklu prednášok v rámci CEQLS. Na tému Daňová harmonizácia vs. konkurencia v EÚ prednášal Daniel J. Mitchell, hlavný expert Heritage Foundation, Washington, D. C. v oblasti daňovej politiky. Dňa 8. decembra 2005 sa v Bratislave konala ďalšia prednáška. Do Bratislavy na pozvanie KI zavítal William A. Niskanen, riaditeľ CATO Institute, ktorý bol hosťom zimnej prednášky CEQLS na tému Alternatívy politickej a ekonomickej budúcnosti Európy.


Znižovanie rizík korupcie v manažmente životného prostredia Koordinátor: Radovan Kazda V roku 2005 pokračoval KI s realizáciou projektu Znižovanie rizík korupcie v manažmente životného prostredia, ktorý bol zameraný na analýzu štátneho systému ochrany životného prostredia z hľadiska podmienok pre možný výskyt korupcie. V rámci projektu sa uskutočnila konferencia. a bola vydaná publikácia. Koordinátorom projektu bol Radovan Kazda. Projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Nadácie Ekopolis. V rámci projektu sa v dňoch 19.-20. apríla 2005 v Ružomberku uskutočnila konferenciu Environmentálna politika v SR /Možnosti zvyšovania transparentnosti a efektivity manažmentu ochrany životného prostredia/. Na konferencii s príspevkami vystúpili: Emília Sičáková-Beblavá, prezidentka Transparency International Slovensko, Mário Kern, Prezídium Policajného zboru SR, Tereza Urbanová, analytička, Liberální institut, Praha, Vladislav Bízek, riaditeľ DHV ČR, spolupracovník CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie, Viliam Kunzo, chovateľ, Oľga Šotolová, environmental manager, Mondi Business SCP, a.s., Radovan Peknik, SLICPEN (Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie), Jiří Oliva, Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství FLE ČZU, ČR, Jozef Vlčák, Gemerské združenie vlastníkov neštátnych lesov, Pavel Rensa, Taxace ČR, Marcel Zajac, Nadácia Ekopolis, Hana Zach, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Dušan Sloboda, analytik, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava, Boris Minárik, Hydromeliorácie, š.p. Bratislava a Jaroslav Demko, riaditeľ Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, o.z. Ružomberok. V auguste vydal KI publikáciu s názvom Transparentnosť a environmentálna politika, ktorá sa zaoberá okruhom problémov týkajúcich sa transparentnosti výkonu environmentálnej politiky. Publikácia nadväzuje na konferenciu – obsahuje zborník príspevkov z nej a štúdiu analytikov KI Radovana Kazdu a Dušana Slobodu, ktoré sa zaoberajú rizikami korupcie v správe ochrany životného prostredia na Slovensku, resp. v súvislosti s podporou ochrany životného prostredia prostredníctvom štrukturálnych fondov Európskej únie. Konanie konferencie a vydanie publikácie finančne podporila firma Mondi Business SCP, a.s.


Americký program slobody /www.USAinfo.sk/ Koordinátor: Dušan Sloboda V auguste KI spustil webstránku www.USAinfo.sk ako súčasť projektu Americký program slobody, ktorý predstavuje množstvo aktivít realizovaných KI v rámci viacerých parciálnych projektov a rôznych oblastí pôsobnosti. KI sa v rámci tohto programu systematicky venuje nasledovným otázkam: vzťahy medzi Európu a Amerikou, vzťahy medzi Slovenskom a USA, účinkovanie USA v medzinárodnej politike a jeho hodnotové pozadie, americký prístup k slobode a hodnotový základ americkej spoločnosti. Vytvorenie stránky finančne podporilo Veľvyslanectvo USA na Slovensku.


Daňová reforma a mimovládne neziskové organizácie v nej Koordinátor: Ondrej Dostál V roku 2005 pokračoval KI v aktivitách v rámci projektu Daňová reforma a mimovládne neziskové organizácie v nej, v ktorom sa venoval problematike legislatívneho postavenia neziskového sektora, najmä problematike zákona o dani z príjmu, zámeru ministerstva financií zmeniť podmienky asignácie 2 % z dane a diskusiám o možnosti prijatia tzv. Kódexu neziskového sektora. KI sa podieľal na aktivitách a verejných výstupoch iniciatívy mimovládnych organizácií Občania sebe. Projekt sa realizoval s podporou Nadácie Ekopolis.


Reforma vzdelávania Koordinátorka: Zuzana Humajová V roku 2005 venoval KI systematickú pozornosť problematike Reformy vzdelávania. Dňa 3. novembra 2005 sa v Bratislave konala konferencia Financovanie regionálneho školstva – financovanie detí, ktorú pod záštitou Ministerstva školstva SR organizovala Nádacia F. A. Hayeka. Na konferencii vystúpila aj Zuzana Humajová, analytička KI, s prezentáciou Slobodná škola – vzdelávanie pre život. Dňa 7. novembra 2005 diskutovala Zuzana Humajová, analytička KI, s ministrom školstva SR Martinom Froncom a Martinom Krížom zo Štátneho pedagogického ústavu na tému Reforma školstva na diskusnom klube SKOI v Košiciach. Dňa 19. novembra 2005 vystúpila Zuzana Humajová na celoslovenskej konferencii Inovácie v škole, ktorú v Podbanskom organizovalo združenie Orava a Centrum pre vzdelávaciu politiku, s prednáškou na tému Reforma obsahu vzdelávania – cesta ku slobodnej škole. Dňa 23. novembra 2005 sa konal pravidelný diskusný klub SKOI v divadle Stoka v Bratislave na tému Reforma školstva. Hosťami Františka Šebeja boli minister školstva SR Martin Fronc, analytička KI Zuzana Humajová a Martin Kríž zo Štátneho pedagogického ústavu. V roku 2005 prebiehala príprava projektov v oblasti školstva a vzdelávania, ktoré KI začal realizovať v roku 2006.

Navigácia