Projekty realizované v roku 2006

Inštitucionálny rozvoj Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Koordinátori: Radovan Kazda, Dušan Sloboda V roku 2006 pokračoval KI realizácii projektu, ktorého cieľom bolo budovanie KI ako stabilnej a prestížnej organizácie, akceptovanej verejnosťou ako zmysluplná a potrebná inštitúcia. Projekt bol zameraný na rozvoj komunikačných aktivít KI, teda na tvorbu, zhromažďovanie a šírenie konzervatívnych myšlienok, názorov a hodnôt, ďalej na rozvoj zahraničných kontaktov KI, teda na budovanie vzťahov a spolupráce s relevantnými inštitúciami a osobnosťami predovšetkým z krajín rozšírenej EÚ a USA. Ďalším cieľom projektu bolo budovanie dokumentačnej bázy obsahujúcej základné diela konzervatívneho zamerania, časopisy s konzervatívnou orientáciou, odborné texty o konzervativizme, literatúru, analýzy a štúdie z rôznych oblastí verejnej politiky. Projekt sa realizoval vďaka podpore Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe (Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe).


Conservative Economic Quaterly Lecture Series (CEQLS) Koordinátor: Peter Gonda V roku 2006 KI pokračoval v organizovaní štvrťročných prednášok významných zahraničných ekonómov v rámci cyklu Conservative Economic Quaterly Lecture Series (CEQLS). V priebehu roku 2006 sa uskutočnili štyri prednášky. Prvá prednáška v rámci CEQLS sa uskutočnila v Bratislave v Pálffyho paláci dňa 9. marca 2006 v rámci konferencie Ako riešiť dlhodobú nezamestnanosť a chudobu? Sociálna reforma v podmienkach Slovenska a USA. S prednáškou na tému Odkaz sociálnej reformy v USA pre Slovensko vystúpil Ted Abram, spoluautor sociálnej reformy v štáte Oregon (USA) a výkonný riaditeľ The American Institute for Full Employment. Dňa 27. júna 2006 vystúpil v rámci CEQLS v Bratislave v Radisson SAS Carlton Hotel Richard W. Rahn, riaditeľ Center for Global Economic Growth, Washington, D.C. a člen Mont Pèlerinskej spoločnosti združujúcej najvýznamnejších klasicky liberálnych ekonómov sveta. Prednášal na tému Úloha vlády. Desať bodov na ceste k ekonomickému rastu a slobode. Dňa 23. októbra 2006 v Pálffyho paláci v Bratislave na tému Európsky sociálny model pre Slovensko? Švédsky uhol pohľadu prednášal Johnny Munkhammar, riaditeľ programu pre slobodný trh v rámci švédskeho think-tanku Timbro. Dňa 13. decembra 2006 sa v Bratislave v Pálffyho paláci konala zimná prednáška v rámci cyklu CEQLS. Na tému Vlastnícke právo vs. “verejný záujem” prednášal Josef Šíma, ekonóm a vedecký pracovník Liberálního institutu, Praha. Prednášky v rámci cyklu CEQLS boli v roku 2006 podporené Veľvyslanectvom USA v SR, Americkou obchodnou komorou na Slovensku a nadačným fondom Europe&Democracy.


Reforma vzdelávania Koordinátorka: Zuzana Humajová V roku 2006 venoval KI systematickú pozornosť problematike vzdelávania a školstva. Dňa 27. marca 2006 organizoval v Prešove Krajský školský úrad konferenciu na tému reforma vzdelávania s názvom Naučme sa učiť – učíme sa pre život. Na konferencii vystúpili Peter Zajac, prezident KI a Zuzana Humajová, analytička KI pre oblasť vzdelávania, ďalej tiež Martin Fronc, poslanec NR SR za KDH, Pavol Černek a Martin Kríž, obaja zo Štátneho pedagogického ústavu. Dňa 21. apríla 2006 organizovala Nadácia Konrada Adenauera na Filozofickej fakulte UKF v Nitre diskusiu k Návrhu školského zákona. V diskusii vystúpila Zuzana Humajová, analytička KI pre oblasť vzdelávania, Martin Fronc a Martin Kríž. Dňa 30. mája 2006 sa analytička KI Zuzana Humajová zúčastnila diskusie v rámci seminára Výchova a vzdelávanie mládeže, ktorý v Bratislave organizovala Iuventa v spolupráci s Ministerstvom školstva SR. V dňoch 10.-12. novembra 2006 analytička KI Zuzana Humajová na medzinárodnej konferencii Inovácie v škole, ktorú organizovalo Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, prezentovala výsledky analýzy Čitateľská gramotnosť ako problém kvality vzdelávania v slovenskom základnom školstve, ktorá je jedným z výstupov KI v oblasti vzdelávacej politiky. V panelovej diskusii zároveň vystúpila s návrhom stratégie reformných krokov v regionálnom školstve a s prezentáciou návrhu nového školského zákona. Dňa 15. novembra 2006 veľvyslanec USA na Slovensku Rodolphe Vallee prezentoval v Bratislave Iniciatívu Veľvyslanectva USA v oblasti vyššieho vzdelávania, ktorá sa sústredí na zintenzívnenie spolupráce medzi americkými a slovenskými univerzitami v oblasti spoločného výskumu a študijných programov a na prehĺbenie partnerstva medzi súkromným sektorom a vysokými školami na Slovensku. Na príprave akcie sa podieľal KI. Zuzana Humajová sa v priebehu roku 2006 systematicky vyjadrovala pre média k problémom súvisiacim s problematikou vzdelávania. V roku 2006 začal KI s realizáciou projektu Vzdelávanie pre život. Príprava učiteľov na zmeny vzdelávacieho systému a potreby trhu práce (Pilotný vzdelávací tréningový program). V roku 2006 sa v rámci projektu realizovali najmä analytické a prípravné činnosti, projekt pokračuje v roku 2007. Manažérkou projektu bola Zuzana Humajová. Projekt sa realizoval vďaka grantu z Európskeho sociálneho fondu.


Čitateľská gramotnosť Koordinátorka: Zuzana Humajová V roku 2006 realizoval KI projekt Čitateľská gramotnosť ako problém kvality vzdelávania v slovenskom základnom školstve. Manažérkou projektu bola Zuzana Humajová. Projekt sa realizoval vďaka grantu z Nadácie otvorenej spoločnosti a pokračuje v roku 2007.

Navigácia