Reforma vzdelávania je vecou celej spoločnosti

TREND Holding a OZ Nové školstvo ako organizátori iniciatívy Verejná komisia pre vzdelávaciu politiku zverejnili závery a samotnú správu z prvého stretnutia pracovnej skupiny slovenských odborníkov na vzdelávanie, verejné financie a komunálnu reformu, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. januára 2013.

Na pozadí diskusií o fínskom systéme vzdelávania a jeho modeli financovania, ktorý pred Verejnou komisiou pre reformu vzdelávacej politiky prezentoval expert Fínskej národnej rady pre vzdelávanie Leo Pahkin v rámci verejnej prednášky a následného workshopu, sa účastníci pracovnej skupiny zhodli na základných princípoch, ktoré by mali rámcovať ďalšiu odbornú aj verejnú diskusiu o postupe reformy vzdelávania na Slovensku.

Pre napredovanie reformy školstva na Slovensku považujú účastníci workshopu Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky za dôležité:

• dôsledne uplatňovať v praxi nosnú líniu školského zákona, ktorá stavia do centra školského systému nie školy, ale výchovno-vzdelávacie programy, nie školské budovy, ale žiakov a ich vzdelávacie potreby; účelom systémových zmien v školstve je skvalitnenie vzdelávacích služieb a podpora žiakov pri prekonávaní prekážok v učení a pri rozvoji ich talentu,

• ponechať základné a stredné školy v kompetencii miestnych a regionálnych samospráv, prehĺbiť ich zodpovednosť za efektívne fungovanie škôl a za kvalitu ich výchovno-vzdelávacieho procesu,

• motivovať samosprávy na regionálnej a miestnej úrovni k vytváraniu zmysluplných lokálnych vzdelávacích politík, ktoré dokážu reflektovať potreby obyvateľov a prinášať konkrétne riešenia ich špecifických problémov,

• zastaviť vyostrovanie napätia medzi jednotlivými zriaďovateľmi škôl, zmierniť konkurenčný tlak v školskom prostredí a vytvoriť podmienky na spoluprácu zriaďovateľov škôl; pestrosť vzdelávacej ponuky by nemala závisieť iba od atraktívnosti školských programov, ale aj od schopnosti rôznych zriaďovateľov škôl vytvárať v danej lokalite spoločný rámec vzdelávacích služieb,

• eliminovať nezdravú schizofréniu v úlohách miestnej samosprávy, ktorá je nútená vstupovať do konkurenčného boja so školami neštátnych zriaďovateľov a zároveň má realizovať zmysluplnú lokálnu vzdelávaciu politiku, podporujúcu rozvoj všetkých škôl bez ohľadu na zriaďovateľa,

• podporiť realizáciu plánovanej municipalizácie Slovenska, ktorá v tom môže zohrať kľúčovú úlohu; municipality by sa mohli stať garantom tých výkonov v oblasti vzdelávania, ktoré v súčasnosti presahujú možnosti miestnej samosprávy a ktoré „uviazli“ v procese decentralizácie na úrovni ministerstva školstva, resp. sa na túto úroveň postupne vracajú,

• zachovať adresný spôsob financovania na žiaka, ktorý vniesol do školského systému transparentnosť pri investovaní verejných zdrojov do vzdelávania, spravodlivosť a individuálnu podporu žiakov. Aby mohol tento účel naozaj plniť, je potrebné upraviť špecifikácie, ktoré vstupujú do vzorca na výpočet jeho výšky a naplniť ho vyšším objemom financií.

Autorka je analytička a editorka Portálu o reforme vzdelávania | noveskolstvo.sk.

Spolu s Fedorom Blaščákom zastupujúcim TREND Holding organizuje iniciatívu Verejná komisia pre vzdelávaciu politiku, ktorá bola odštartovaná v januári 2013.

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 02/2013.

Navigácia