Slovenský rozhlas: Výsledky medzinárodnej štúdie PISA

Mierne zlepšenie v matematickej gramotnosti, čitateľská a prírodovedná gramotnosť ostali v pásme podpriemeru, aj takto by sa dali charakterizovať výsledky našich 15-ročných žiakov v medzinárodnom meraní PISA, ktoré OECD dnes zverejnila. Ide o výskum, ktorý sa robil v roku 2009 a sledovali sa žiaci v 65 krajinách, na Slovensku sa do projektu zapojilo 4555 žiakov zo 189 škôl.

Výskum sa robí každé tri roky v tých istých oblastiach – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť. Pri prvom pohľade na výsledky je to jasné – priemer a dvakrát podpriemer. Lenže podpriemer v čitateľskej gramotnosti má zásadný význam, hovorí analytička Konzervatívneho inštitútu Zuzana Zimenová: “Dosiahli rozhranie medzi 2. a 3. úrovňou zo šiestich, tzn. sú naozaj pod priemerom a predpokladáme, že dokážu v texte nájsť iba hlavnú myšlienku, protichodné informácie, očividné fakty.” Až od 4. úrovne sa predpokladá, že majú kritické myslenie, dokážu samostatne vyhľadávať informácie a vedia porozumieť v súvislostiach textu, a to, upozorňuje analytička, dokáže iba menej ako štvrtina našich žiakov.

Výsledky medzinárodnej štúdie PISA sa dajú čítať aj inak, nielen ako porovnanie s výsledkami z predchádzajúcich meraní alebo s inými krajinami. “Je to správa o tom, že nám tu dorastá generácia občanov, ktorí budú mať veľmi nízke právne povedomie, lebo sa nebudú vedieť orientovať v zákonných pravidlách, generácia naivných spotrebiteľov, ktorí sa nebudú vedieť orientovať v rozmanitých ponukách v akejkoľvek oblasti života, a najmä nám tu dorastajú naivní voliči, ktorí nebudú vedieť rozlíšiť, čo je principiálna poplitika a čo sú prázdne populistické frázy,” zdôraznila Zuzana Zimenová. A to je zásadnejšie poznanie ako rebríček. “Takže sa očakáva, aké riešenia a akú stratégiu rozvoja čitateľskej gramotnosti ponúkne teraz minister Jurzyca,” dodala Zuzana Zimenová.

Viac, vrátane vyjadrení analytičky KI Zuzany Zimenovej k téme, nájdete archíve Slovenského rozhlasu zo dňa 7. decembra 2010 tu.

Navigácia