Spišské Podhradie robí obštrukcie pri uplatňovaní infozákona

Primátor Jozef Bača odmieta sprístupniť informácie na základe žiadosti zaslanej e-mailom.

Mesto Spišské Podhradie pristupuje obštrukčne k uplatňovaniu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Hoci tento zákon v § 14 ods. 1 umožňuje fyzickým a právnickým osobám podať žiadosť o sprístupnenie informácií elektronickou poštou, mesto na žiadosť zaslanú e-mailom odmieta odpovedať s odôvodnením, že pri takejto žiadosti nie je možnosť identifikovať žiadateľa.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) realizuje projekt Právo na dobrú samosprávu zameraný na uplatňovanie občianskych práv vo vzťahu k miestnej samospráve. V rámci projektu zaslal člen projektového tímu Ondrej Dostál ako fyzická osoba viacerým obciam a mestám žiadosť o sprístupnenie informácií týkajúcich sa najmä zverejňovania a sprístupňovania informácií samosprávami, miestnych referend, zhromaždení obyvateľov obce a uplatňovania petičného práva.

Žiadosť bola zaslaná e-mailom a mestu Spišské Podhradie bola doručená dňa 15.2.2013. Mesto dňa 18.2.2013 odpovedalo zaslaním výzvy na doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácie podľa § 14 ods. 3 infozákona. Vo výzve sa tvrdí, že žiadosť nespĺňa náležitosti uvedené v § 14 ods. 2. Podľa § 14 ods. 2 infozákona „zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.“

Výzvu na doplnenie žiadosti podpísal primátor Spišského Podhradia Mgr. Jozef Bača. Ako zodpovedná osoba vybavujúca žiadosť bol vo výzve uvedený JUDr. Jozef Tekeli, ktorý je hlavným kontrolórom mesta a z ktorého e-mailovej adresy bola výzva odoslaná. Keďže žiadosť o informácie spĺňala všetky zákonom stanovené náležitosti, Ondrej Dostál požiadal primátora mesta o upresnenie, ktoré zákonom predpísané náležitosti žiadosť nespĺňa.

V odpovedi zo dňa 21.2.2013, ktorá má opäť formu výzvy na doplnenie žiadosti a je podpísaná primátorom Jozefom Bačom, sa uvádza, že zo žiadosti nie je možné identifikovať žiadateľa, pretože žiadosť bola odoslaná z e-mailovej adresy info@institute.sk.

Podľa primátora vychádzajúc z kontextu § 14 ods. 1 a § 14 ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám „vyplýva pre povinnú osobu jednoznačný záver, že z každej žiadosti musí byť zrejmé, kto ju podáva. To principiálne odporuje takým formám žiadosti, pri ktorých túto skutočnosť nie je možné relevantne overiť. … Vo Vašej žiadosti podanej elektronickým prostriedkom – mailovou správou z adresy info@institute.sk – ste ako žiadateľa uviedli: Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava. Mesto Spišské Podhradie ako povinná osoba nemôže z Vašej elektronickej žiadosti jednoznačne vyvodiť záver o splnení zákonnej podmienky náležitosti rozhodnutia – t. j. kto ju skutočne podáva. info@institute.sk môže elektronicky podávať žiadosti s najrozmeniteľnejším predmetom pri použití mena, priezviska, bydliska ľubovoľnej fyzickej alebo právnickej osoby. Mesto Spišské Podhradie preto nepovažuje v žiadosti použité identifikátory za dostatočné na to, aby mohlo splniť svoju zákonnú povinnosť na sprístupnenie informácie, keďže v zmysle Ústavy SR č. 460/1992 Zb. štátne orgány (rozumej i iné verejnoprávne korporácie) môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“.Splniť podmienku dostatočnej identifikácie možno podľa primátora Jozefa Baču doplnením žiadosti „napr. podpísaným listom alebo priamo ústne do zápisnice na adresu tunajšieho úradu povinnej osoby“.

Postup primátora Spišského Podhradia Jozefa Baču odporuje zákonu o slobodnom prístupe k informáciám. „Ten v § 14 ods. 1 vyslovene umožňuje podávať žiadosti o informácie elektronickou poštou. Keďže verejná správa nevedie žiadny oficiálny register e-mailových adries fyzických a právnických osôb, nemajú povinné osoby možnosť, ale ani právomoc preskúmavať identitu žiadateľov o informácie. Podľa § 3 ods. 1 infozákona má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii, každý. Zákon v § 14 ods. 2 vyžaduje, aby zo žiadosti bolo zrejmé meno, priezvisko a adresa pobytu žiadateľa, táto podmienka však bola naplnená uvedením týchto informácii v žiadosti. Prístup Spišského Podhradia k uplatňovaniu zákona o slobodnom prístupe k informáciám je vyslovene obštrukčný. Ak by takýmto spôsobom postupovali všetky úrady, vôbec by nemohli poskytovať informácie na základe žiadostí zaslaných elektronickou poštou. Rovnako by nemohli poskytovať informácie ani telefonicky, lebo tam tiež nie je možnosť overiť si identitu žiadateľa. Takýto výklad zákona by však bol úplne absurdný a popierajúci ústavné právo občanov na informácie,“ komentoval postup primátora Spišského Podhradia Ondrej Dostál.

Keďže mesto v zákonom stanovenej lehote nesprístupnilo požadované informácie, ani nevydalo rozhodnutie, ktorým by informácie odmietlo sprístupniť, podá Ondrej Dostál voči tzv. fiktívnemu rozhodnutiu mesta o odmietnutí sprístupniť informácie odvolanie. Doterajšiu korešpondenciu medzi Ondrejom Dostálom a primátorom Spišského Podhradia prikladáme v odkazoch na prílohy nižšie. O ďalšom vývoji situácie okolo predmetnej žiadosti budeme verejnosť informovať.

Prílohy (formát PDF):

Ondrej Dostál: Žiadosť o informácie | 15.2.2013

Spišské Podhradie: Výzva na doplnenie žiadosti o informácie | 18.2.2013

Ondrej Dostál: Vyjadrenie k výzve na doplnenie žiadosti o informácie | 19.2.2013

Spišské Podhradie: Výzva na doplnenie žiadosti o informácie | 21.2.2013

Dušan Sloboda | Ondrej Dostál

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 8. marca 2013.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za~obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika, n. f.

Navigácia