Výdavková diéta pre verejné financie: Ako konsolidovať bez zvyšovania daní a odvodov

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) predstavuje dokument Výdavková diéta: ako konsolidovať bez zvyšovania daní a odvodov (v PDF k dispozícii na stiahnutie tu), ktorý predstavuje alternatívu v podobe návrhov realizovateľných úspor a škrtov verejných výdavkov v objeme 2,6 až 4 mld. eur ročne.

Vláda Roberta Fica a vládni ekonómovia živia ilúziu nutnosti vyšších daní a odvodov. Konsolidáciu verejných financií tak pripravujú z väčšej miery zvýšením daní a odvodov. KI upozorňuje, že ide o ekonomicky pomýlený a škodlivý smer, ktorý nie je nevyhnutné nasledovať. Vyššie dane a odvody by ľudí a ekonomiku na Slovensku vážne poškodili, nepriniesli by riešenie problémov verejných financií a majú reálnu alternatívu.

Konsolidácia verejných financií dominantne zvýšením daňovo-odvodového by bola devastačná pre občanov, firmy a ekonomiku Slovenska, dlhodobo neúčinná k cieľu znižovania deficitu verejných financií a neriešila by ani podstatu problému verejných financií. Priniesla by napríklad nezamýšľané negatívne dôsledky v podobe nižšej prosperity a produktívnej zamestnanosti, obmedzenia úspor a investícií, zvýšenia cien, nižšej životnej úrovne a menších zdrojov pre budúce príjmy verejných rozpočtov (po čase prehlbujúce deficit verejných financií).

Alternatíva bez vyšších daní a sociálnych a zdravotných odvodov existuje. Predpokladá zamerať sa na riešenie podstaty (príčin) kumulovaných deficitov verejných financií: nadmerné a neustále rastúce verejné výdavky, značné aktíva a zásahy štátu. Celá váha konsolidácie by v tomto duchu mala byť prenesená na škrty a koncepčné zmeny vo verejných výdavkoch a doplnená o zmeny v daňovom a odvodovom systéme bez zvyšovania daní a odvodov. Návrhy realizovateľných výdavkových úspor a škrtov, ktoré predstavujeme, sú na úrovni 2,6 až 4 mld. eur, teda vo väčšom objeme, než „hľadá” minister financií. Návrhy sú zoskupené do štyroch blokov:

| 1 | Redukcia vlády, zníženie spotreby, administratívy a prevádzky verejnej správy (v objeme úspor odhadovanom v rozmedzí 1,4 až 2 mld. eur)
| 2 | Odstraňovanie transferov do podnikateľskej sféry a iných vládnych podpôr hospodárstva (približne 430 až 710 mil. eur)
| 3 | Redukovanie transferov, zníženie rozsahu a zvýšenie adresnosti v sociálnej a zdravotnej sfére (približne 500 až 615 mil. eur)
| 4 | Odbúravanie transferov v iných oblastiach (235 až takmer 690 mil. eur).

Prezentované opatrenia v týchto blokoch sú príkladmi razantných, ale ekonomicky realizovateľných výdavkových úspor a škrtov počas prvej fázy zmien (zrealizovanej v relatívne krátkom čase). Nezohľadňujú kritérium politickej priechodnosti. Ak by si vláda vybrala z nami predkladanej alternatívy len niektoré, politicky priechodnejšie výdavkové úspory, tak by mohla zabudnúť na zvyšovanie daní a odvodov a uskutočniť konsolidáciu verejných financií bez zvýšenia daňového a odvodového zaťaženia.

Predložené návrhy zároveň KI prináša ako príklady úspor a škrtov vo verejných výdavkoch, nie komplexný balík všetkých potrebných, možných a aj koncepčných zmien vo verejných financiách. Spolu s opatreniami výdavkovej diéty (uskutočnených v prvej fáze zmien) a za nimi (v ďalších fázach) by sa podľa KI mali rozbehnúť a realizovať koncepčné, razantnejšie a dlhodobo zamerané zmeny. Tie by boli súčasťou podstatného ústupu vlády z ekonomiky, odbúravania jej zasahovania do ekonomických aktivít a životov ľudí a prenesenia finančnej a inej zodpovednosti na jednotlivcov a ich rodiny.

Peter Gonda
riaditeľ a makroekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 11. júna 2012.

Tlačovú správu nájdete na stiahnutie vo formáte .PDF tu.

Štúdiu Výdavková diéta pre verejné financie: ako konsolidovať bez zvyšovania daní a odvodov nájdete na stiahnutie vo formáte .PDF tu alebo v náhľade nižšie:

Navigácia