Vyjadrenie k situácii v Tichej a Kôprovej doline

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika považuje zásah proti ekologickým aktivistom v Tichej a Kôprovej doline za pokračovanie prehlbujúceho sa sporu o charakter ochrany prírody na Slovensku, ktorý sa týka celej koncepcie ochrany prírody uplatňovanej slovenskými vládami po roku 1989. Za základné príčiny konfliktov považujeme tieto skutočnosti:

1.) vláda po roku 1989 systematicky zvyšuje rozsah chránených území a intenzitu zákazov bežnej hospodárskej činnosti na týchto územiach* bez podloženia racionálnymi environmentálnymi a ekonomickými argumentmi;

2.) vláda nevypláca vlastníkom týchto území primerané náhrady ujmy pri obmedzení hospodárenia v lesoch;

3.) vláda ponecháva na najvzácnejších územiach ochrany (napríklad vo Vysokých Tatrách) pôsobiť hospodárske subjekty, zaoberajúce sa primárne produkciou a obchodovaním s drevom (vo Vysokých tatrách je to príspevková organizácia MP SR Štátne lesy TANAPu).

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika pripravil stratégiu komplexnej reformy lesného hospodárstva v SR, ktorá sa zaoberá i problematikou ochrany prírody vo vzťahu k lesnému hospodárstvu. **

Prvým krokom k riešeniu problému je prehodnotenie celej sústavy chránených území na základe ekonomicky a environmentálne korektných kritérií, čo by malo viesť k zníženiu (prípadne i zrušeniu) sprísneného režimu na podstatnej časti územia Slovenska.

Ďalšie kroky by mali smerovať k zvýšeniu efektivity manažmentu ochrany prírody, pričom treba zvažovať viacero alternatív, najmä však:

1.) presadiť progresívne riešenia vedúce ku vzniku parkov v súkromnom vlastníctve alebo v súkromnej správe;

2.) najvzácnejšie územia spravované doterajšími štátnymi organizáciami (netýka sa to len Štátnych lesov TANAPu, ale najmä najväčšieho správcu lesov na Slovensku, štátneho podniku Lesy SR) vyňať spod tejto správy a previesť do správy organizácie zodpovednej za ochranu vzácnych území.

Obzvlášť nevyhnutné je v plnej miere vyplácať náhrady ujmy pri obmedzení hospodárenia v lesoch, predovšetkým na územiach vlastnených a spravovaných súkromnými vlastníkmi.

Radovan Kazda
Analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 24. apríla 2007


[*] Po schválení navrhovaných chránených vtáčích území bude sústava chránených území v SR tvoriť viac ako tretinu územia SR, čím sa SR dostane z hľadiska podielu CHÚ na špičku krajín sveta.

[**] Štúdia Východiská reformy lesného hospodárstva v SR je dostupná na webstránke KI tu


Mediálne výstupy:

25. apríl 2007

Hospodárske noviny: Radovan Kazda: Spor o ochranu (aj Tatier)

1. máj 2007

TA3: Ťažba v Tichej a Kôprovej (minutáž 11:30 až 12:00)

Navigácia