Yetti žije – aj reforma

Martin Fronc zverejnil zámer predložiť nový školský zákon do parlamentu ako poslanecký návrh. Po turbulenciách na politickej scéne už nikto neveril, že bývalý minister školstva svoj sľub dotiahnuť reformu obsahu vzdelávania až na legislatívnu úroveň splní. S novým školským zákonom to bolo totiž ako s povestným Yettim – roky sa o ňom hovorilo, ale nikto ho poriadne nevidel. V odborných kruhoch kolovalo niekoľko pracovných verzií, ktoré občas prenikli von z rezortných kancelárií, a každá bola iná. Vždy, keď sa schyľovalo k oficiálnemu zverejneniu, ministerstvo školstva návrh zákona stiahlo. Dnes už možno s istotou povedať, že Yetti žije. Kto chce, nájde ho na internete.

Už samotná definícia princípov a cieľov vzdelávania znamená obrovský posun. Slová ako rovnoprávny prístup k vzdelávaniu, zohľadňovanie potrieb jednotlivca, slobodný výber vzdelávacej cesty či záruka rovnakého právneho postavenia škôl jasne pomenúvajú nové základy vzdelávacieho systému. Socialistickú definíciu harmonicky rozvinutej osobnosti nahradili poctivo naformulované ciele vzdelávania – osvojenie si vedomostí a získanie poznávacích a sociálnych spôsobilostí potrebných pre zodpovedný osobný a občiansky život v slobodnej spoločnosti; osvojenie si kultúrneho dedičstva spoločnosti a spoločenských hodnôt; pochopenie a uplatňovanie zásad demokracie, právneho štátu a základných ľudských práv a slobôd; príprava na ďalšie samostatné vzdelávanie v rámci celoživotného procesu vzdelávania. Návrh zákona nastavuje vzdelávací systém tak, aby sa tieto vzletne znejúce ciele dali uchopiť v každodennej realite.

Dvojúrovňový model vzdelávacích programov, ktorým sa nahrádza systém centrálne vydávaných učebných osnov, nesie v sebe potenciál nanovo definovať obsah vzdelávania spôsobom charakteristickým pre slobodné školy – za aktívnej účasti odborníkov, učiteľov, rodičov i zriaďovateľov škôl. Návrh zákona definuje úlohu štátu, pričom školám zaručuje dostatok priestoru pre tvorivosť. Definuje sa nové postavenie škôl ako inštitúcií, zabezpečujúcich vzdelávacie programy jednotlivých úrovní a stupňov, pričom sa zabezpečuje dobrá priechodnosť a priestupnosť medzi školami. Klasifikácia stupňov vzdelania je zosúladená s medzinárodnými normami. Zákon legislatívne zakotvuje právo na integráciu detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, rieši otázky vzdelávania cudzincov, utečencov, azylantov, ponúka možnosť individuálneho vzdelávania pre tých, ktorí uprednostňujú výchovu v rodine pred inštitucionálnym vzdelávaním.

Návrh by si zaslúžil širokú odbornú diskusiu a nie iba politické útoky a pochybnú predvolebnú rétoriku.

Článok bol publikovaný v denníku SME dňa 23. februára 2006.

Navigácia