Zuzana Humajová: Známka a kvalita školy

Rozhovor s analytičkou Konzervatívneho inštitútu Zuzanou Humajovou, ktorá je spoluautorkou obsahovej reformy slovenského školstva.

.sú naši žiaci dobre hodnotení?

Kvalitné hodnotenie predpokladá systematickú prácu so vzdelávacími štandardami. To znamená, že učiteľ by nemal známkovať intuitívne ale podľa vopred stanovených objektívnych kritérií. Mal by mať jasno v tom, aké ciele v priebehu školského roka sleduje, aké formy a metódy na to využíva a aké sú individuálne schopnosti a limity jeho žiakov. Známkou sa nehodnotí iba výkon žiaka, známka je zároveň signál pre učiteľa nakoľko sa mu jeho ciele darí napĺňať. Známka má teda širšiu výpovednú hodnotu – má byť zároveň kompasom pre učiteľa, odpoveďou na otázku, či zvolil správny postup alebo má niečo robiť inak. Na našich školách nie sú učitelia zvyknutí klásť si takéto otázky.

.obsahová reforma, ktorú ste pripravili, by to zmenila?

Ak by boli kvalitne navrhnuté nové obsahové a výkonové štandardy na štátnej úrovni, pomohlo by to učiteľom vypracovať prehľadné, na špecifický školský program ušité systémy hodnotenia a klasifikácie. Tým nechcem povedať, že po reforme zmizne zo škôl známkovanie tak ako ho poznáme. Iba sa domnievam, že treba oživiť a vyvážiť všetky funkcie známky tak, aby nebola strašiakom ale motivačným nástrojom. Zároveň si treba uvedomiť, že samotná klasifikácia je iba jedna súčasť celého komplexu hodnotenia – žiaka, učiteľa, ale aj celej školy. Systém hodnotenia je široká téma, ktorú reforma musí otvoriť. Známky na vysvedčení sú iba špičkou ľadovca. Rodič vníma vysvedčenie iba ako správu o kvalite práce svojho dieťaťa. Ten papier však nehovorí nič o kvalite práce školy. Reforma by mala dať možnosť rodičom dozvedieť sa o škole viac.

.mala by známka vyjadrovať viac výkon, alebo by mala viac napĺňať výchovnú funkciu?

Známka plní viacero funkcií. V každom prípade by však mala odrážať objektívny výkon žiaka. A nielen to, jej udeleniu by malo predchádzať dostatočne jasné a prehľadné zverejnenie kritérií, ktoré učiteľ na hodnotenie používa. Žiak vtedy vníma učiteľa ako „férového hráča“. A to je do života jedna z najdôležitejších výchovných lekcií.

.podľa jedného prúdu v pedagogike sú známky príliš stresujúce a treba sa im vyhnúť. Váš názor?

Môcť zhodnotiť svoj výkon a porovnať ho s výkonom ostatných je pre každého človeka dôležité. V školskom prostredí sú na to známky dobrým nástrojom. Zraňujúcu atmosféru nevytvára jeden nástroj ale chybný systém.

Rozhovor bol pub

Navigácia