Desať kľúčov k ekonomickému rastu a slobode

Ako môže byť v krajine dlhodobo relatívne vysoký ekonomický rast a zároveň čo najviac príležitostí, slobody a blahobytu pre jednotlivcov? Prinášame desať odporúčaní, ktoré by mali vlády nasledovať, ak chcú, aby sa podmienky v „ich“ krajine k tomu maximálne priblížili.

1. Nastoľte vládu zákona. Bez vlády zákona sú ekonomická sloboda, osobná sloboda a občianska spoločnosť obmedzené, čo zvyšuje ekonomické riziká, a tým sa znižuje potenciál ekonomického rastu.

2. Ochraňujte súkromný majetok. Súkromný majetok je základom bohatstva. Ak nie je dobre ochraňovaný, tak motivácia pracovať, sporiť a investovať sa výrazne znižuje. Historicky sa potvrdzuje, že ľudia nadobúdali majetok buď kupovaním alebo zhodnocovaním pozemkov, budov, stavieb, či iných objektov, ktoré prinášajú pridanú hodnotu. V súčasnom svete je vlastníctvo často nehmotné, vyplývajúce z takých statkov ako je moderné umenie, hudba, literatúra, počítačový softvér, nové farmaceutické produkty a iné technológie. Tí, ktorí vytvárajú nehmotný majetok, majú rovnaké právo na úplnú ochranu ako farmári a vlastníci nehnuteľností na ochranu svojho hmotného majetku.

3. Odstráňte všetky cenové regulácie. Cena je informácia. Alokuje vzácne zdroje a motivuje k ich budúcej tvorbe. Cenové regulácie eliminujú informácie, ktoré sú potrebné pre racionálne ekonomické rozhodnutia. Slobodný trh, kde sú ceny určované ponukou a dopytom s minimálnym počtom obmedzení na nákup a predaj tovarov a služieb je takmer vo všetkých prípadoch lepší – z hľadiska hospodárnosti, rozdeľovania zdrojov a slobody – ako akékoľvek formy „riadeného“ trhu.

4. Nastoľte slobodný obchod. Sloboda obchodu medzi ľuďmi rôznych štátov zvyšuje mieru ekonomickej prosperity vo všetkých zúčastnených krajinách, a to zlepšením alokovania zdrojov a rozšírením trhu, čím sa znižujú náklady.

5. Zredukujte verejné výdavky. Akékoľvek verejné výdavky, kde náklady prevyšujú prínosy a ktorých pomer nákladov voči výnosom je horší ako v prípade ich poskytovania súkromným sektorom, skôr znižujú celkový blahobyt ľudí než by mali k nemu pozitívne prispievať.

6. Zredukujte zdanenie. Dane znižujú motiváciu pracovať, šetriť a investovať, čím znižujú ponuku práce a kapitálu, a to vedie k znižovaniu investícií a produkcie. Pre každú daň existuje sadzba maximalizujúca príjem z nej a v prípade prekročenia tejto sadzby sa príjem skôr znižuje než zvyšuje. Dane znižujú osobnú slobodu tým, že ľuďom odopierajú možnosť ponechať si plody vlastnej práce a kapitálu.

7. Obmedzte vládne regulácie. Vládne regulácie takmer vždy spôsobujú náklady, vrátane nákladov straty slobody. Ak prínosy z regulácie neprevyšujú náklady na ňu, ľuďom sa v dôsledku takejto regulácie zhorší situácia.

8. Odstráňte prekážky pri začatí podnikania. Podnikatelia vytvárajú najproduktívnejšie nové pracovné miesta a mnohé užitočné a žiaduce inovácie. Vládou vytvárané nákladné a časovo náročné prekážky podnikaniu znižujú počet nových podnikateľských subjektov, pracovných miest a inovácií.

9. Podporujte vlastníctvo. Ľudia sa starajú o hmotný alebo nehmotný majetok a hospodária s ním lepšie, keď im patrí, či už je to dom, obchod, farma, penzión alebo sporenie na účte zdravotného poistenia. Vládne stratégie, ktoré podporujú vlastníctvo, vedú k väčšej sociálnej stabilite a zodpovednosti, čo posilňuje prostredie pre investície a teda vedú k vyššiemu ekonomickému rastu.

10. Umožnite používanie zdravej meny. Stabilná mena je potrebná pre maximalizáciu ekonomického rastu. Nestabilná mena zvyšuje riziko podnikania, zamestnancov a spotrebiteľov a vedie k nižšej miere investovania, tvorbe pracovných miest a nakoniec k nižšej ekonomickej prosperite. Vlády, ktoré nie sú schopné poskytnúť zdravú menu, by mali svojim občanom umožniť používať menu iného štátu alebo súkromnej inštitúcie (vrátane zlata a iných komodít), tak v prípade transakcií, ako aj na plnenie zmluvných záväzkov.

Autor je riaditeľ Center for Global Economic Growth, Washington, D.C.

Richard W. Rahn vystúpi dňa 27. júna 2006 na pozvanie Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika v Bratislave. V rámci cyklu prednášok CEQLS – Conservative Economic Quarterly Lecture Series bude prednášať na tému Úloha vlády. Desať bodov na ceste k ekonomickému rastu a slobode.

Ďalšie informácie vrátane možnosti prihlásenia sa na konferenciu nájdete na webstránke KI.

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 06/2006.

Navigácia