EÚ zasahuje

Minister zahraničných vecí Eduard Kukan označil v sobotu Európsku úniu za projekt, ktorý zasahuje do všetkých sfér života občanov Slovenska. Nechtiac tým trafil klinec po hlavičke: Únia naozaj zasahuje do všetkých sfér života našich občanov. My však dodávame, že zasahuje príliš a tým obmedzuje osobnú slobodu, konkurenciu a rýchlejší rast životnej úrovne jej obyvateľov. V slobodnej spoločnosti by mal štát do života občanov zasahovať čo najmenej. Zásahy vlády by mali byť obmedzené na jej základné funkcie: ochrana života, bezpečnosti, slobody občanov, garantovanie vlastníckych práv, minimálneho životného štandardu obyvateľov a vzdelania detí. Štát toho, žiaľ, v našich končinách robí oveľa viac.

Prvým májom 2004 je (už aj tak nadmerné) zasahovanie slovenského štátu do života občanov čiastočne nahradené a rozšírené nemenej rozsiahlym zasahovaním Európskej únie. Tá je navyše – vzhľadom na jej väčšiu vzdialenosť od občanov a na jej byrokratický charakter – ťažšie kontrolovateľná. Toto zasahovanie má podobu všemožných a podrobných regulácií od podstatných vecí až po úplné banality. Má podobu určovania produkčných kvót a minimálnych cien niektorých produktov, napríklad cukru. Má podobu „ochrany“ pred konkurenciou z krajín mimo EÚ prostredníctvom ciel. Má podobu prerozdeľovania zdrojov cez verejné rozpočty, v tomto prípade rôzne fondy a spoločné politiky EÚ.

Spoločným znakom týchto tendencií je nahrádzanie prirodzených trhových vzťahov administratívnym rozhodovaním. Často sa tak deje s odôvodnením, že je to potrebné pre fungovanie spoločného európskeho trhu. V mnohých európskych krajinách sú obľúbenými pojmami „sociálne trhové hospodárstvo“, „súdržnosť“, či „solidarita“. Pre smerovanie EÚ v posledných rokoch by však bolo priliehavejším označením „skrytý socializmus, zavádzaný pod zámienkou vytvárania spoločného trhu“.

Čo by malo zoči voči týmto tendenciám robiť Slovensko? Najmä po skúsenostiach s „otvoreným“ socializmom by sme sa mali snažiť odmietnuť akúkoľvek ďalšiu centralizáciu rozhodovania a všetky nové regulácie hospodárskeho života. To v praxi znamená napríklad odmietnuť návrh ústavy EÚ a za nijakých okolností neustupovať tlakom na harmonizáciu daňových (a iných hospodárskych a sociálnych) politík.

Iba blokovať ďalšiu centralizáciu a byrokratizáciu Únie však nestačí. Je potrebné, aby sa Slovensko snažilo o odbúranie všetkých zbytočných regulácií EÚ s výnimkou tých, ktorých existencia je naozaj nevyhnutným predpokladom fungovania spoločného trhu. Treba sa zasadzovať aj za zrušenie dotačných programov, ktoré neefektívne prerozdeľujú peniaze farmárom a vidieku. Mali by sme tiež presadzovať zachovanie práva veta vo všetkých otázkach a návrat všetkých kompetencií, ktoré nemusia byť vykonávané Úniou, späť členským štátom. A nemali by sme sa báť s týmito požiadavkami vystupovať razantne a trvať na nich. Keď nás politici presviedčali o potrebe vstupu do EÚ, jedným z hlavných argumentov bolo, že ako členovia EÚ budeme môcť ovplyvňovať jej politiku. Po sobote to majú možnosť dokázať.

Ondrej Dostál, Peter Gonda, Radovan Kazda
Článok bol uverejnený v rubrike Konzervatívny pohľad týždenníka Domino fórum 18/2004 dňa 5.5.2004.

Navigácia